AIIT

Australian Institute of Innovation & Technology (AIIT)

AIIT มุ่งมั่นที่จะนำเสนอหลักสูตรและการอบรมที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน เราตั้งใจจะพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพ มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนที่มาจากนานาชาติสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในการเรียนที่นี่ได้ และมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน

AIIT ที่ตั้ง:    City Campus: Level 13, 338 Pitt Street, Sydney, NSW, 2000
                    Bankstown Campus: Level 1, 40 Raymond Street, Bankstown, NSW, 2200

WEB SITE สถาบัน  Australian Institute of Innovation & Technology (AIIT)

ภาพรวม

AIIT มีอยู่ 2 วิทยาเขตได้แก่ ตั้งอยู่ใน City และ Bankstown ของ เมือง Sydney ซึ่งเป็นเมืองที่ติด top 10 เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าจะได้อยู่ในเมืองที่น่าอยู่ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆนานาชาติ อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งระบบการเดินทางสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถบัส ท่าเรือ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

แหล่งช็อปปิ้ง จึงทำให้คุณได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคุณ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสได้

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ AIIT ?

 • มีทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์
 • การเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
 • มั่นใจได้ว่าเป็นสถาบันที่ใส่ใจในด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ของทั้งผู้สอน ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • มีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • มีซอฟแวร์ในด้านการจัดการด้านการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
 • ฟรี Wifi
 • มีห้องสมุด Bankstown ให้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่
 • มีฝ่ายสนับสนุนทางด้านการศึกษา
 • มีบริการด้านสวัสดิการต่างๆ
 • มีห้องครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตร

มีทั้งหมด 11 หลักสูตรหลัก ดังนี้

   Certificate IV In Business   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 10 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 1 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปี หรือ ถ้าผู้เรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ต้องได้รับการยินยอมเซ็นอนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ เจ้าหน้าที่โครงการต่างๆ
 • ทำให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทักษะและมีความรู้พื้นฐานในการปรับใช้แก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งที่มาได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

ส่วนใหญ่จะเป็นในบทบาททางด้านการบริการด้านการเงินและอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการการsupport ทางด้านนี้ เช่น

 • Customer Service Advisor (ที่ปรึกษาด้านการบริการลูกค้า)
 • Supervisor (หัวหน้างาน)
 • Team Leader (หัวหน้าทีม)

   Certificate IV In Accounting   

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy =

ความสามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้

มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้เหมาะกับงานด้านบริการด้านการเงินและอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้งานด้านนี้ได้
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะด้านมากขึ้น และมีทักษะต่างๆที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง รวมถึงการนำไปปฎิบัติใช้ได้กับทั้งงานที่ทำเป็นประจำ และงานอื่นๆได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

ส่วนใหญ่จะเป็นในบทบาททางด้านการบริการด้านการเงินและอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการการsupport ทางด้านนี้

 • Accounts Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี)
 • Accounts Payable Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้)
 • Accounts Receivable Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้)
 • BAS Agent (เจ้าหน้าที่ของ BAS) *BAS = ให้บริการด้านภาษีของประเทศออสเตรเลีย
 • Bookkeeper (พนักงานบัญชี)
 • Payroll Clerk (พนักงานที่ทำเงินเดือน)

  Certificate IV In Leadership And Management   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า โดยการเทียบเท่าอาจพิสูจน์ได้จาก 1 ข้อดังนี้
 • มีใบ Certificate II หรือ สูงกว่า หรือ
 • มีประสบการณ์ทางด้านอุตสหกรรมมา 2 ปี
 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้จะฝึกให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
 • สามารถทำให้แผนปฏิบัติการสำเร็จลุล่วง
 • สามารถจัดการโครงการต่างๆได้
 • ส่งเสริมทีมให้มีประสิทธิภาพ และ แสดงความเป็นผู้นำในที่ทำงานได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Coordinator (ผู้ประสานงาน)
 • Leading Hand (หัวหน้างาน)
 • Supervisor (หัวหน้างาน)
 • Team Leader (หัวหน้าทีม)

   Certificate III In Business   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีความสามารถในการให้คำแนะนำในเชิงเทคนิค และสนับสนุนทีม
 • สามารถประยุกต์การตัดสินใจ การตัดสิน และความรู้ทางทฤษฎีไปปรับใช้ในที่ทำงานได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Customer Service Advisor (ที่ปรึกษาด้านการบริการลูกค้า)
 • Data entry operator (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
 • General clerk (พนักงานธุรการทั่วไป)
 • Payroll officer (พนักงานทำเงินเดือน)
 • Typist (พนักงานพิมพ์ดีด)
 • Word processing operator (เจ้าหน้าที่ทำการประมวลผลคำ)

    Diploma Of Business Administration   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเลือกทั้ง 8 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • หากต้องการโอนหน่วยกิต โปรดติตดต่อทางสถาบันเพื่อตรวจสอบอีกที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้เหมาะกับตำแหน่งงานที่หลากหลายเช่น ผู้จัดการฝ่ายธุรการ ผู้จัดการสำนักงานทั่วไป และ ผู้จัดการสำนักงาน
 • มีความรู้พื้นฐานในเชิงทฤษฎีที่แน่นและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะใช้วางแผน ทำงานให้สำเร็จลุล่วงทั้งงานของตนเอง และ ของทีม

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Senior Business Administrator (เจ้าหน้าฝ่ายธุรการระดับอาวุโส)
 • Office Manager (ผู้จัดการสำนักงาน)

     Diploma Of Accounting   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 6 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • หากต้องการโอนหน่วยกิต โปรดติตดต่อทางสถาบันเพื่อตรวจสอบอีกที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้เหมาะกับสายงานการบริการด้านการเงินและอุตสหกรรมอื่นๆซึ่งจะให้ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลของข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้
 • สามารถเริ่มวางแผน ประสานงาน และประเมินผลงานของตัวเอง และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ตามแนวทางที่กำหนด

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Accounts Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี)
 • Accounts Payable Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้)
 • Accounts Receivable Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้)
 • Accounts Supervisor (หัวหน้าฝ่านบัญชี)

    Diploma Of Leadership And Management    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 4 หน่วยกิต วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • หากต้องการโอนหน่วยกิต โปรดติตดต่อทางสถาบันเพื่อตรวจสอบอีกที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ รวมถึงทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการจัดการและความเป็นผู้นำมาใช้ในบริษัทและอุตสาหกรรมได้
 • สามารถใช้ดุลยพินิจในการวางแผน การจัดการ การนำไปปฏิบัติ และการควบคุมดูแลปริมาณงานที่เหมาะสมของตนเองและผู้อื่นได้
 • สามารถใช้ทักษะทางการสื่อสารเพื่อใช้ส่งเสริมให้แต่ละบุคคล และ ทีมให้สามารถปฎิบัติได้ตรงตามความต้องการของบริษัท หรือ องค์กรได้
 • สามารถวางแผน ออกแบบ ประยุกต์ใช้ และ ประเมินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และยังสามารถระบุ คิดวิเคราะห์ ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Branch Manager (ผู้จัดการสาขา)
 • Business Manager (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ)
 • Department Manager (ผู้จัดการแผนก)
 • Operations/Facilities Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/(ผู้จัดการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคาร)
 • Production Manager (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)
 • Retail Manager (ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก)
 • Store Manager (ผู้จัดการร้าน)
 • Team Leader (ผู้นำทีม)

  Diploma Of Program Management (Project Management)   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 8 หน่วยกิต วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • หากต้องการโอนหน่วยกิต โปรดติตดต่อทางสถาบันเพื่อตรวจสอบอีกที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถจัดการโครงการต่างๆได้ โดยอาศัยทักษะในด้านการจัดการและความเป็นผู้นำ มาใช้เพื่อช่วยในการบรรลุถึงเป้าของโครงการให้ได้
 • มีความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎีในการวางวางแผน ปฏิบัติการ และประเมินงานของตนและผู้อื่นได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Project manager (generic) (ผู้จัดการโครงการทั่วไป)
 • Project manager (industry specific) (ผู้จัดการโครงการอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน)
 • Project leader (หัวหน้าโครงการ)
 • Project team leader (หัวหน้าทีมโครงการ)
 • Project contract manager (ผู้จัดการโครงการด้านสัญญา)
 • Project vendor manager (ผู้จัดการโครงการด้านขาย)

     Diploma Of Human Resources Management   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 9 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 6 หน่วยกิต วิชาเลือก 3 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • หากต้องการโอนหน่วยกิต โปรดติตดต่อทางสถาบันเพื่อตรวจสอบอีกที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถได้เรียนรู้บทบาทการทำงานของแผนก HR ในหลากหลายหน้าที่เพื่อการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Human resources adviser (ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล)
 • Human resources and change manager (ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล)
 • Human resources consultant (ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล)
 • Human resources manager (ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล)
 • Senior human resources officer (เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลระดับอาวุโส)

    Advanced Diploma Of Accounting   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 14 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 3 หน่วยกิต วิชาเลือก 11 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • หากต้องการโอนหน่วยกิต โปรดติตดต่อทางสถาบันเพื่อตรวจสอบอีกที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถนำความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงเทคนิคทางด้านการเงินมาประยุกต์ใช้กับสถาณการณ์ต่างๆ
 • สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และ รับผิดชอบในด้านการวางแผน ประสานงาน และประเมินผลงานได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Accountant (นักบัญชี)
 • Accounts Payable Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้)
 • Accounts Receivable Clerk (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้)
 • Office Manager (ผู้จัดการสำนักงาน)
 • Senior Financial Clerk (เสมียนการเงินระดับอาวุโส)

    Advanced Diploma Of Leadership And Management   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 4 หน่วยกิต วิชาเลือก 8 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • หากต้องการโอนหน่วยกิต โปรดติตดต่อทางสถาบันเพื่อตรวจสอบอีกที

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • สามารถใช้ความคิดริเริ่มและดุลยพินิจในการวางแผนและนำไปใช้ปฏิบัติในสายงานของการจัดการและความเป็นผู้นำได้
 • สามารถทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสารในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้ และยังสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อีกด้วย
 • สามารถใช้ทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความเห็นเพื่อแก้ไขกับปัญหาที่ซับซ้อนได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Branch Manager (ผู้จัดการสาขา)
 • Business Manager (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ)
 • Department Manager (ผู้จัดการแผนก)
 • Operations/Facilities Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/(ผู้จัดการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาอาคาร)
 • Production Manager (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)
 • Retail Manager (ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก)
 • Store Manager (ผู้จัดการร้าน)
 • Team Leader (ผู้นำทีม)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม

 Line ID: krumam10