AIOE

Australian Institute Of English (AIOE)

AIOE เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆและมีความมั่นใจว่าจะคว้าเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้ ที่นี่ยังนำเสนอหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งผู้เรียนสามารถออกแบบแผนการเรียนของตนเองได้ด้วย แต่ก็ต้องขึ้นกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนรวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ผู้เรียนเลือกที่จะสมัครด้วย

AIOE ที่ตั้ง:   Level 13, 338 Pitt Street, Sydney, NSW 2000

WEB SITE สถาบัน Australian Institute Of English (AIOE)

ภาพรวม

AIOE ตั้งอยู่ South West Sydney เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนหลายเชื้อชาติ จึงมีโอกาศว่าผู้เรียนจะได้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงระบบการเดินทางสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถบัส ท่าเรือ ทำให้หมดกังวลกับการปรับตัวที่ยุ่งยากไปได้เลย

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ AIOE ?

 • มีห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • มีซอฟแวร์ในด้านการจัดการด้านการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
 • ฟรี Wifi
 • มีฝ่ายสนับสนุนทางด้านการศึกษา
 • มีเจ้าหน้าที่หลายเชื้อชาติซึ่งสามารถสื่อสารได้หลายภาษา
 • มีบริการด้านสวัสดิการต่างๆ
 • มีห้องครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตร

มีทั้งหมด 8 หลักสูตรหลัก ดังนี้

   BSB51415 – Diploma of Project Management   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 8 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีความรู้ความสามารถในการจัดการโครงการต่างๆในหลายแง่มุมได้
 • เรียนรู้ความเป็นผู้นำในการรับผิดชอบให้โครงการสำเร็จได้ตามเป้า
 • มีความรู้ ความสามารถในการริเริ่ม วางแผน เพื่อนำไปปฏิบัติและสามารถประเมินในงานของตนเองหรือของผู้อื่นได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Project manager (generic) (ผู้จัดการโครงการทั่วไป)
 • Project manager (industry specific) (ผู้จัดการโครงการอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน)
 • Project leader (หัวหน้าโครงการ)
 • Project team leader (หัวหน้าทีมโครงการ)
 • Project contract manager (ผู้จัดการโครงการด้านสัญญา)
 • Project vendor manager (ผู้จัดการโครงการด้านขาย)

 

    BSB61215 – ADVANCED DIPLOMA OF PROGRAM MANAGEMENT    

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy =

ความสามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้

มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีทักษะและความรู้เฉพาะด้าน ประกอบกับประสบการณ์ในการบริหารโครงการของทั้งบริษัท และอุตสาหกรรม

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Project Management (การบริหารโครงการ)
 • Contracts Officer (เจ้าหน้าที่ด้านสัญญา)
 • Project Administrator (ผู้ประสานงานโครงการ)
 • Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)

    FSK10113 – CERTIFICATE I IN ACCESS TO VOCATIONAL PATHWAYS    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 11 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 7 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้รับทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยในการเข้าเรียนต่อในสายอาชีพ (vocational pathway)

    BSB40215 – Certificate IV in Business   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 10 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 1 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปี หรือ ถ้าผู้เรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ต้องได้รับการยินยอมเซ็นอนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • มีความรู้ความสามารถในการจัดการพัฒนาทักษะและเพิ่มขอบเขตพื้นฐานความรู้เพื่อปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาได้
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำและแนะนำผู้อื่นได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Customer Service Advisor (ที่ปรึกษาด้านการบริการลูกค้า)
 • Supervisor (หัวหน้างาน)
 • Team Leader (ผู้นำทีม)

     BSB50215 – DIPLOMA OF BUSINESS    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเลือกทั้ง 8 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้รับประสบการณ์ต่างๆที่สำคัญในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ
 • ในทางกลับกันหลักสูตรนี้ก็ยังเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางสายอาชีพมาบ้าง หรือ ไม่เคยมีเลย เพราะหลักสูตรนี้จะให้พื้นฐานทักษะที่สำคัญในเชิงทฤษฎีทางธุรกิจ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะเรียนต่อ หรือ เพิ่มโอกาสในการทำงานได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Manager (ผู้จัดการ)
 • Program Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ)
 • Team Leader (ผู้นำทีม)

     BSB60215 – ADVANCED DIPLOMA OF BUSINESS   

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 8 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเลือกทั้ง 8 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้เหมาะกับระดับตำแหน่ง Senior ฝ่ายธุรการ ผู้ที่ต้องการการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจแบบผู้เชี่ยวชาญ
 • หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและทักษะที่สำคัญในเชิงทฤษฎีทางธุรกิจ ซึ่งสามารถนำมารวมและสร้างหนทางที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะเรียนต่อ หรือ เพิ่มโอกาสในการทำงานได้

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Leading hand (หัวหน้างาน)
 • Sales Team Coordinator (ผู้จัดการฝ่ายประสานงานขาย)
 • Team Leader (ผู้นำทีม)
 • Business Manager (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ)
 • Human Resource Manager (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)
 • Sales Team Manager (ผู้จัดการทีมขาย)

     SIR20216 – CERTIFICATE II IN RETAIL SERVICES    

โครงสร้างหลักสูตร: รวม 12 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาหลัก 7 หน่วยกิต วิชาเลือก 5 หน่วยกิต (ให้เลือกจากที่กำหนด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ผู้สมัครทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการประเมิน LLN ก่อน (Language = ทางด้านภาษา, Literacy = ความ สามารถในการอ่านและเขียน และ Numeracy = ความรู้พื้นฐานที่ดีทางการคำนวณ) เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • หลักสูตรนี้เหมาะกับระดับสมาชิกในทีมที่อยู่หน้างานผู้ซึ่งต้องทำงานหลักเป็นประจำ ทำงานซ้ำๆเดิม และทำงานภายใต้การควบคุมของผู้อื่น

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้:

 • Customer Service Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายบริการลูกค้า)
 • Sales Counter Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายขายที่เคาน์เตอร์)
 • Team Leader (ผู้นำทีม)
 • Assistant Supermarket Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ต)
 • Food Store Manager (ผู้จัดการฝ่ายขายหน้าร้านอาหาร) 

    ENGLISH LANGUAGE PROGRAMS    

 • GENERAL ENGLISH

หลักสูตร General English ของ AIOE นี้จะช่วยปรับปรุงและพ้ฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปของผู้เรียนให้เหมือนกับเป็นภาษาที่ 2 ซึ่งผู้เรียนจะสามารถได้เรียนภาษาอังกฤษสไลต์ออสเตรเลีย ผสมผสานกับการเรียนนอกชั้นเรียนอีกด้วย

หลักสูตรนี้ มี 6 ระดับ ได้แก่

 • Beginner English (ระดับเบื้องต้น)
 • Elementary English (ระดับเริ่มเรียน)
 • Pre-Intermediate English (ระดับกลางตอนต้น)
 • Intermediate English (ระดับกลาง)
 • Upper Intermediate English (ระดับกลางตอนปลาย)
 • Advanced English (ระดับสูง)

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้:

 • ได้เข้าร่วมในชั้นเรียนที่แปลกใหม่ต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกท้ายทายและสนุกมากขึ้น
 • สามารถวางแผนการเรียนต่อในอนาคตได้ เช่น เรียน Academic English หรือ การเตรียมตัวสอบ
 • สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมทั้งการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 • ได้รับใบ certificate รับรองหลังเรียนจบหลักสูตร ด้วยประสบการณ์ของผู้สอนที่นี่ จะเน้นที่พื้นฐานและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีพื้นฐานที่แน่นแล้วก็จะเกิดความมั่นใจ แล้วจะทำให้ผู้เรียนเลื่อนขั้นไปเรียนหลักสูตร EAP ต่อได้ และเตรียมตัวในการเรียนต่อในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียในอนาคตได้

*นักศึกษาต้องทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเมื่อมาถึง เพื่อจะสามารถลงเรียนหลักสูตรตามระดับที่คะแนนสอบของนักศึกษาสอบได้

 • English for Academic Purposes (EAP)

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียได้

แบ่งเป็น 2 Levels ได้แก่

 • English for Academic Purposes(EAP) Level 1 ระยะเวลาของหลักสูตร 8 สัปดาห์

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนต้องอยู่ในระดับ Upper Intermediate English ซึ่งหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการฟังคำศัพท์ การพูด การอ่าน การเขียน ในหัวข้อการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ วิธีการนำเสนองานอย่างไรให้สำเร็จ วิธีการฟังที่ดีเพื่อการจดคำบรรยายระหว่างเรียน หรือจะเป็นในแง่ข้อมูลว่าแบบไหนที่ต้องมองหาเวลาทำการอ่าน และการเขียนย่อความและรายงานแบบสั้นๆทางวิชาการ

 • English for Academic Purposes(EAP) Level 2 ระยะเวลาของหลักสูตร 8 สัปดาห์

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนต้องอยู่ในระดับ Advanced level of English ซึ่งหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการฟังคำศัพท์ การพูด การอ่าน การเขียน ในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การฟังก็ต้องสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ และการเขียนก็เขียนในเชิงวิจัยมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม

Line ID: krumam10