Angad Australian Institute of Technology

Angad Australian Institute of Technology ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne เรามีความภาคภูมิใจในสถาบันของเราไม่เพียงเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่รวมถึงการทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจกับประสบการณ์การเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความทรงจำที่ในห้วงเวลาที่เรียนอยู่ที่ Angad Australian Institute of Technology 

เราเชื่อมั่นว่าการสร้างบรรยากาศที่ดีและอบอุ่น ที่ที่นักเรียนไม่เพียงแต่เรียนหนังสือแต่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านไปพร้อมๆกันนั้น เป็นสิ่งสำคัญ เราใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของสถานที่ที่จัดการอบรม เราคัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างพิถีพิถันเพื่อคงมาตรฐานของสถาบันไว้

ที่ตั้ง : Level 5 & 6, 501 Latrobe Street, Melbourne, Victoria 3000.

website สถาบัน Angad Australian Institute of Technology

 

หลักสูตร

Certificate I in EAL (Access)

หลักสูตร Certificate I in EAL (Access) เปิดสำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยตรง จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อด้านภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน
จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 11 หรือ 12 ของประเทศออสเตรเลีย
อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน

Certificate II in EAL (Access)

หลักสูตร Certificate II in EAL (Access) เปิดสำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยตรง จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อด้านภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์ 

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 11 หรือ 12 ของประเทศออสเตรเลีย
อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 

Certificate III in EAL (Further Study)

หลักสูตร  Certificate III in EAL เปิดสำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในประเทศที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อ โดยมุ่งเน้นไปที่นักเรียนจากประเทศตะวันออกที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย สร้างความคุ้นเคยในเรื่องงานวิจัยและแนวทางการเรียน  การเตรียมร่าง essay การเขียนและการแก้ไข การจดบันทึก และการเข้าอบรม

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์ 

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 11 หรือ 12 ของประเทศออสเตรเลีย
อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน

Certificate IV in EAL (Further Study)

เปิดสำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในประเทศที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานของทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรของประเทศออสเตรเลีย  มุ่งเป้าหมายไปที่นักเรียนจากประเทศตะวันออกที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย สร้างความคุ้นเคยในเรื่องงานวิจัยและแนวทางการเรียน  การเตรียมร่าง essay การเขียนและการแก้ไข การจดบันทึก และการเข้าอบรม

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์ 

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 11 หรือ 12 ของประเทศออสเตรเลีย
อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เริ่มต้นเรียน 

Certificate IV in Human Resources

ออกแบบมาสำหนับนักเรียนต่างชาติที่จะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรการฝึกอบรมแบบเต็มเวลาเพื่อให้จบหลักสูตร หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานให้การสนับสนุนด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ในบริษัทขนาดเล็กอาจะดูแลพรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด แต่ในบริษัทขนาดใหญ่ บุคคลเหล่านี้อาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลแผนกหรืองานที่มุ่งเน้นด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ เช่นส่วนที่ดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน การวางแผนด้านแรงงาน หรือระบบข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Diploma of Human Resources Management

หลักสูตร Diploma of Human Resources Management ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรการฝึกอบรมแบบเต็มเวลาเพื่อให้จบหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีฐานความรู้ด้านทฤษฎีเป็นอย่างดีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และแสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและธุรกิจมีประสิทธิภาพดี และยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานของบุคคลอื่นๆ ด้วย

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Diploma of Leadership and Management

หลักสูตร Diploma of Leadership and Management ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีการปรับตัวได้มาที่สุดในการเรียนด้านธุรกิจ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่ทัศนะล่าสุด ได้แก่ องค์การและระบบทางธุรกิจ แผนด้านงบประมาณและการเงิน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาเรียน  52 สัปดาห์ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Advanced Diploma of Leadership and Management

หลักสูตร Advanced Diploma of Leadership and Management นี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ทำงานด้านการตลาด โดยนักเรียนจะต้องเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเพื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลที่ต้องการจะทำงานในบทบาทด้านการจัดการและทำงานในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย

ระยะเวลาเรียน  52 สัปดาห์ 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Certificate IV in Marketing and Communications

หลักสูตร Certificate IV in Marketing and Communications นี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ใช้ทักษะด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี รวมถึงทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและพื้นฐานความรู้ที่ครอบคลุม บุคคลเหล่านี้จะนำวิธีการต่างไปแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ก่อนได้ วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลต่างๆจากแห่ลงข้อมูลที่หลากหลายได้ มีความเป็นผู้นำและแนะแนวทางให้ผู้อื่นได้โดยมีความรับผิดชอบในผลงานของบุคคลอื่นในขอบเขตที่กำหนด อย่างไรก็ตามก็ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆต่อผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Diploma of Marketing and Communications

้เหมาะกับบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีเป็นอย่างดีทางด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานด้านนั้นๆในองค์กรและธุรกิจมีประสิทธิภาพดี และยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานของบุคคลอื่นๆและเป็นผู้นำของกลุ่มด้วย

ระยะเวลาเรียน  52 สัปดาห์
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Advanced Diploma of Marketing and Communication

หลักสูตร Advanced Diploma of Marketing and Communication นี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ต้องแสดงความเป็นผู้นำและมอบแนวทางกลยุทธ์ในกิจกรรมด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารขององค์กร โดยจะวิเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจโดยใช้ความสามารถเชิงเทคนิค เชิงสร้างสรรค์ เชิงแนวคิด และเชิงจัดการ นอกจากนี้อาจจะมีฐานความรู้ที่เฉพาะทางหรือคลอบคลุมเป็นอย่างมากในงานด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสาร โดยปกติและบุคคลเหล่านี้จะรับผิดชอบผลงานและการปฏิบัติงานทั้งหมดของกลุ่มในเรื่องการตลาด กาติดต่อสื่อสาร หรืองานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

ระยะเวลาเรียน  52 สัปดาห์
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย และมี diploma of marketing หรือ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง  
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Certificate IV in Business

หลักสูตร Certificate IV in Business นี้พัฒนาขั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีการปรับตัวให้มากที่สุดในการเรียนด้านธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ทัศนะต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง ธุรกิจ องค์กร และ ระบบ การตีความมาตรฐานการให้ผู้การลูกค้า การตลาด เครือข่ายที่กำลังก่อตั้ง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลการวิจัยและพัฒนาทั้งกลุ่มและบุคคล

ระยะเวลาเรียน  26 สัปดาห์
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย และมี diploma of marketing หรือ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง  
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Certificate IV in Information Technology

หลักสูตร Certificate IV in Information Technology สอนทักษะและความรู้ให้กับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถโดยทั่วไปอย่างกว้างเรื่องเทคโนโลยี ICT และสนับสนุนองค์กร SMEs ซึ่งจะต้องความรู้อย่างครอบคลุมมากกว่าความรู้เฉพาะด้าน บุคคลที่ทำงานในระดับนี้จะนำความรู้และทักษะอย่างกว้างขวางนี้ไปใช้ในการสนับสนุนงานด้านเครือข่ายทั่วไป ICT support  การพัฒนาฐานข้อมูล Programming และ web development support โดยทำงานอย่างปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในสิ่งแวดล้อมการทำงานอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาเรียน  52 สัปดาห์
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย และมี diploma of marketing หรือ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง  
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน

Diploma of Information Technology

หลักสูตร Diploma of Information Technology สอนทักษะและความรู้ให้กับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถโดยทั่วไปอย่างกว้างเรื่องเทคโนโลยี ICT และสนับสนุนองค์กร SMEs ซึ่งจะต้องความรู้อย่างครอบคลุมมากกว่าความรู้เฉพาะด้าน บุคคลที่ทำงานในระดับนี้จะนำความรู้และทักษะอย่างกว้างขวางในระดับที่สูงขึ้นไปใช้ในการสนับสนุนงานด้านเครือข่าย ICT support  การพัฒนาฐานข้อมูล Programming และ web development 

ระยะเวลาเรียน  52 สัปดาห์
ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย และมี diploma of marketing หรือ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง  
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือหากว่านักเรียนมีคะแนน IELTS 5.0  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่กำหนดก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่สมัครเรียน