Australian Education Academy

AEA เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Registered Training Organization (RTO) มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการศึกษาอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ความสำเร็จของAEAและนักเรียนจะประสบผลจากหลักสูตรการอบรมที่มีขอบเขตกว้างขวาง ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีความสร้างสรรค์ และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านวิชาชีพ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล

ทำไมถึงควรเรียนที่ AEA
AEA มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการอบรมและการบริการด้านการประเมินผลที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นแต่ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นด้านการเรียนเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ AEA มีความตั้งใจและทุ่มเทที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือที่เป็นมิตร สุภาพ และเต็มใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมของ AEA ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีความสร้างสรรค์ และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้นั้น ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ว่าจ้างงาน และอุตสาหกรรม

website สถาบัน Australian Education Academy

ภาพรวม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนที่ AEA

 • อาจารย์ที่มีคุณสมบัติสูงและมีความเชี่ยวชาญในการทำงานในธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน
 • กลุ่มเรียนขนาดเล็ก
 • แผนการชำระค่าเล่าเรียนในราคาที่เหมาะสมและค่าสมัครเข้าเรียนราคาไม่แพง
 • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนทุกคน
 • ตารางเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
 • นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามที่คาดหวังและวางแผนไว้
 • มีวิทยาเขตที่เดินทางสะดวก ถึง 4 วิทยาเขต ใน Melbourne

เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ AEA :

 • วางแผน พัฒนา และจัดการอบรมที่ตรงและเหนือความคาดหมายหมายของนักเรียน
 • พัฒนา ปฏิบัติใช้ และรักษา ระบบการจัดการที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษาและอบรมด้านวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 • จัดหาและจัดการข้อมูลทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดในการบริการ
 • ประเมิน สังเกตการณ์ พิจารณา และปรับปรุงการอบรมและกระบวนการประเมินผลให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ AEA พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • นอกจากนี้ AEA รับรองว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนของ AEA มีคุณสมบัติตามที่ National VET Regulator กำหนดไว้

ที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตของ AEA ตั้งอยู่ที่ Springvale, Craigieburn, Moorabbin และ Seymour ซึ่งอยู่ในเขตเมือง Melbourne และเดินทางสามารถไปได้สะดวกสำหรับนักเรียนที่ใช้ขนส่งสาธารณะ (รถไฟ รถราง และรถบัส)

หนึ่งในประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในการเรียนที่ AEA คือ ความสะดวกสบายภายในวิทยาเขตที่นักเรียนจะได้รับทั้งด้านวิชาการและความต้องการส่วนตัว อันได้แก่ ห้องสมุดที่มีหนังสือจำนวนมาก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยจัดการและส่งเสริมการเรียนของนักเรียนภายในบริเวณวิทยาเขต

หลักสูตร

  Certificate III in Commercial Cookery (SIT30813)  

CRICOS Course Code: 081113J

หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ Commercial cooks ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล หรือเป็นหัวหน้าทีมในครัว ซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยตนเองหรือในแนวทางที่มีขอบเขตจำกัดและใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 25 units ( 22 Core และ 3 Electives) จึงจะได้รับ Certificate III in Commercial Cookery 
ระยะเวลา :  52 สัปดาห์

Theory & Practical Face to Face Delivery 800 ชั่วโมง เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
Work Based Training 192 ชั่วโมง ร่วมกับ Practical Face to Face Delivery

ที่ตั้ง :  10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :   AUD$6,500

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน
 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือ ผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่า Certificate III in Commercial Cookery SIT30813 อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • คะแนน IELTS 5.5
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Certificate IV in Commercial Cookery (SIT40413)  

CRICOS Course Code: 081114G
หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ Commercial cooks ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล หรือเป็นหัวหน้าทีมในครัว ซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยตนเองหรือในแนวทางที่มีขอบเขตจำกัดและใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 33 units จึงจะได้รับ Certificate IV in Commercial Cookery

ระยะเวลา :    78 สัปดาห์  
Theory & Practical Face to Face Delivery 1,176 ชั่วโมง (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
Work Based Training 192 ชั่วโมง ร่วมกับ Practical Face to Face Delivery
ที่ตั้ง :    10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :  AUD$10,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน
 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือ ผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่า Certificate IV in Commercial Cookery SIT40413 อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Diploma of Hospitality (SIT50313)  

CRICOS Course Code: 081115G 
หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ความรู้ด้านการปฏิบัติการเชิงธุรกิจและทักษะการจัดการที่หลากหลายในการประสานงานด้านบริการ และสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น รวมถึงสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการดำเนินงานได้ นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 28 units จึงจะได้รับ Certificate of Diploma of Hospitality
ระยะเวลา :   78 สัปดาห์  
Theory & Practical Face to Face Delivery 1,168 ชั่วโมง (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
  Work Based Training 192 ชั่วโมง ร่วมกับ Practical Face to Face Delivery
ที่ตั้ง :    10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :       AUD$13,500

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน
 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือ ผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรระดับที่ต่ำกว่า Diploma of Hospitality SIT50313 อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology (AUR30612)  

CRICOS Course Code: 081117E
หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานในขอบเขตที่กว้างเกี่ยวกับรถยนต์ขนาดเบาในอุตสาหกรรมการให้บริการและซ่อมรถยนต์ นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 36 units จึงจะได้รับ Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology
ระยะเวลา :    52 สัปดาห์  
Theory & Practical Face to Face Delivery 920 ชั่วโมง (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมวันหยุด 6 สัปดาห์)  
ที่ตั้ง :    10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :  AUD$7,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis (AUR40212)  

CRICOS Course Code: 087821K
หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการวินิจฉัยขั้นสูงเกี่ยวกับการค้าปลีกยานยนต์ สิ่งแวดล้อมในการบริการและการซ่อมแซม นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 10 units จึงจะได้รับ Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis
ระยะเวลา :    33 สัปดาห์  
Theory & Practical Face to Face Delivery 250 ชั่วโมง (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมวันหยุด 7 สัปดาห์)  
ที่ตั้ง :           10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :  AUD$4,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครจะต้องจบหลักสูตร automotive mechanical Certificate III qualification หรือเทียบเท่า
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Diploma of Automotive Technology (AUR50212)  

CRICOS Course Code: 087822J
หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะและความรู้ที่ใช้ในการวินิจฉัย วิเคราะห์ ประเมินผล ออกแบบ และดัดแปลง ระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของรถยนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการให้บริการและซ่อมรถยนต์ ในการนำไปปฏิบัติใช้กับเทคโนโลยีใหม่ชั้นแนวหน้า นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 12 units จึงจะได้รับ Diploma of Automotive Technology
ระยะเวลา :         52 สัปดาห์  
Theory & Practical Face to Face Delivery 800 ชั่วโมง (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมวันหยุด 12 สัปดาห์)  
ที่ตั้ง :                10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :       AUD$8,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • ผู้สมัครจะต้องจบหลักสูตร AUR40212 Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis หรือ AUR40812 Certificate IV in Automotive Mechanical Overhauling หรือเทียบเท่า
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Certificate IV in Business (BSB40212)  

CRICOS Course Code: 081116F
หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลในการใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาและความรู้ที่กว้างขวางในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความเป็นผู้นำ สามารถแนะแนวทางปฏิบัติและรับผิดชอบผลการปฏิบัติของผู้อื่น นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 10 units จึงจะได้รับ Certificate IV in Business 
ระยะเวลา :         26 สัปดาห์ เต็มเวลา  (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ที่ตั้ง :                10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :       AUD$3,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Diploma of Business (BSB50207)  

CRICOS Course Code: 070868A
หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในจัดกลุ่มคน และแสวงหาการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในการทำงานด้านธุรกิจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่มีความรู้และทักษะที่ดีด้านทฤษฎีทางธุรกิจและต้องการที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสในการจ้างงาน นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 8 units จึงจะได้รับ Diploma of Business
ระยะเวลา :         26 สัปดาห์ เต็มเวลา  (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ที่ตั้ง :                10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :       AUD$3,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  Diploma of leadership and Management (BSB51915)  

CRICOS Courses code: 090348D
ระยะเวลา :         52 สัปดาห์ 
ค่าเล่าเรียน :      AUD$7,500

  Advanced Diploma of Business (BSB60207)  

CRICOS Course Code: 080328B
หลักสูตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะและความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะทาง หรือ ครอบคลุมทั่วไป และต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมผ่านการทำงานด้านธุรกิจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความรู้และทักษะที่ดีด้านทฤษฎีทางธุรกิจและต้องการที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสในการจ้างงาน นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 8 units จึงจะได้รับ Advanced Diploma of Business
ระยะเวลา :         33 สัปดาห์ เต็มเวลา  (เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ที่ตั้ง :                10 Blissington Street, Springvale Vic 3171
ค่าเล่าเรียน :       AUD$3,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหรือวันที่เริ่มต้นเรียน 
 • คะแนน IELTS 5.5 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย
 • นักเรียนอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาโดยไม่กำหนดการศึกษาขึ้นต่ำ โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

  22250VIC – Certificate I in EAL (Access)  

CRICOS Course Code: 089461B
ระยะเวลา :         26 สัปดาห์ 
ค่าเล่าเรียน :       AUD$4,320

  22251VIC – Certificate II in EAL (Access)  

CRICOS Course Code: 089462 A
ระยะเวลา :         26 สัปดาห์ 
ค่าเล่าเรียน :       AUD$4,320

  22255VIC – Certificate III in EAL (Further Study)  

CRICOS Course Code: 089463 M
ระยะเวลา :         26 สัปดาห์ 
ค่าเล่าเรียน :       AUD$4,320

  22258VIC – Certificate IV in EAL (Further Study)  

CRICOS Course Code: 089464 K
ระยะเวลา :         26 สัปดาห์ 
ค่าเล่าเรียน :       AUD$4,320