Australian National College

Australian National College (ANC) เป็นสถาบันผู้ให้ การศึกษา ฝึกอบรม และประเมินผล ด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาตัวผู้เรียน ให้ได้รับความรู้เต็มที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกใจตัวผู้เรียนอย่างสูงสุด

ANC ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Melbourne ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ทุกชนิด อีกทั้งทางสถาบัน ได้ตระเตรียม สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ทันสมัย รวมทั้ง ครูผู้สอน ในอัตราส่วนที่ ช่วยให้ นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยผู้เรียน จะได้รับการเอาใจใส่ อย่างดีจาก ผู้สอน และพนักงานของสถาบัน ผู้สามารถใช้ภาษาต่างๆ ได้หลายภาษา อีกทั้ง ทางสถาบันมี ผู้ให้คำแนะนำในทางการอาชีพ แก่ผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนเอง

ANC มีระบบการทำงาน ที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ อีกทั้ง ส่งเสริมโอกาส ให้แก่ ผู้เรียนโดยเสมอกัน เพื่อให้ ผู้เรียนแต่ละท่าน ได้รับผลการศึกษา ตามเป้าหมายของตน ทางสถาบัน พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริการทางการศึกษา ที่ดีที่สุด แก่ผู้เรียน แต่ละท่านอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกัน

ที่ตั้ง  Level 1,58 Franklin Street,Melbourne, Victoria 3000 Australia

website สถาบัน Australian National College

ภาพรวม

ANC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne พร้อมด้วยอาคารสถานที่ ที่ทันสมัย รวมทั้ง ประสบการณ์ และ หลักสูตรที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่าง จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เราเตรียมผู้เรียน ให้พร้อม ทั้งความรู้และประสบการณ์ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง การเติบโตของผู้เรียน ส่งเสริมภาวะผู้นำ และช่วยเหลือผู้เรียน ในการเข้าสังคม การฝึกอาชีพ และการศึกษาโดยทั่วไป

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ ANC

 • เพื่อการศึกษา ที่ไม่หยุดนิ่งและ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยผู้เรียน จะสนุกและได้ความรู้ จากการองค์ประกอบดังกล่าวจาก ผู้สอนและพนักงาน ของ ANC ตลอดจน สังคมของผู้เรียน ที่เป็นสังคมนานาชาติ
 • ที่ตั้งของสถาบันที่ใจกลางเมือง Melbourne การเดินทางของผู้เรียน โดย ขนส่งสาธารณะ จึงสะดวก และเป็นที่ตั้งที่ดีที่สุด เพื่อให้ ผู้เรียน มีโอกาสทั้งทางด้านการเรียน และการเดินทางไปทำงาน หรือ การท่องเที่ยวเพื่อความ เพลิดเพลิน ต่างๆ ในสังคมที่หลากหลาย ทางเชื้อชาติ
 • ผู้สอน มีคุณสมบัติสูง และมีอุปกรณ์ส่งเสริมการ เรียนการสอน อย่างมืออาชีพ หลักสูตรต่างๆ ถูกนำเสนอโดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานสถาบัน ผู้อุทิศตัวเพื่อ การศึกษาที่อบอุ่น และประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ดีเลิศและ ทำได้จริง อาคารสถานที่ ของ ANC ได้ถูกสร้างด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งห้อง คอมพิวเตอร์แล็ป ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ รุ่นใหม่ล่าสุด
 • การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ นักเรียน ที่ดีเลิศ ANC ได้พยายามมาโดยตลอด เพื่อที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ ผู้เรียน, อาจารย์และพนักงาน ของสถาบัน พร้อมที่จะอำนวยความสะดวก แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องใดๆ เช่น การจัดหาที่พัก, กิจกรรมนอกหลักสูตร, คำแนะนำด้านอาชีพ และเรื่องส่วนตัวต่างๆ อีกทั้งเรามี ทีม Student Support เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน เมื่อไหร่ก็ตามที่ ผู้เรียน ต้องการ
 • คุ้มค่าเงิน ANC พยายามมาโดยต่อเนื่อง เพื่อให้บริการการศึกษา ที่ราคา เป็นธรรม และไม่แพง โดยรักษาคุณภาพที่ดีไว้เช่นเดิม ทางสถาบันเชื่อว่า หลักสูตรของเรา คุ้มค่าที่สุด สำหรับเงินที่ผู้เรียน จ่ายไป

หลักสูตรที่เปิดสอนโดย ANC แบ่งเป็น

 • English ซึ่งไม่มี ข้อบังคับว่า ผู้สมัครเรียน ต้องผ่านการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษมาก่อน 
  แต่หลักสูตรต่อไปนี้ มีข้อบังคับว่าต้องผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนจึงจะสมัครเรียนได้ คือ
 • Business
 • Management
 • Marketing
 • Retail
 • Printing & Graphic Arts

โดยมีเกณฑ์คือ 
English Language Requirements
นักเรียนต่างชาติทุกท่าน ต้องมีคะแนน การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า เกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • IELTS คะแนนรวม 5.5 หรือคะแนนที่เสมอกันของการวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติตามเกณฑ์ของ DIBP 
 • TOEFL iBT คะแนน 46 ขึ้นไป 
 • PTE Academic คะแนนตั้งแต่ 42 ขึ้นไป 
 • Cambridge English Advanced (CAE) test คะแนนตั้งแต่ 47 ขึ้นไป 
 • OET คะแนนระดับ ผ่าน หรือ สูงกว่านั้น 
 • จบมัธยมปลายในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำการเรียนการสอน ด้วยภาษาอังกฤษ 
 • จบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยเรียนเต็มเวลา ในระดับ Certificate หรือสูงกว่านั้น 
 • นักเรียนเป็นผู้ ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแรก หรือภาษาแม่ 
 • จบหลักสูตร ESL หรือจบ หลักสูตร ELICOS ระยะเวลา 5-10 สัปดาห์ จากสถาบันที่รับรองโดย National ELT Accreditation Scheme (NEAS) หรือจบการศึกษา จากสถาบันที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ด้วยคะแนน IELTS 5.0 
 • หรือ ผ่านการทดสอบอื่น ที่ทางสถาบัน ANC เห็นควรให้เรียน

หลักสูตร

   GENERAL ENGLISH   

หลักสูตร General English ของ ANC สอนผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาได้ ในสถาการณ์ต่างๆ ที่เกิดได้ในชีวิตจริง หลักสูตรนี้ คลอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ ในการใช้ภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อีกทั้งหลักสูตร ถูกเตรียมเพื่อ ให้ความรู้แก่ผู้เรียน ในการที่จะศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้นไป

ผลสำเร็จของหลักสูตร

 • Elementary Level
  เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนควรจะสามารถ ฟังเข้าใจในเรื่องพื้นฐานทางภาษา, สนทนาเป็นกลุ่ม, นำเสนอการรายงานง่ายๆ และ พูดได้เต็มประโยค 
 • Pre-Intermediate Level
  เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนควรจะสามารถ ฟังเข้าใจในเรื่องทั่วๆไป, เขียนเรื่องสั้นได้/สรุปความ หรือเขียนย่อหน้าได้ โดยใช้ประโยคเต็ม และใช้เครื่องหมายวรรคตอน อย่างถูกต้อง 
 • Intermediate Level
  เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนควรจะสามารถ เข้าใจประเด็นสำคัญ ของงานเขียนที่ซับซ้อน เขียนงานและอธิบายใจความได้ อย่างชัดเจน อีกทั้งแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่มี ในบทความหนึ่งๆได้ และสามารถแสดง ข้อดีและข้อเสีย ในทางเลือกต่างๆ 
 • Advanced Level
  เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนควรจะสามารถ แสดงความคิดเห็น ในแง่มุมต่างๆของสังคม โดยการเขียน และสามารถ ใช้การเขียนเป็นเครื่องมือเพื่อเรียนรู้ได้ อีกทั้ง สามารถ แยกแยะและวิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งตั้งคำถามและหาหลักฐาน เพื่อสนับสนุน การใช้ภาษาใน สถานการณ์ ต่างๆ

ระยะเวลาศึกษา หลักสูตรละ 52 สัปดาห์ 
และนักเรียนสามารถ ยุติการศึกษาเมื่อสิ้น หลักสูตร Elementary Level, Pre-Intermediate Level, Intermediate Level และ Advanced Level

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
ANC ใช้วิธีผสมผสาน วิธีการสอนแบบต่างๆ ร่วมกับการสนทนา แบบตัวต่อตัว ในห้องเรียน แสดงบทบาทจำลอง การทำงานเดี่ยว และงานกลุ่ม

Pathways
หลังจาก จบหลักสูตร เหล่านี้ นักเรียนสามารถ นำผลการเรียนไป ใช้ประกอบการ ศึกษาต่องเนื่องใน ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

   Advanced Diploma of Business   

หลักสูตรนี้ สะท้อนบทบาทของบุคคล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในขอบเขตที่ เฉพาะเจาะจงหรือ แม้แต่ ในทักษะการทำงานที่ กว้างขวาง และยังเป็นผู้ที่ เสาะหาเพื่อพัฒนาตัวเอง ในขอบข่ายของธุรกิจต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีทฤษฎีและความรู้ทาง ธุรกิจ และต้องการที่จะพัฒนาตัว เพื่อโอกาศทางอาชีพ ที่มากขึ้น

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB60207 Advanced Diploma of Business

ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

   Diploma of Business   

หลักสูตรนี้ สะท้อนบทบาทของบุคคล ผู้มีประสบการณ์ การทำงานสูง ในพื้นที่การปฏิบัติงานต่างๆ และเป็นผู้ที่พยายามหาโอกาส เพื่อพัฒนาตัว ให้ชำนาญ ครบถ้วนในหน่วยย่อยต่างๆ ของการทำธุรกิจ และหลักสูตรนี้ เหมาะสมกับผู้ที่ มีประสบการณ์ทางอาชีพน้อย แต่มีทักษะตามทฤษฎีธุรกิจ และมีความรู้อยู่ก่อนแล้ว และต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อ การศึกษาระดับที่สูงขึ้น หรือ เพื่อโอกาศทางอาชีพ ต่อไป

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB50207 Diploma of Business

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

Pathways

   Certificate IV in Business   

บุคคลผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ เป็นผู้มี ทักษะซึ่งได้พัฒนาแล้ว และมีความรู้อย่างกว้างขวาง ในเนื้อหาที่หลากหลาย เป็นผู้ซึ่ง หาทางออกที่ดีให้กับ ปัญหาต่างๆ ที่คาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ได้ อีกทั้งสามารถ คิดวิเคราะห์และ ประเมิน ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และยังสามารถ แสดงบทบาท ผู้นำ และให้คำแนะนำ ผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง เพื่อผลสำฤทธิ์ของงาน ที่ผู้ร่วมงานหรือลูกน้องเป็นผู้กระทำ

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB40212 Certificate IV in Business

ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

   Certificate III in Business   

บุคคลผู้จบการศึกษา หลักสูตรนี้ เป็นผู้ ใช้ความสามารถที่มี อย่างกว้างขวาง ในการทำงานที่ มีเนื้อหา หลากหลาย โดยใช้ ดุลยพินิจ เลือกเฟ้น หรือตัดสินใจ อันประกอบด้วย ความรู้ทางทฤษฎีที่ สอดคล้องกัน และเป็นผู้ซึ่งสามารถให้ คำแนะนำทางเทคนิก และช่วยเหลือบุคคลอื่นในทีมได้

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB30112 Certificate III in Business

ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

   Diploma of International Business   

นักศึกษา ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ สามารถทำงานใน หลายตำแหน่ง อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ที่หลากหลาย และเป็นผู้ที่ มีความรู้ ตามทฤษฎีในทาง การบริหารการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ซึ่งสามารถแสดง ทักษะในการบริหารได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง เพื่อให้กิจกรรมทางธุรกิจ ระหว่างชาติที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้น สำเร็จลุล่วงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยทั่วไปบุคคลดังกล่าว เป็นผู้รับผิดชอบงานที่ทำ ร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นผู้นำทีม ในการบริหารธุรกิจ ระดับนานาชาติ

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB50815 Diploma of International Business

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

Pathways

   Advanced Diploma of Leadership and Management   

หลักสูตรนี้ ออกแบบเพื่อ บุคคลผู้ต้องใช้ความรู้, ทักษะเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และบริหารงาน ในภาคส่วนต่างๆของบริษัทและอุตสาหกรรม บุคคลผู้จบหลักสูตรนี้ จึงสามารถ มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ และมีดุลยพินิจ ในการพิจารณาแผนงาน และการลงมือปฏิบัติ ในบทบาทของผู้นำ และผู้บริหาร ในหน่อยย่อยต่างๆในองค์กรธุรกิจ โดยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ต่อผลสำเร็จของงาน ของตนเองตลอดจนของทีมงาน อย่างกว้างขวาง

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB61015 Advanced Diploma of Leadership

ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

   Diploma of Leadership and Management   

หลักสูตรนี้ ออกแบบสำหรับ บุคคลผู้ซึ่ง มีความรู้, ทักษะจากการปฏิบัติงาน และ ประสบการณ์ ในการบริหารงานในระดับหัวหน้า ในหลากหลาย หน่วยย่อยขององค์กร หรืออุตสาหกรรม บุคคลผู้จบหลักสูตรนี้ สามารถแสดง ความริเริ่มในการทำงาน และมีดุลยพินิจ ที่จะตัดสินใจ ในแผนงาน และการปฏิบัติงานในองค์กร อีกทั้งตรวจสอบดูแล ปริมาณงานที่ตนต้องทำ รวมถึงงานในความรับผิดชอบ งานของผู้อื่นด้วย ดังนั้น จึงต้องใช้ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และทีม เพื่อบรรลุผลสำเร็จ ที่องค์กรต้องการ

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB51915 Diploma of Leadership and Management

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

   Advanced Diploma of Marketing   

ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนี้ สามารถทำงานเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, นักการตลาดกลยุทธิ์ และ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับชาติ หรือระดับโลก บุคคลในตำแหน่งนี้ มีความเป็นผู้นำ และทิศทางทางกลยุทธิ์ ในกิจกรรมทางการตลาด ขององค์กร และวิเคราะห์, ออกแบบ รวมถึง ตัดสินใจ โดยใช้ เทคนิกที่กว้างขวาง และสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ แนวคิดทางการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษา จะมีความรู้ทั้งแบบเฉพาะเจาะจง หรือ กว้างขวางในขอบเขตของการตลาด และเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน ทางด้านการตลาดต่างๆ ขององค์กร

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB60515 Advanced Diploma of Marketing

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

   Diploma of Marketing   

ผู้จบหลักสูตรนี้ สามารถทำงานได้ หลากหลาย ในบทบาทมางด้านการตลาดต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม และเป็นผู้มี ความรู้ทางทฤษฎีการตลาด และสามารถแสดง ขอบเขตของการบริหาร งานการตลาดได้อย่างดี โดยทั่วไป ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ มักจะรับผิดชอบงานของ เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง และเป็นผู้นำทีมงาน ในการทำ โครงการทางด้านการตลาด

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ BSB51215 Diploma of Marketing

ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน การสนทนาโต้ตอบ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

   Certificate IV in Retail Management   

หลักสูตรนี้ สร้างเสริมทักษะ และความรู้ สำหรับนักศึกษา เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านบริหาร ในแนวหน้า คือต้อนรับลูกค้า สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานใน ธุรกินค้าปลีก หรือในรูปแบบ ของการค้าระหว่างบริษัทต่อบริษัท ก็สามารถทำได้ หลักสูตรนี้ เป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหารร้านค้าปลีกเล็กๆ รวมไปถึง หน่วยย่อย ภายในองค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจค้าขายระหว่าง ร้านค้าด้วยกันเอง หรือแม้แต่ การบริหารหน่วยงาน ค้าปลีกในองค์กรขนาดใหญ่ หรือ ธุรกิจแฟรนไชนส์ ก็สามารถทำได้

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ SIR40212 Certificate IV in Retail Management

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน และการสนทนาโต้ตอบ

   Certificate III in Retail Supervision   

ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ จะมีทักษะและความรู้ สำหรับตนเองในการ ดูแลงานค้าปลีก ซึ่งต้องการการ ใช้ดุลยพินิจ และการตัดสินใจ, การทำงาน สามารถ ทำได้ในร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านขายของเฉพาะสินค้าบางชนิด หรือในซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้ง ห้างสรรพสินค้า และแม้กระทั่ง ร้านขายอาหาร ประเภทฟาสต์ฟูด งานของผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ มักจะรับผิดชอบดูแลผู้อื่น อีกทั้งร่วมงาน ให้ความสะดวกแก่บุคคลอื่นใน ทีมขายของตน

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ SIR30312 Certificate III in Retail Supervision

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน และการสนทนาโต้ตอบ

   Diploma of Printing and Graphic Arts (Digital Production)   

นักศึกษาผู้ผ่าน หลักสูตรนี้จะมี ความรู้ทางทฤษฎีศิลปะเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ มีอาชีพหรืออยากมีอาชีพ เป็น ผู้ผลิตงานศิลปะดิจิตอลต่างๆ ในทางอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษา จะวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และเป็นผู้วางแผน, จัดตารางงาน และควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนถึง เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆสำหรับผลิต สื่อดิจิตอล อีกทั้งยังเป็นผู้นำ และแนะแนวทาง ให้แก่ผู้อื่น ด้วยความรับผิดชอบต่อ ผลงานที่ได้รับจากลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานก็ตาม

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ ICP50110 Diploma of Printing and Graphic Arts (Digital Production)

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน และการสนทนาโต้ตอบ การทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมการเรียนรู้ งานกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติงานภายใต้การ ดูแลของอาจารย์

   Diploma of Printing and Graphic Arts (Multimedia)   

ผู้ศึกษาสำเร็จหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ทางทฤษฎีศิลปะดิจิตอลเป็นอย่างดี และใช้ความชำนาญเฉพาะทาง, ความรู้ทางเทคนิก หรือ ความสามารถในการบริหาร ในการวางแผน, ออกแบบ, ดำเนินการ และประเมิน ผลงานของตนเอง และของทีมงาน ในภาคส่วน multimedia ในอุตสาหกรรม การพิมพ์ และศิลปะกราฟฟิค อีกทั้งยังสามารถ ออกแบบ และสร้างงาน ข้อมูลทาง multimedia, สร้างเอกสารอีเล็กทรอนิก, จัดการฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศต่างๆ

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ ICP50210 Diploma of Printing and Graphic Arts (Multimedia)

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน และการสนทนาโต้ตอบ

   Certificate IV in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)   

หลักสูตรนี้ เป็นการเตรียมนักศึกษา ให้พร้อมทำงานใน ภาคส่วนของ การออกแบบกราฟฟิคก่อนทำการพิมพ์ ของอุตสาหกรรม การพิมพ์และศิลปะกราฟฟิค นักศึกษาจะสามารถออกแบบแปลน และสร้างตัวอักษร และลายกราฟฟิค ลงบนหน้างานสำหรับพิมพ์ รวมทั้งสามารถ แก้ปัญหาในการทำงานได้ในระดับหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการผลิตงาน นอกจากนั้น ยังสามารถ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล จากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย นักศึกษา ยังสามารถรับผิดชอบ ต่อการผลิตงาน และเป็นผู้นำและแนะแนวทางให้ แก่ผู้อื่นได้ ในระดับหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นทำงานได้

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ ICP40110 Certificate IV in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน และการสนทนาโต้ตอบ

   Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)   

นักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ สามารถทำงาน เป็นผู้ออกแบบงานและจัดวางตัวอักษร และลายกราฟฟิค ในอุตสาหกรรม การพิมพ์และศิลปะกราฟฟิค โดยทั่วไป ผู้จบการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถออกแบบ, เตรียมแบบแปลน และทำงานศิลปะได้ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการรูปภาพและตัวอักษร เพื่อให้เหมาะสมกับ ความต้องการของขบวนการผลิต และสามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้ในระดับหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากลักษณะงาน ระหว่าง การใช้สื่อการพิมพ์

Qualification
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศณียบัตร ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในออสเตรเลีย ชื่อ ICP30212 Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press)

ระยะเวลาเรียน 
หลักสูตรนี้ เรียนเต็มเวลา โดยใช้เวลา 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

Entry Requirements
นักเรียนต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี ในวันเริ่มต้นเรียน

วิธีการสอน 
การสอนมีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน ตลอดจน การใช้ห้องแล็บจำลอง การปฏิบัติงาน เมื่อต้องการ แสดงสถานการณ์ทำงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การสอนมีทั้ง แบบตัวต่อตัว การบรรยายในห้องเรียน และการสนทนาโต้ตอบ

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)
General English: A$250/ต่อสัปดาห์ 
BSB60207 Advanced Diploma of Business: A$8,000 ตลอดหลักสูตร 
BSB50207 Diploma of Business: A$9,000 ตลอดหลักสูตร 
BSB40212 Certificate IV in Business A$7,500 ตลอดหลักสูตร
BSB30212 Certificate III in Business A$7,500 ตลอดหลักสูตร 
BSB50815 Diploma of International Business A$7,900 ตลอดหลักสูตร 
BSB60115 Advanced Diploma of Leadership and Management A$7,900 ตลอดหลักสูตร 
BSB51915 Diploma of Leadership and Management A$7,000 ตลอดหลักสูตร 
BSB60515 Advanced Diploma of Marketing A$8,000 ตลอดหลักสูตร 
BSB51215 Diploma of Marketing A$7,000 ตลอดหลักสูตร 
SIR40212 Certificate IV in Retail Management A$8,000 ตลอดหลักสูตร 
SIR30312 Certificate III in Retail Supervision A$7,000 ตลอดหลักสูตร 
ICP50110 Diploma of Printing and Graphic Arts (Digital Production) A$9,500 ตลอดหลักสูตร 
ICP50210 Diploma of Printing and Graphic Arts (Multimedia) A$9,500 ตลอดหลักสูตร 
ICP40110 Certificate IV in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press) A$4,500 ตลอดหลักสูตร 
ICP30212 Certificate III in Printing & Graphic Arts (Graphic Pre-Press) A$9,500 ตลอดหลักสูตร