Cambridge Australia

CIC เป็นสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1934 ได้ทำการสอนนักศึกษามาเป็นจำนวนหลายพันคน โดยมุ่งเน้นสอนทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาชีพ และระดับปริญญา มีสาขาตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne และ Perth ซึ่งส่วนมากจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมืองนั้นๆ
 

ภาพรวม

มีห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุดที่กว้างใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษามากมายเช่นห้องอาหารและคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษามีโอกาสได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียมากขึ้น เช่นได้เข้าชม The Great Ocean Road / Puffing Billy Steam Train and Phillip Island and the Little Penguins / Swan Rider Cruise / Kings Park Barbecue และยังมีชมรมต่างๆให้เข้าร่วมได้เช่น Conversation Club, Movie Club, Joy Club และกิจกรรมทางด้านกีฬา ซึ่งช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์และศัพท์ภาษาอังกฤษเร็วขึ้น

บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเองอย่างมาก อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่มีความยินดีที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้นักเรียนอย่างดีเยี่ยม การเรียนการสอนใน CIC เป็นมาตรฐานอยู่ใน CRICOS Registered Training Organisationที่เป็นของรัฐบาล และยังอยู่ในความต้องการของ Australian Qualification and Training Framework (AQTF) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล

คุณครูผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะทำการสอนนักเรียนในทุกระดับให้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกท่านเป็นอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพของ TESOL รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานสาขาวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องในวิขาที่สอน

CIC มีบริการจัดหาสถานที่ที่พักให้นักเรียนด้วย โดยคิดค่าบริการ 275 เหรียญต่อสัปดาห์ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าอาหารเช้าและอาหารเย็น ในวันจันทร์-ศุกร์ และ อาหารเช้า กลางวัน เย็นในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งห้องพักสะอาดและมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วย นักเรียนต้องพักอย่างน้อย 4 สัปดาห์ถึงจะมีสิทธิเลือกย้ายที่จะไปอยู่ที่อื่นๆได้

ทาง CIC ยังจัดหารถรับส่งนักเรียนที่มาใหม่ จากสนามบินและพาไปที่พัก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายสำหรับนักเรียนที่ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ของมหาวิทยาลัยและประเทศออสเตรเลีย โดยคิดค่าบริการ 240 เหรียญ (pick-up and drop-off fee = AUD$120/each)

หลักสูตร

COURSES in MELBOURNE แยกเป็น

Higher Education

 • Bachelor of Business (Accounting)
 • Bachelor of Business (Management)
 • Bachelor of Business (Marketing)

Vocational

 • Translating
 • Accounting
 • Management
 • Marketing

Pathway

 • External Pathway
 • Internal Pathway

English

 • English for Academic Purpose

รายละเอียดของ courses

Higher Education

ระยะเวลาในการเรียนคือ 3 ปี (156 สัปดาห์) โดยเปิดเรียน 4 ครั้งต่อปีคือเดือน March, May, August และ October
ในการเรียนทั้ง 3 วิชานี้ น้องจะได้รับการทดสอบทั้ง short tests , essays และต้องทำ case studies เขียนรายงานหรือการนำเสนองาน การทำกรุ๊ปงานที่สามารถปฏิบัติจริงได้ และการทำรายงานแบบกลุ่ม และนำเสนอให้กับกลุ่มด้วย

Bachelor of Business (Accounting)
เนื้อหาของวิชานี้ มุ่งสอนให้น้องได้ความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและรู้จักเผชิญหน้าและท้าทายกับบรรยากาศของการทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ น้องจะได้เข้าใจพื้นฐานของหลักการบัญชีในรูปแบบต่างๆที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง น้องจะมีพื้นฐานการบัญชีอย่างแน่นและทักษะของการทำธุรกิจที่ดี

วิชานี้ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือได้จาก Institute of Chartered Accountants Australia (ICAA) and CPA Australia.

ในการเรียนการสอนวิชานี้ น้องจะได้มีโอกาสเรียนกับนักธุรกิจชั้นนำ ที่ได้รับเชิญมาเป็น guest speaker เพื่อให้น้องได้เห็นหรือได้ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และน้องจะได้เข้าใจถึงความรับผิดชอบหรือบทบาทหน้าที่ของการทำธุรกิจ หรือการทำงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้องยังได้มีโอกาสเข้าไปทำการวิจัยหรือค้นคว้าในห้องสมุด หรือห้องแล็บ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และเห็นนวัตกรรมใหม่ๆของการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ซึ่งน้องจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่หาพบในคอมพิวเตอร์

Bachelor of Business (Management)
เนื้อหาของวิชานี้จะทำให้น้องได้เรียนรู้ทักษะในบทบาทของการเป็นผู้จัดการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบทบาทของผู้จัดการนี้ถือว่าเป็นคนที่สำคัญและมีความรับผิดชอบสูงในองค์กรนั้นๆ น้องจะได้เรียนรู้ภาวะการณ์เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่จะต้องรู้วิธีการจัดการกับบุคลากรและกับองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ นอกจากน้องจะได้พัฒนาความรู้ของตัวเองด้านการจัดการแล้ว น้องยังได้เรียนรู้เรื่องของการเงิน การตลาด และกฎหมายธุรกิจอีกด้วย

เนื้อหาหลักของวิชานี้ได้รับการแนะนำ หรือสนับสนุนจาก Australian Institute of Management (AIM).

Bachelor of Business (Marketing)
เนื้อหาของวิชานี้มุ่งเน้นให้น้องได้รับความรู้ด้านธุรกิจทั่วไปและด้านการตลาดทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในปีแรกของการเรียนน้องจะได้เรียนรู้พื้นฐานการตลาดของธุรกิจปัจจุบันและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต พอเข้าปีที่ 2 และ 3 น้องจะได้พัฒนาความรู้ด้านการตลาดของทั้งในประเทศออสเตรเลียและการตลาดระหว่างประเทศ น้องจะได้เรียนการวิเคราะห์การตลาด มองหาโอกาสทางการตลาด และรู้จักปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ เมื่อเรียนจบวิชานี้น้องจะมีทักษะและความรู้ของการตลาดอย่างรอบด้าน รู้จักหาหาแนวทาง หรือความคิดใหม่ๆของการตลาด เรียนรู้การวิเคราะห์ วิจัยและค้นคว้าหาโอกาสทางการตลาดแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศและต่างประเทศ

Vocational

Translating
เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะกับน้องที่ต้องการพัฒนาหรือเพิ่มทักษะด้านการแปล รู้ปัญหาของการแปล รู้จักใช้คำเฉพาะ รู้จักใช้ภาษาที่สลับซับซ้อนและเข้าใจข้อความของเนื้อหาที่จะแปล โดยเรียนแบบ face to face แบบ full-time basis (20 hours per week) ระยะเวลา 20 weeks 2 terms

น้องจะได้รับการทดสอบเมื่อเรียนผ่านไปแต่ละ unit โดยจะทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เมื่อจบหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรด้าน Advanced Diploma of Translating และได้รับการยอมรับจาก NAATI โดยต้องเรียนทั้งหมด 12 units
น้องที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ต้องได้คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6 โดยทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 6

Accounting

Certificate IV in Accounting (FNS40611): น้องจะได้เรียนรู้ระบบบัญชีขั้นพื้นฐานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการบัญชี และยังได้เรียนรู้ถึงขบวนการและขั้นตอนของการติดต่อด้านกฎหมายของการบัญชีทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

Diploma of Accounting (FNS50210): น้องจะได้เรียนมุ่งเน้นไปในการจัดการด้านการบัญชีอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำให้น้องสามารถทำงานด้านนักบัญชีได้ในทุกที่ น้องจะได้ฝึกทักษะการทำงบประมาณ การจัดการแผนการเงิน และเรียนรู้หลักการด้านการบัญชีอย่างทั่วถึง เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องจะได้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของสมาคม Association of Taxation & Management Accountants

Advanced Diploma of Accounting (FNS60210) : เนื้อหาของหลักสูตรนี้สามารถให้น้องทำงานด้านการบัญชีได้อย่างมืออาชีพและยังเป็นสมาชิกของสมาคม Institute of Public Accountants (MIPA) อีกด้วย

ระยะเวลาเรียนของทั้ง 3 วิชา คือ 20 สัปดาห์ ทั้งหมด 20 ฃั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2 เทอม น้องที่จะเรียนได้ต้องจบ Year 11 หรือเทียบเท่าและได้คะแนน IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

Management

Certificate IV in Frontline Management (BSB40812) สอนให้น้องได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการจัดการ การมีความรับผิดขอบในส่วนด้านหน้า (Frontline Management) การแสดงความเป็นผุ้นำ และส่งเสริมทีมงานของตัวเองและการให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้า

Diploma of Management (BSB51107).
เนื้อหา ของวิชานี้จะสอนการสร้างทักษะของการติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้นำและการวางแผนด้านการตลาด

ระยะเวลาเรียนของทั้ง 2 วิชา คือ 19 สัปดาห์ 2 เทอม โดยมีหยุด 3 สัปดาห์ระหว่างเทอม เรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ แยกเป็น 16 ชั่วโมงในห้องเรียน และอีก 4 ชั่วโมงสำหรับเข้าห้องคอมพิวเตอร์เรียนแบบ on-line research และน้องต้องเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆหรือทำการบ้านที่เตรียมไว้เพื่อช่วยฝึกด้านการจัดการให้มากขึ้น

Marketing

Certificate IV in Marketing (BSB41307)
เนื้อหาของวิชานี้สอนทักษะและความรู้ด้านการตลาดเพื่อน้องจะได้พัฒนาและวิเคราะห์การตลาดหรือประเมินสภาพการตลาดได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีการทำวิจัยถึงสินค้าค่างๆ การเข้าหาลูกค้า การสร้างความสัมพันธไมตรีกับลูกค้า การหาข้อมูลต่างๆผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์หรือผ่านเอกสารข้อมูลทางการตลาดแบบมืออาชีพ และมีการวางแผนและนำเสนอผลงานการตลาดให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Diploma of Marketing (BSB51207)
เนื้อหาของวิชานี้ จะทำให้น้องรู้จักการวิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบัน และมองแนวโน้มของตลาดในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร มีการวางแผนการเงิน หรืองบประมาณการตลาด การหาข้อมูลและทำวิจัยการตลาด รวมทั้งดูโอกาสและความเป็นไปได้หรือประเมินการตลาดในอนาคตของธุรกิจว่าจะเป็นอย่างไร น้องจะได้รับการแนะนำหรือเรียนรู้เครื่องมือของการพัฒนาการจัดการการตลาดที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาเรียน เต็มเวลา 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ แยกเป็น 16 ชั่วโมงเรียนในห้องเรียน และอีก 4 ชั่วโมงเป็นการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อมูล online learning/research

PATHWAYS

แยกเป็น External Pathway และ Internal Pathway

External Pathway
น้องสามารถเข้าเรียนที่ Edit Cowan University หากน้องสนใจเรียนวิชาต่อไปนี้
Biology & Environmental Sciences, Business, Communications & Arts, Computing & Security, Engineering and Technology, Exercises and Health Sciences, Law and Justice, Medical and Paramedical Sciences, Nursing, Psychology and Social Science, Teacher Education and Western Australian Academy of Performing Arts

สถาบัน ECU เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัล 5 ดาวในด้าน Teaching Quality and Graduate Satisfaction ใน The Good Universities Guide ซึ่งมี campus อยู่ที่ Joondalup และที่ Mount Lawley ซึ่งอยู่ใกล้เมือง Perth City มีนักเรียนเข้าเรียนมากกว่า 23,000 คน โดยเป็นปริญญาตรี 18,500 คน ปริญญาโท 4,800 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 3,600 คน

Internal Pathway
มีให้เลือก 2 ทางคือ เลือกเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเรียนวิชาระดับปริญญาตรี ที่เรียกว่า CIC English Internal Pathway
หรือเมื่อเรียนวิชาชีพ (Vocational) จบก็สามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ เรียกว่า CIC Vocational Internal Pathway โดยเรียนหลักสูตรต่างๆดังนี้

ENGLISH

English for Academic Purposes
เนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นการสอนแบบเต็มเวลาและแบบเข้มข้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ EAP 1 และ EAP 2

EAP 1 จะสอนเรื่องพื้นฐานของการอ่านและการฟัง และแนะนำให้น้องคุ้นเคยเรื่องของการเขียนและการพูด presentationแบบปากเปล่า

EAP 2 จะสอนเรื่องของการเขียน ฝึกทักษะการค้นคว้าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การจดโน๊ตและนำมาเขียนเรียบเรียงให้ถูกต้อง และให้หลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อมูลแบบผิดกหมายและการใส่ข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

น้องที่เรียนเรียนจบ EAP 1 สามารถเข้าเรียน Certificate หรือ Diploma ได้เลย หรือถ้าจบ EAP 2 สามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของ CICได้โดยตรง
น้องที่จะได้เรียน EAP 1 ต้องมีผล IELTS 5.0 และถ้าจะเรียน EAP 2 ต้องมีผล IELTS 5.5

COURSES IN PERTH แยกเป็น

Business

 • Accounting
 • Marketing
 • Management

Hospitality

English

 • General English
 • English for Academic Purpose

รายละเอียดของ courses

Business

 • Accounting

Certificate IV in Accounting (FNS40611) น้องจะได้เรียนรู้ระบบบัญชีขั้นพื้นฐานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการบัญชี และยังได้เรียนรู้ถึงขบวนการและขั้นตอนของการติดต่อด้านกฎหมายของการบัญชีทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ

Diploma of Accounting (FNS50210) น้องจะได้เรียนมุ่งเน้นไปในการจัดการด้านการบัญชีอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำให้น้องสามารถทำงานด้านนักบัญชีได้ในทุกที่ น้องจะได้ฝึกทักษะการทำงบประมาณ การจัดการแผนการเงิน และเรียนรู้หลักการด้านการบัญชีอย่างทั่วถึง เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องจะได้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของสมาคม Association of Taxation & Management Accountants

Advanced Diploma of Accounting (FNS60210) เนื้อหาของหลักสูตรนี้สามารถให้น้องทำงานด้านการบัญชีได้อย่างมืออาชีพและยังเป็นสมาชิกของสมาคม Institute of Public Accountants (MIPA) อีกด้วย

Each term of study is capped off with a final (week 10) of remedial assistance. Students must complete each course before proceeding to the next level.

ระยะเวลาเรียนของทั้ง 3 วิชา คือ 20 สัปดาห์ ทั้งหมด 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2 เทอม น้องที่จะเรียนได้ต้องจบ Year 11 หรือเทียบเท่าและได้คะแนน IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

 • Marketing

Certificate IV in Marketing(BSB41307)

เนื้อหาของวิชานี้สอนทักษะและความรู้ด้านการตลาดเพื่อน้องจะได้พัฒนาและวิเคราะห์การตลาดหรือประเมินสภาพการตลาดได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีการทำวิจัยถึงสินค้าค่างๆ การเข้าหาลูกค้า การสร้างความสัมพันธไมตรีกับลูกค้า การหาข้อมูลต่างๆผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์หรือผ่านเอกสารข้อมูลทางการตลาดแบบมืออาชีพ และมีการวางแผนและนำเสนอผลงานการตลาดให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Diploma of Marketing (BSB51207)

เนื้อหาของวิชานี้ จะทำให้น้องรู้จักการวิเคราะห์สภาพตลาดปัจจุบัน และมองแนวโน้มของตลาดในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร มีการวางแผนการเงิน หรืองบประมาณการตลาด การหาข้อมูลและทำวิจัยการตลาด รวมทั้งดูโอกาสและความเป็นไปได้หรือประเมินการตลาดในอนาคตของธุรกิจว่าจะเป็นอย่างไร น้องจะได้รับการแนะนำหรือเรียนรู้เครื่องมือของการพัฒนาการจัดการการตลาดที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาเรียน เต็มเวลา 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์ แยกเป็น 16 ชั่วโมงเรียนในห้องเรียน และอีก 4 ชั่วโมงเป็นการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อมูล online learning/research

Management
Certificate IV in Frontline Management (BSB40812) สอนให้น้องได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการจัดการ การมีความรับผิดขอบในส่วนด้านหน้า (Frontline Management) การแสดงความเป็นผุ้นำ และส่งเสริมทีมงานของตัวเองและการให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้า

Diploma of Management (BSB51107).
เนื้อหา ของวิชานี้จะสอนการสร้างทักษะของการติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้นำและการวางแผนด้านการตลาด

ระยะเวลาเรียนของทั้ง 2 วิชา คือ 19 สัปดาห์ 2 เทอม โดยมีหยุด 3 สัปดาห์ระหว่างเทอม เรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ แยกเป็น 16 ชั่วโมงในห้องเรียน และอีก 4 ชั่วโมงสำหรับเข้าห้องคอมพิวเตอร์เรียนแบบ on-line research และน้องต้องเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆหรือทำการบ้านที่เตรียมไว้เพื่อช่วยฝึกด้านการจัดการให้มากขึ้น

HOSPITALITY

Certificate III in Commercial Cookery (SIT30813M)
ระยะเวลาเรียน 40 weeks 4 terms
Certificate IV in Commercial Cookery (SIT40413)
ระยะเวลาเรียน 18 weeks 2 terms
DIPLOMA OF HOSPITALITY (SIT50313)
ระยะเวลาเรียน 18 weeks 4 terms
2 year Diploma 8 terms (Direct Entry)

English

General English

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ สอนการใช้ภาษาอังกฤษแบบทั่วไปทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อให้น้องสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเรื่องของการอ่านออกเสียง และคำศัพท์ต่างๆ
ระยะเวลาเรียน 40 weeks และเริ่มเรียนทุกวันจันทร์
มีทั้งหมด 4 ระดับ คือ GE1(Elementary) , GE2 (Low Pre-intermediate), GE3 (Strong Pre-intermediate) และ GE4 (Low-Intermediate)
น้องที่จะเข้าเรียนในแต่ละระดับต้องได้คะแนน IELTS 3.0, 3.5 , 4.0 , และ 4.5 ตามลำดับ
ถ้าน้องสามารถเรียนสำเร็จจนถึงระดับ GE4 น้องสามารถเข้าเรียน EAP 1 ต่อได้เลย

English for Academic Purposes
เนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นการสอนแบบเต็มเวลาและแบบเข้มข้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ EAP 1 และ EAP 2

EAP 1 จะสอนเรื่องพื้นฐานของการอ่านและการฟัง และแนะนำให้น้องคุ้นเคยเรื่องของการเขียนและการพูด presentationแบบปากเปล่า
EAP 2 จะสอนเรื่องของการเขียน ฝึกทักษะการค้นคว้าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การจดโน๊ตและนำมาเขียนเรียบเรียงให้ถูกต้อง และให้หลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อมูลแบบผิดกหมายและการใส่ข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

น้องที่เรียนเรียนจบ EAP 1 สามารถเข้าเรียน Certificate หรือ Diploma ได้เลย หรือถ้าจบ EAP 2 สามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของ CICได้โดยตรง
น้องที่จะได้เรียน EAP 1 ต้องมีผล IELTS 5.0 และถ้าจะเรียน EAP 2 ต้องมีผล IELTS 5.5

รายละเอียดวิชา

ค่าเล่าเรียน