loogo

CAMBRIDGE WESTERN ACADEMY

CWA ตั้งอยู่ที่ 473 West Hastings Street, Vancouver, B.C. V6B 1L4, Canada

Cambridge Western Academy (CWA) เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge International College (CIC) ในออสเตรเลีย และเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในแคนาดา ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของ Vancouver ซึ่งใช้เวลาไม่นานน้องๆก็สามารถเดินเที่ยวในตัวเมือง Vancouver ได้อย่างรวดเร็ว

website สถาบัน CAMBRIDGE WESTERN ACADEMY

ภาพรวม

น้องๆจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียนเพราะที่ Canada มีบริการรถสาธารณะหลายรูปแบบต่างๆกัน นอกจากนี้ใน CWA ยังมีห้องเรียนที่ทันสมัย มีห้องสมุด และที่พักผ่อนของน้องๆอยู่ทั่วไปในcampus รวมทั้งยังมีห้องครัว ห้องอาหาร และห้องคอมพิวเตอร์ ที่น้องสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยปกติ CWA ยังจัดการให้มีกิจกรรมนอกสถานที่ที่ทำให้น้องๆได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ และทำให้ได้เห็นความสวยงามของเมือง Vancouverไปในตัวด้วย.

ทางด้านการเรียนการสอน เราขอให้น้องๆมีความมั่นใจว่า ครูผู้สอนและพนักงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจะสอนน้องๆอย่างเต็มที่ เรามีกิจกรรมการทำร่วมกันของน้องๆที่น้องๆจะถูกบังคับให้พูดภาษาอังกฤษเท่านั้น และห้องเรียนที่เรียนก็เป็นห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เยอะ ทำให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดครูผู้สอนที่น้องสามารถจะสอบถามเรื่องการเรียนได้อย่างสะดวกสบาย

น้องที่เรียนจบหลักสูตรของ CWA จะได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนโดยตรงที่มหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นสมาชิกด้วยเช่น Saskatchewan ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อ The University of Regina ซึ่งเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในแคนดา และ The University of Winnipeg ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมากในแคนาดาเช่นกัน

หลักสูตร

หลักสูตร รายละเอียดของวิชาต่างๆที่สอนมีดังนี้

   General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)   

ระดับ : จากเบื้องต้นพื้นฐาน ไปจนระดับมืออาชีพ
หลักสูตรนี้เหมาะกับน้องที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้น หรือสำหรับน้องที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงาน น้องจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง น้องจะได้เรียนท้งการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน รวมทั้งไวยากรณ์ทั้งหมดอย่างละเอียด และยังได้รับการฝึกเรื่องการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การใช้คำศัพท์ และการเขียนเรื่องราว หรืออ่านเรื่องราวอย่างเข้าใจและถูกหลักไวยากรณ์

น้องจะได้ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอย่างมากมาย ซึ่งมีทั้งให้ไปทำที่บ้านและมีการทำงานเป็นกลุ่ม หรือทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ และมีการนำเสนอผลงานนั้นๆในห้องเรียน รวมทั้งน้องๆจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการจำภาษาอังกฤษ 

ระหว่างเรียนน้องจะได้รับการวัดผลการเรียนตลอดเวลาโดยใช้ Canadian Language Benchmark standards ในการวัด และเมือสิ้นสุดแต่ละเดือนน้องจะได้รับรายงานผลการเรียนของน้องว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหน เพื่อจะได้นำไปพัฒนาและแก้ไขให้ดีขิ้น และเมื่อจบหลักสูตรน้องจะได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงความสามารถว่าน้องได้รับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงที่สุด

   Power-reading   

Power- Reading เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร General English สำหรับน้องขั้น Intermediate ถึง Advanced ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นพิเศษกว่าที่สถาบันอื่นๆ เป็นชั่วโมงสอนการอ่านแบบเข้มข้นมาก ออกแบบโดย ผู้อำนวยการการศึกษาของ CWA (Director of Studies)

น้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ และจะได้รับเนื้อเรื่องให้ไป่อ่านทุกวัน เพื่อเตรียมตัวเรียนในวันรุ่งขึ้น และน้องๆจะต้องมีคำถามมาถามในห้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ การอ่านออกเสียง หรืออื่นๆที่น้องได้มาจากภาพยนตร์นั้นๆ ครูผู้สอนจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการทบทวนบทเรียนของเมื่อวาน และตอบคำถามที่น้องถามทุกวัน 

จากนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีในการเรียนหรืออ่านเรื่องราวใหม่ๆของวันนั้นซึ่งคุณครูจะจดบันทึกการอ่านออกเสียง ความคล่องแคล่วของการอ่าน การเน้นหนักน้ำเสียงของการอ่านแต่ละคำ แต่ละประโยคและดูว่ามีปัญหาตรงไหน และอีก 10-15 นาทีสุดท้ายของการเรียนคุณครูจะพูดถึงปัญหาต่างๆของน้องๆว่ามีอะไรบ้าง และช่วยแก้ไขให้ และให้มีการตั้งคำถามถามเพื่มเติมได้ 

การเรียนวิชา Power-Reading นี้จะช่วยน้องๆในเรื่องของความคล่องตัวหรือคล่องแคล่วของการอ่าน การรู้จักเน้นหนักคำในการอ่านแต่ละคำ และยังได้ฝึกเรื่องการฟัง และการอ่านเรียงความ และเพิ่มพุนคำศัพท์ คำแสลง หรือสำนวนต่างๆมากมาย

    Business English and Communications (ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ)    

ระดับ : Intermediate~ Upper-Intermediate 
หลักสูตรนี้เรียกเต็มๆว่า The Business English Marketing Management Program ซึ่งเหมาะกับน้องที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อจะได้ทำธุรกิจในตลาดโลกได้ประสบความสำเร็จ น้องจะได้เรียนการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในทางด้านธุรกิจอย่างมากมายและเข้มข้น และยังเรียนเรื่องการเขียนรายงานทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในการทำธุกิจ

น้องจะได้ฝึกพูดอย่างเป็นธรรมชาติ และคล่องแคล่ว และรู้จักการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้นโดยจะได้เรียนการใช้คำศัพท์ที่ทันสมัยและใหม่ๆ รวมทั้งการนำเสนองาน การอธิบายขั้นตอนขบวนการต่างๆทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ การต่อรอง และการพูดชักชวนหรือโน้มน้าวคนให้มาซื้อสินค้า

เมื่อเรียนจบหลักสูตรน้องๆจะสามารถรู้วิธีการเขียนโครงสร้างงาน การเขียนวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การเขียนอีเมลล์ การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ และการระดมกำลังสมองอย่างมีประสิทธิภาพ การรู้จักพูดในที่ประชุมหรือการดำเนินการการประชุม หรืออ่านเนื้อหาของการประชุมที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ เพราะจะสามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในหัวข้อนั้นๆ และยังสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธภาพ 

ระยะเวลาในการเรียน — มี 2 รอบคือ

Cycle 1 : 4 สัปดาห์ / 100 ชั่วโมง
Cycle 2 : 4 สัปดาห์ / 100 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องการ (เพื่อจะเข้าเรียนวิชานี้) ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate หรือมากกว่านั้น
หรือไม่ก็ต้องได้คะแนน IELTS 5.5+; คะแนน TOEFL iBT 54+; และคะแนนTOEIC 600+ 

Course content (เนื้อหาของการเรียน)

• Communication (การติดต่อสื่อสาร)
• Management styles (รูปแบบการจัดการ)
• Job satisfaction and motivation (ความพอใจในการทำงานและแรงจูงใจในการทำงาน)
• Team building (การสร้างทีมงาน)
• Business idioms (สำนวนทางธุรกิจ)
• Writing guidelines (แนวทางหรือแนะแนวการเขียน)
• A SWOT analysis (การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)
• International marketing (การทำการตลาดระหว่างประเทศ)
• Building international relationships (การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ)
• E-commerce (การทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต)
• Professional written communication (การติดต่อสื่อสารด้วยการเขียนอย่างมืออาชีพ)
• Etiquette (ความซื่อสัตย์และมารยาทในการทำธุรกิจ)
• Telephone language (การใช้ภาษาทางโทรศัพท์)
• Business meetings (การพบปะทางธุรกิจ)
• Recruitment (การว่าจ้างงาน)
• Interview strategies (กลยุทธการสัมภาษณ์งาน)
• Personnel terms (การสร้างบุคลากรในที่ทำงาน)
• Setting up a business (การจัดตั้งธุรกิจ)
• Retailing (การค้าปลีก)
• Banking (การธนาคาร)
• Negotiating (การต่อรองทางการค้า)
• Ethics and business (จริยธรรมกับธุรกิจ)
• International trade (การทำการค้าระหว่างประเทศ)

    English for Academic Purposes (ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง)    

ระดับ : Advanced – Proficiency
หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการเน้นให้พัฒนาภาษาอังกฤษทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นต้องการพัฒนาด้านการเขียน essay หรือการนำเสนอทางการพูด (oral presentation) การอ่านเนื้อหาแบบวิชาการ การฟังเลคเชอร์และจดการพัฒนาขบวนการการคิด หรือการเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Entrance Test)

    English for Tourism, Hospitality & Travel (ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว การโรงแรม และการเดินทาง)    

หลักสูตรนี้ทำมาในระดับกลางถึงขั้นสูงกว่า (Intermediate to Upper-intermediate) สำหรับน้องที่สนใจทางด้านธุรกิจโรงแรม หรือการท่องเที่ยว และเตรียมตัวที่จะทำงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งก็จะรวมถึงร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มหรือร้านกาแฟ สนามบิน โรงแรมหรือที่พัก

น้องๆจะได้ฝึกความคล่องตัวหรือคล่องแคล่วของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั่วไป กับนักท่องเที่ยว กับผุ้ร่วมงานในประเทศแคนาดาหรือต่างประเทศ น้องๆจะได้ฝึกอย่างหนักกับการเขียนอีเมลล์ การสนทนาทางโทรศัพท์ การบริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆโดยจะมีการสมมุติการแสดงเพื่อให้เรียนได้อย่างสนุกสนานมากขึ้น การสัมภาษณ์งาน และกิจกรรมต่างๆที่ฝึกให้พูดคุยเป็นภาษาอังกฤษอย่างมากมาย

น้องๆจะได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษกับบริษัทจริง เพื่อที่จะทำให้ได้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและความคล่องตัวมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

เมื่อจบหลักสูตร น้องจะได้รับใบประกาศนียบัตรทางด้าน Tourism, Hospitality and Travel

    IELTS Preparation (การเตรียมตัวสอบ IELTS)    

ระดับ Upper-Intermediate ถึง ระดับมืออาชีพ
หลักสูตรนี้มีสำหรับน้องที่ต้องการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หรือเข้าทำงานในประเทศแคนาดา ซึ่งต้องมีการสอบ IELTS เพื่อเป็นการวัดผลหรือวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

    University Preparation Program (โปรแกรมการเตรียมตัวเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)    

ระดับ : Pre-intermediate จนถึง ระดับมืออาชีพ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่มีความตั้งใจจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในแคนาดา โดยมีระยะเวลาเรียนประมาณ 8-12 เดือน น้องๆจะได้รับการฝึกให้แตรียมความพร้อม เพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องเรียน 6 ชั่วโมง ต่อวัน โดยจะมีการทดสอบและวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน

Pathway Programs หมายถึง ถ้าน้องๆเรียนที CWA จะได้รับโอกาสหรือสิทธิเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นสมาชิกด้วย

    Afternoon courses/ Electives (วิชาเลือกที่เรียนภาคบ่าย)    

Survival skills (ทักษะการอยู่รอด) : ระดับ พื้นฐ่าน ถึง ขั้นต้น
น้องจะได้เรียนขั้นพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสภาพแวดล้อมจริง

Power speaking (การพูดอย่างมีพลัง) : ระดับ ปานกลาง ถึง มืออาชีพ 
น้องจะได้ฝึกทักษะให้มีการพัฒนาการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมั่นในการพูดในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

Communication skills (ทักษะการติดต่อสื่อสาร) : ระดับ ค่อนข้างปานกลาง ถึง ปานกลาง
น้องๆจะได้ฝึกพัฒนาการพูด การอ่านออกเสียงให้เป็นธรรมชาติ การใช้สำนวน และสแลงในสถานการณ์ต่างๆ

Business communication (การติดต่อทางธุรกิจ) : ระดับ ปานกลาง ถึง ขั้นสูงกว่าปานกลาง
น้องจะได้เรียนการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ การอธิบายขบวนการที่เป็นเทคนิคต่างๆ การต่อรอง การพูดชักชวนหรือชักจูงในการค้าขายเป็นภาษาอังกฤษ

Natural grammar 1 (ไวยากรณ์แบบธรรมชาติ ขั้นที่ 1) : ระดับก่อนปานกลาง ถึง ปานกลาง
น้องๆจะได้เรียนรูปแบบไวยากรณ์ และการจัดกลุ่มของไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ในการพูด การเขียน และการแสดงออกด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ

Natural grammar 2 (ไวยากรณ์แบบธรรมชาคิ ขั้นที่ 2) : ระดับ ปานกลาง ถึง ขั้นสูง
น้องๆจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมของรูปแบบไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ในการพูดและการเขียนอย่างเป็นธรรมขาติมากขึ้น

Vocabulary and listening for the real world (คำศัพท์และการฟังในชีวิตจริง)
ระดับ ก่อนปานกลาง ถึง ขั้นสูงกว่าปานกลาง 
น้องๆจะได้ฝึกการฟังรื่องราวจากหนังสือตำราเรียนและถกกันหรือวิเคราะห์เนื้อหานั้นๆโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ

Vocabulary and listening for the academic world(คำศัพท์และการฟังเชิงวิชาการ)
ระดับ : ขั้นสูงกว่าปานกลาง ถึง ระดับมืออาชีพ 
น้องๆจะได้ฟังเนื้อหาจากตำราเรียนและวิเคราะห์เรื่องราวนั้นๆและถกกันโดยใช้ศัพท์ต่างๆนานา

Writing structures 1(โครงสร้างการเขียน ระดับ 1) ระดับ : ก่อนปานกลาง ถึง ปานกลาง
น้องๆจะได้เรียนการเขียนรุปแบบประโยคต่างๆหลายๆแบบ และพัฒนาไปเขียนเป็นย่อหน้า ที่มีหัวข้อ และการตรวจแก้ไขเบื้องต้น 

Writing structures 2(โครงสร้างการเขียน ระดับ 2) ระดับ : สุงกว่าปานกลาง ถึง ระดับมืออาขีพ
น้องๆจะได้ฝึกเน้นหนักการเขียนโครงร่าง การเขียนงานวิทยานิพนธ์ และการเขียนหัวข้อเรื่องต่างๆในเรียงความ แบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้น้องได้เรียนรู้ครอบคลุมทั้งหมดที่ต้องการของการเขียนเชิงวิชาการทั้งหมด

Advanced oral and written communication(การติดต่อสื่อสารและการเขียนขั้นสูง) ระดับ : สูงกว่าปานกลาง จนถึง ขั้นมืออาชีพ
น้องๆจะได้รับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่โลกของทางวิชาการ โดยการฝึกวิเคราะห์ พูดคุย ถกเถียง และการเขียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางสังคม

Self expression (การแสดงตัวตนออกมา) ระดับ : ขั้นสุงกว่าปานกลาง ถึง ขั้นมืออาชีพ
น้องจะได้ทำเป็นแผนภูมิการแสดงความคิดเห็นตัวเอง การแสดงอารมณ์ และความคิดออกมาว่าเป็นอย่างไร ทำให้เรารู้ตัวเราเองเมือเราจะนำไปใช้ในชีวิตจริง

University preparation 1 (การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ขั้นที่ 1) ระดับ : ก่อนปานกลาง ถึง ปานกลาง
น้องๆจะได้เน้นเรื่องขบวนการการเขียน การรวบรวมใจความ การสรุปเนื้อหา และการจดโน๊ต และยังเรียนรู้วิธีการแก้ไขเบื้องต้น เป็นวิชาบังคับของระดับขั้นสุงกว่าปานกลาง

University preparation 2(การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ขั้นที่ 2) ระดับ : สุงกว่าปานกลาง ถึง มืออาชีพ …….เรียนแบบต่อเนื่องจากขั้นที่ 1 

Skill development extras (การพัฒนาทักษะเพิ่มเติม) 
น้องๆสามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสมาคมหรือชมรมที่มีขึ้นในสถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งงานกลุ่มของสมาคมเหล่านั้นจะจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อให้น้องๆได้เข้าร่วมได้ทั่วถึง
ชมรมเหล่านั้นเช่น Conversation Club, Pronunciation, Music nights, English through Acting