loogo

CONVERSE INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES (CISL)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972

Converse International School of Languages (CISL) มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมายาวนานมากกว่า 40 ปี ช่วยให้น้องๆสามารถพุดและติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยขนาดห้องเรียนที่เล็ก (แค่ 8 คนต่อชั้นเรียน) ทำให้น้องๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็ว และสามารถเข้าถึงครูผ้สอนอย่างใกล้ชิด สามารถถามคำถามได้แบบตัวต่อตัว ซึ่งคุณครูเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนมายาวนานและเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญเคยมีประสบการณ์การสอนและอยู่ในต่างประเทศ ทำให้เข้าใจน้องๆได้เป็นอย่างดี

website สถาบัน CONVERSE INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES (CISL)

 

ภาพรวม

สถานที่ตั้ง

Converse International School of Languages (CISL) ตั้งอยู่ในรัฐ California

มี 2 สาขาคือ ที่ San Diego และ San Francisco

San Diego ตั้งอยู่ที่ 636 Broadway Street, Suite 210, San Diego, California 92101, United States of America

เมือง San Diego เป็นอีกเมืองหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีน้องๆต้องการเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเมืองที่ผู้คนเป็นมิตรและปลอดภัย รวมทั้งสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี และใกล้ชายหาดที่สวยงาม น้องๆสามารถเล่นกีฬาได้ทุกประเภท

San Francisco ตั้งอยู่ที่ 605 Market Street, Suite 1400, San Francisco, California 94105 United States of America

เมือง San Francisco เป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายจากทั่วโลก น้องๆจะได้เห็นและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆมากมาย และได้เห็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ห้องศิลปะ โรงภาพยนตร์ที่สวยงาม และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงตามท้องถนน (street fairs) และยังเป็นเมืองที่มีชุมชนของแต่ละประเทศอย่างเด่นชัด เช่น มี Chinatown, Japantown, และ the Italian District และที่สำคัญมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ Golden Gate Park และ the Romantic Cable Cars.

หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนการสอนน้องๆจะได้เรียนรู้ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง รวมทั้งรู้คำศัพท์มากมายจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ซึ่งทางสถาบันได้จัดแบ่งระดับการสอนออกเป็น 10 ระดับ และน้องๆจะได้รับการทดสอบวัดภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในวันแรกว่าจะได้เข้าเรียนระดับไหน และระหว่างการเรียน น้องๆก็จะได้รับการทดสอบเพื่อดูพัฒนาการของตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้ว โดยวัดจาก CISL Grading Standards หลังจากจบการศึกษา น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่มีชื่อว่า Converse International School of Languages English Certificate ซึ่งจะระบุการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆอย่างละเอียด

น้องที่เข้าเรียนที่ CISL ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือถ้าเรียน Junior course ต้องมีอายุระหว่าง 14-17 ปี 

CISL Courses (วิชาที่สอน) มีดังนี้

 • Standard English 
 • Intensive 
 • TOEFL Exam Prep 
 • Cambridge Exams 
 • Business English 
 • Executive English (San Diego) 
 • Premier English (San Francisco) 
 • Volunteer English • Junior Programs 

  Standard English Course  

สอนการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไป การสร้างความมั่นใจในการพูดและการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และสอนการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษให้ถูกต้องอีกด้วย

  Intensive courses  

สอน Standard course + เนื้อหาที่นักเรียนต้องการเน้น เช่น เรื่องการอ่านออกเสียง (pronunciation) เรื่องการใช้ศัพท์ (vocabulary development) เรื่องการเขียน หรือการใช้สำนวนภาษาอังกฤษ (writing and idiomatic expression)

  Business English Course (ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ)  

สอน Standard Course และสอนเพิ่มเติมทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจโดย สอนการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมลล์ การต่อรอง และการโต้ตอบจดหมาย รวมทั้งหัวข้ออื่นๆทางธุรกิจที่นักเรียนมีความสนใจ

  Pre-University Academic Year  

เป็นการสอนภาษาอังกฤษที่นัองๆ เรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกัน เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เป็นการเตรียมตัวน้องๆ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา ระดับความรู้ที่จะเข้าเรียนได้ ต้องอยู่ในระดับ Intermediate หรือไม่ก็ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทย (high school)

  Volunteer English Program  

เป็นการสอนภาษาอังกฤษกับชีวิตจริง คือน้องๆ ต้องเป็นอาสาสมัครเข้าทำงานกับบริษัทอเมริกัน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับการรับประกันเรื่องตำแหน่งงานว่าจะได้ทำจริง เมื่อเรียนจบหลักสูตร แต่สิ่งที่จะได้รับคือประสบการณ์จริงในการทำงานกับคนอเมริกัน โดยจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งน้องๆ ควรกำหนดไปอย่างน้อย 3 อาชีพ ว่าอยากอาสาสมัครทำงานทางด้านไหน และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและควรมีประสบการณ์การทำงานทางด้านนั้นๆ มาอย่างน้อย 1 ปี

เมื่อจบหลักสูตรสิ่งที่น้องๆจะได้รับคือ ใบประกาศนียบัตรชื่อ The CISL Volunteer English Program Certificate และ จดหมายรับรองการทำงาน (Letter of recommendation)

  Executive Language Training (การอบรมภาษาอังกฤษระดับผู้บริหาร)  

CISL EXECUTIVE ENGLISH COURSE (SAN DIEGO)

CISL San Diego Executive English Syllabus (เนื้อหาหลักสูตร)

I. Brief Course Description (คำอธิบายสั้นๆของหลักสูตร)
เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือต้องการพัฒนาผู้เรียนด้านการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธืภาพและมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในการติดต่อทางธุรกิจหรือทางสาขาอาชีพที่ผู้เรียนต้องการ 

II. Textbook (ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการเรียน)
ใช้หนังสือชื่อ “Market Leader” Third Edition ของ สำนักพิมพ์ Pearson Longman
และใช้หนังสิอเสริมที่เป็นชุดเดียวกับ Market Leader คือ Business Grammar and Usage, Marketing, Accounting and Finance, Business Law, Human Resources, Logistics Management, Working Across Cultures

III. Authentic Materials (อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน)
ใช้หนังสือพิมพ์ เช่น New York Times, The Wall Street Journal
วารสารหรือนิตยสารทางธุรกิจ เช่น The Economist, Harvard Business Review

 IV. Course Objectives (เป้าหมายของการเรียน) เมื่อจบหลักสูตรนี้ น้องๆจะสามารถ 

 1. เข้าใจและแสดงความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
 2. เขียนจดหมายธุรกิจ เขียนบันทึก เขียนอีเมลล์ เขียนรายงาน และเขียนสรุปการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 3. เขียนประวัติย่อของตัวเอง และจดหมายปะหน้าได้อย่างสมบูรณ์
 4. แสดงการระดมความคิดเห็นทางธุรกิจ การพูดในที่ประชุม การต่อรองทางการค้า การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้การใช้ทักษะอาชีพด้วยจริยธรรม การหัดสังเกตุ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในทื่ทำงาน
 5. เรียนรู้การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานโดยให้เกิดความพึงพอใจกับทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

V. Methods of Instruction (วิธีและเทคนิคการสอน)
• ครูผู้สอนจะใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัยมาประกอบบทเรียน มีการตั้งคำถาม และแบบฝึกหัดที่มาจากหนังสือให้ได้หัดทำ และอาจจะใช้ video หรือ tape recording รวมทั้งใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการสอนเช่น Power Point และก็มีหนังสิอพิมพ์ปัจจุบันมาประกอบด้วย

VI. Attendance (การเข้าเรียน) ห้องเรียนมีนักเรืยนแค่ 4 คน
ในการเข้าเรียนวิชานี้ ต้องมาให้ตรงเวลาที่สุด เพราะมันมีความสำคัญมาก เหมือนกับการทำธุรกิจที่เรื่องชองเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องอยู่เรียนให้จนจบชั่วโมงของการเรียน

VII. Methods of Evaluation (วิธีการประเมินผลการเรียน)
น้องๆจะได้การบ้านทำเป็นโครงงาน (project) ซึ่งอาจจะทำในห้องเรียนหรือที่บ้านก็ได้ และไม่ควรมีข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งการสะกดคำ การเว้นวรรคตอน รูปแบบการเขียน น้องๆควรตรวจทานให้ดีก่อนส่งงาน โดยตรวจจากพจนานุกรม หรือเครื่องมือทาง internet ที่มี spellcheckers และตรวจไวยากรณ์การเขียนให้ถูกต้อง ซึ่งถ้ามีการผิดพลาดอาจจะถูกส่งกลับให้ทำใหม่ 
การบ้านต่างๆมีทั้งแบบสั้น หรือเพียงเล็กน้อยไปถึงการทำวิจัยหรือการให้สร้างผลงานอะไรใหม่ๆ โดยให้คะแนนตั้งแต่การทำร่าง ไปจนถึงผลงานจริงออกมา 
มีการประเมินผลกการเรียนจากการตั้งคำถามสั้น (quizzes)ให้น้องๆได้ทำหลังจากจบการเรียนในแต่ละบท และมีบททดสอบ (tests) ให้ทำในทุกๆ 3 บทเรียน
การประเมินผลสุดท้ายคือ การให้ทำโครงงานในห้องเรียน ซึ่งต้องทำหลังจากเรียนจบทั้งหมด โดยให้ระดมสมองในหัวข้อสั้นๆ และมีการนำเสนอหน้าห้อง รวมทั้งให้พูดถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการนำเสนอด้วย
ชั่วโมงที่เรียนคือ
20 lessons per week: Monday – Friday, 9:00 a.m.– 12:40 p.m.
28 lessons per week: Monday – Friday, 9:00 a.m .– 12:40 p.m, and Monday – Thursday, 1:30 – 3:10

CISL PREMIER ENGLISH (SAN FRANCISCO)

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อนักเรียนที่เป็นระดับผู้บริหารหรือนักธุรกิจมืออาชีพหรือผู้มีความกระตือรือร้นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมากมายโดยเรียนเป็นกลุ่มแบบตัวต่อตัว หรือต่อ 4 คน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการพูดทางธุรกิจด้วยความมั่นใจ การพูดในที่ประชุม การนำเสนองาน การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมลล์ และการเพิ่มคำศัพท์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การอ่านเรียงความอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการเรียนจะได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์แบบปัจจุบัน 

นอกจากนี้หลักสุตรนี้ยังมีโปรแกรมที่เรียกว่า Quatorial Programs (ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 4 คน) ซึ่งจะสอนการสร้างคำศัพท์ ทักษะการพูด การวิเคราะห์การเขียนทั้งจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงาน การเขียนอีเมลล์ และการนำเสนองาน ซึ่งจะมีการทำ workshop และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ซึ่งการเรียนหลักสูตรนี้ต้องเรียนแบบเต็มเวลา 

หมายเหตุ : สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DUE นะคะ เพราะจะได้ทราบถึงตารางการเรียนการสอน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายมากมายค่ะ

Junior Program

เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี ที่จะไปออกค่ายหรือรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และเรียนภาษาอังกฤษอย่างปกติด้วย โดยสถานที่ที่จะไปออกค่ายมี 4 แห่งคือ Yale University, UC Berkeley, Loyola Marymount University และ University of San Diego

ค่าใช้จ่าย