Level Up English

Level Up English

เมื่อน้องๆ เรามาเรียนที่ Level Up English น้องๆ จะเหมือนได้เข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่ง Level Up English ไม่ใช่แค่โรงเรียน แต่เป็นเหมือนสถานที่ให้น้องๆ ได้มาใช้ชีวิต น้องๆ จะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียนชาวออสเตรเลียและนักเรียนต่างชาติ ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

​          Level Up English เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพสูง แผนการเรียนและหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ สิ่งที่โดดเด่นของโรงเรียนเราคือ อาจารย์ของเราเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นเจ้าของภาษา แต่ก็มีความรู้ภาษาอื่นๆ ด้วย Level Up English มีความพยายามที่จะจัดหาอาจารย์ที่มีคุณภาพและสามารถช่วยส่งเสริมให้ภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้น

สถานที่ตั้ง

Level 2, 209 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000, Australia

ABN: 16 610 635 731

WEB SITE สถาบัน Level Up English

 

ภาพรวม

ทำไมถึงควรเรียนที่ Level Up English

การเลือก ร.ร. นับเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย และมีปัจจัยหลายด้านที่น้องๆ ต้องพิจารณา

ชั้นเรียนของเราจะมุ่งเน้นไปที่ภาษาและวัฒนธรรม เราเรียนตามหนังสือเรียนและเรียนรู้คำศัพท์และหลักไวยกรณ์ใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ เราจะช่วยพัฒนาทักษะของน้องๆ ทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่จะมุ่งเน้นที่การพูดและการฟังเป็นหลักในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนเป็นมิตรและสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีในชั้นเรียน

อาจารย์จะใช้สื่อการสอนต่างๆ และมีกิจกรรมแบบคู่และกิจกรรมแบบกลุ่ม นอกจากนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลียและของนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ ระหว่างกันของนักเรียน

​          ในด้านความหลากหลายของเชื้อชาติในชั้นเรียน เราพยายามที่จะไม่จัดกลุ่มเรียนให้มีนักเรียนที่มาจากประเทศเดียวกันอยู่ด้วยกัน และมีนโยบายให้พูดแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นในชั้นเรียน และน้องๆ จะมีเพื่อนต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 30 ประเทศ มาเรียนด้วยกัน

​          นอกจากนี้ น้องๆ จะยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ได้ด้วยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้เพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษและได้พบปะผู้คนใหม่ๆ โดยกิจกรรมจะมี วันจันทร์ ถึง วัน พฤหัสบดี เวลา 15.00 – 17.00

 • วันจันทร์ : IELTS Writing Extra
 • วันอังคาร : Social Activities (Sports, Yoga or Coffee Club)
 • วันพุธ : IELTS Speaking Extra
 • วันพฤหัสบดี : Social Activities (Movie club or Board Games)
 • วันศุกร์ : IELTS mock Test (10:00am – Midday) and Job Ready English for work (1:00pm – 3:00pm)

หลักสูตร

   General English   

CRICOS COURSE CODE : 095630F

CERTIFICATE   : Level Up Certificate of General English

​หลักสูตร General English ของเราจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และหลักไวยกรณ์ รวมถึงทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

ซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้คือ

 • ความหลายหลายทางเชื้อชาติของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • การมุ้งเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
 • การเรียนรู้หลักไวยกรณ์และคำศัพท์
 • อาจารย์ผู้สอนที่เป็นมิตรและรักในการสอน
 • หนังสือเรียนทีมีรายละเอียดและมีเนื้อหาครบถ้วน รวมถึงมีแบบฝึกหัดการฟังให้กลับไปเรียนด้วยตนเองได้

ระยะเวลาเรียน   :  1 – 50 สัปดาห์

วันที่รับเข้าเรียน : ทุกๆ วันจันทร์

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน : ประมาณ 12 คน หรือ อย่างมากที่สุด 18 คน

ชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์ :  20 ชม.

ระดับ : Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced

   Pronunciation in Context   

CERTIFICATE  :  Level Up Certificate of Pronunciation in Context

การออกเสียงเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของการพูด ที่จะมีอิทธิพลต่อทักษะด้านความชัดเจนด้วยอักขระน้ำเสียงและความหมาย และทักษะการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของปากในการออกเสียงพยัญชนะและสระรวมถึงกฎการเน้นเสียงในคำและประโยคนั้นเป็นหลักที่สำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงตำแหน่งของลิ้น ริมฝีปากและฟัน จึงทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับในการเรียนหลักสูตรนี้คือ

 • เรียนถึงตำแหน่งของการออกเสียงพยัญชนะ
 • เรียนตำแหน่งของขากรรไกร ริมฝีปาก และลิ้นในออกออกเสียงสระ
 • เรียนวิธีการอ่านและเขียนสัทอักษรสากล หรือ  International Phonetic Alphabet (IPA)
 • ได้รับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในการออกเสียงที่คนส่วนใหญ่มักออกเสียงผิด
 • เรียนกฎและวิธีการเน้นเสียงในคำ
 • เรียนกฎและวิธีการเน้นเสียงในประโยค
 • เรียนการออกเสียงเน้นหนักเพื่อแสดงความหมาย
 • เรียนการใช้ระดับเสียงเพื่อบ่งบอกประโยคคำถาม

ข้อกำหนด  : นักเรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษาในระดับ Pre-Intermediate ขึ้นไป

ระยะเวลาเรียน   : 2 สัปดาห์

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน  : ประมาณ 12 คน หรือ อย่างมากที่สุด 18 คน

ชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์  : 20 ชม.

ระดับ  : Upper Intermediate ถึง Advanced

   IELTS / EAP   

CERTIFICATE : Level Up Certificate of IELTS/EAP

หลักสูตร IELTS/EAP เป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้ ให้ทดลองปฏิบัติ คำแนะนำ และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนระดับสูง ในแต่ละสัปดาห์จะมีการฝึกทำข้อสอบในด้านต่างๆ เช่น คำศัพท์เชิงวิชาการ หลักไวยกรณ์ การทำวิจัย การคิดและการเขียนเชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับในการเรียนหลักสูตรนี้คือ

 • การมุ่งเน้นด้านการเขียน พูด อ่าน ฟัง
 • หนังสือเรียน 2 เล่ม พร้อมแบบฝึกหัด
 • การสอนแบบมหาวิทยาลัยและการอภิปรายความคิดเห็น
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือ
 • ฝึกพูดอย่างเต็มที่ตลอดสัปดาห์
 • ฝึกอ่านและฟังสลับสัปดาห์
 • ฝึกเขียน Task 1 และ 2 สลับสัปดาห์
 • ได้รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ในงานเขียน Task 1 และ 2 อย่างละเอียด
 • ได้รับฟังการวิเคราะห์ประเภทของคำถามและกลยุทธ์ต่างๆ

ข้อกำหนด : นักเรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษาในระดับ Upper Intermediate

ระยะเวลาเรียน : 20 สัปดาห์

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน :  ประมาณ 12 คน หรือ อย่างมากที่สุด 18 คน

ชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์ :  20 ชม.