loogo

Lonsdale Institute

Lonsdale Institute ตั้งอยู่ที่ Level 1, 277 Flinders Lane, Melbourne, VIC, 3000 ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne เป็นสถาบันที่มีบรรยากาศเป็นกันเองอย่างมาก และมีสิ่งอำนวยความะสะดวกมากมาย รวมทั้งใกล้แหล่งชุมชนที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงหนังและที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย

website สถาบัน Lonsdale Institute

 

หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน (Courses) ประกอบด้วย

   Business   

+ Advanced Diploma of Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจมาบ้าง และต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้มากขึ้น หรืออาจจะเหมาะกับน้องที่ต้องการหางานทำในตำแหน่งที่ดีขึ้นจึงต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้แน่นขึ้น น้องที่จะเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีสาขา Business ได้

+ Diploma of Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจ และต้องการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดจาติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงาน การต่อรองในภาวะฉุกเฉินหรือการแก้ปัญหาต่างๆ น้องที่เรียนหลักสูตรนี้ได้ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper-intermediate และเมื่อจบหลักสูตรนี้ น้องสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขา Business ได้

+ Certificate IV in Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการเรียนรู้และต้องการพัฒนาทักษะการทำงาน และต้องการเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือคาดไม่ถึงในที่ทำงาน ซึ่งน้องจะได้ทำกิจกรรมมากมายเพื่อเรียนรู้เทคนิคและทักษะเหล่านั้น เช่นทักษะด้านการตลาด หรือทักษะการพัฒนาทีมงานให้ทำงานไปด้วยกันอย่างดี

   English   

+ Certificate IV in Spoken and Written English – Further Studies ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมั่นคง และต้องการให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน

+ Certificate III in Spoken and Written English ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ถึงขั้น Intermediate ต้องการที่จะพูด อ่าน เขียนและเข้าใจเวลาใช้ชีวิตหรือหางานทำในประเทศออสเตรเลีย

+ General English

แบ่งเป็น 2 ระดับ Intermediate และ Pre-intermediate ระดับละ 4-52 สัปดาห์ เหมาะกับน้องที่ต้องการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ อย่างน้อยน้องที่เรียนวิชานี้ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานมาบ้าง

    Financial Services   

+ Diploma of Accounting ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่สนใจเรียนด้านบัญชี เพื่อที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งด้านบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ หรือทำงานเป็นผู้ควบคุมระบบบัญชีภายในทั้งหมด รวมทั้งการทำเรื่องการคืนภาษีต่างๆ หรือการวางแผนงบดุลของธุรกิจ การจัดการและบริหารทีมงาน การวางแผนด้านการทำรายงานเอกสารบัญชีทั้งหมด น้องที่จะเรียนวิชานี้ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate น้องจะถูกวัดผลจากการทำรายงาน ทำโครงงาน และทำ portfolio รวมทั้งการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

+ Certificate IV in Accounting ระยะเวลาเรียน 9 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการทำงานบัญชีระดับสูงขึ้น เช่นเป็นผู้จัดการการบัญชี เป็นผู้เก็บเอกสารด้านบัญชี หรือด้านต้นทุนการค้าขาย หรือเป็นระดับหัวหน้าที่ต้องใช้การจัดการบัญชีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงการทำรายงานการบัญชี หรือการเก็บข้อมูลของสินค้า น้องที่จะเรียนวิชานี้ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเรียนให้สำเร็จก่อน (pre-requisite) ที่จะเข้าเรียนต่อ Diploma of Accounting

+ Certificate III in Accounts Administration ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องทำงานด้านการจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใส่ข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่าย หรือเป็นผู้ช่วยในฝ่ายจัดการเงินเดือนให้พนักงาน ฝ่ายป้อนข้อมูลราคาสินค้า หรือฝ่ายซื้อและฝ่ายขายของบริษัท น้องที่เรียนวิชานี้ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate

   Health   

+ Initial Registration for Overseas Nurses (IRON) ระยะเวลาเรียน 3 เดือน

และเรียนที่ Alpine Health ซึ่งตั้งอยู่ที่ 30 O’Donnell Avenue, Myrtleford, Victoria.
เหมาะกับน้องที่ต้องการทำงานด้านพยาบาลโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งน้องจะได้เรียนและฝึกงานกับสถานที่จริงเพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจมากขึ้น น้องจะได้รับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ skype และน้องต้องแสดงผลการตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรมจากสถานีตำรวจ 
การแต่งตัวเข้าเรียนในระยะ3สัปดาห์แรก ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วงทดสอบหรือวัดระดับผล น้องต้องแต่ง navy trousers หรือ กระโปรง  และใส่เสื้อเชิร์ตปกขาว  ส่วนรองเท้าต้องหุ้มส้น สีดำ และแบบสบายๆ

   Project Management   

+ Diploma of Project Management ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Project Management มาบ้าง แต่ต้องการเรียนรู้ทักษะการวางแผนให้ดีขึ้น เร็วขึ้น และทำทันเวลา