Lonsdale Institute

Lonsdale Institute

Lonsdale Institute ตั้งอยู่ที่ Level 1, 277 Flinders Lane, Melbourne, VIC, 3000 ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne เป็นสถาบันที่มีบรรยากาศเป็นกันเองอย่างมาก และมีสิ่งอำนวยความะสะดวกมากมาย รวมทั้งใกล้แหล่งชุมชนที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงหนังและที่พักผ่อนหย่อนใจมากมาย

website สถาบัน Lonsdale Institute

 

หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน (Courses) ประกอบด้วย

   Business   

+ Advanced Diploma of Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจหรือการจัดการธุรกิจมาบ้าง และต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้มากขึ้น หรืออาจจะเหมาะกับน้องที่ต้องการหางานทำในตำแหน่งที่ดีขึ้นจึงต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้แน่นขึ้น น้องที่จะเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate เมื่อจบหลักสูตรนี้น้องสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีสาขา Business ได้

+ Diploma of Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจ และต้องการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดจาติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงาน การต่อรองในภาวะฉุกเฉินหรือการแก้ปัญหาต่างๆ น้องที่เรียนหลักสูตรนี้ได้ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper-intermediate และเมื่อจบหลักสูตรนี้ น้องสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขา Business ได้

+ Certificate IV in Business ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการเรียนรู้และต้องการพัฒนาทักษะการทำงาน และต้องการเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือคาดไม่ถึงในที่ทำงาน ซึ่งน้องจะได้ทำกิจกรรมมากมายเพื่อเรียนรู้เทคนิคและทักษะเหล่านั้น เช่นทักษะด้านการตลาด หรือทักษะการพัฒนาทีมงานให้ทำงานไปด้วยกันอย่างดี

   English   

+ Certificate IV in Spoken and Written English – Further Studies ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมั่นคง และต้องการให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน

+ Certificate III in Spoken and Written English ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ถึงขั้น Intermediate ต้องการที่จะพูด อ่าน เขียนและเข้าใจเวลาใช้ชีวิตหรือหางานทำในประเทศออสเตรเลีย

+ General English

แบ่งเป็น 2 ระดับ Intermediate และ Pre-intermediate ระดับละ 4-52 สัปดาห์ เหมาะกับน้องที่ต้องการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ อย่างน้อยน้องที่เรียนวิชานี้ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานมาบ้าง

    Financial Services   

+ Diploma of Accounting ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่สนใจเรียนด้านบัญชี เพื่อที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งด้านบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ หรือทำงานเป็นผู้ควบคุมระบบบัญชีภายในทั้งหมด รวมทั้งการทำเรื่องการคืนภาษีต่างๆ หรือการวางแผนงบดุลของธุรกิจ การจัดการและบริหารทีมงาน การวางแผนด้านการทำรายงานเอกสารบัญชีทั้งหมด น้องที่จะเรียนวิชานี้ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate น้องจะถูกวัดผลจากการทำรายงาน ทำโครงงาน และทำ portfolio รวมทั้งการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

+ Certificate IV in Accounting ระยะเวลาเรียน 9 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องการทำงานบัญชีระดับสูงขึ้น เช่นเป็นผู้จัดการการบัญชี เป็นผู้เก็บเอกสารด้านบัญชี หรือด้านต้นทุนการค้าขาย หรือเป็นระดับหัวหน้าที่ต้องใช้การจัดการบัญชีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงการทำรายงานการบัญชี หรือการเก็บข้อมูลของสินค้า น้องที่จะเรียนวิชานี้ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเรียนให้สำเร็จก่อน (pre-requisite) ที่จะเข้าเรียนต่อ Diploma of Accounting

+ Certificate III in Accounts Administration ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่ต้องทำงานด้านการจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใส่ข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่าย หรือเป็นผู้ช่วยในฝ่ายจัดการเงินเดือนให้พนักงาน ฝ่ายป้อนข้อมูลราคาสินค้า หรือฝ่ายซื้อและฝ่ายขายของบริษัท น้องที่เรียนวิชานี้ควรมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Upper-intermediate

   Health   

+ Initial Registration for Overseas Nurses (IRON) ระยะเวลาเรียน 3 เดือน

และเรียนที่ Alpine Health ซึ่งตั้งอยู่ที่ 30 O’Donnell Avenue, Myrtleford, Victoria.
เหมาะกับน้องที่ต้องการทำงานด้านพยาบาลโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งน้องจะได้เรียนและฝึกงานกับสถานที่จริงเพื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจมากขึ้น น้องจะได้รับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ skype และน้องต้องแสดงผลการตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรมจากสถานีตำรวจ 
การแต่งตัวเข้าเรียนในระยะ3สัปดาห์แรก ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วงทดสอบหรือวัดระดับผล น้องต้องแต่ง navy trousers หรือ กระโปรง  และใส่เสื้อเชิร์ตปกขาว  ส่วนรองเท้าต้องหุ้มส้น สีดำ และแบบสบายๆ

   Project Management   

+ Diploma of Project Management ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

เหมาะกับน้องที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Project Management มาบ้าง แต่ต้องการเรียนรู้ทักษะการวางแผนให้ดีขึ้น เร็วขึ้น และทำทันเวลา