loogo

NEW ZEALAND
Institute of Technical Training

พันธะกิจของสถาบันคือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ซึ่งให้บริการแก่บุคคลในด้านการอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อให้พันธะกิจนี้สมบูรณ์แบบ เราได้ออกแบบ ส่งมอบ และพัฒนาโปรแกรมการศึกษาให้มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและจบการศึกษาในชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและสาขาวิชาอาชีพอื่นๆใน New Zealand

เราถือเป็นผู้นำในการเรียนการสอน การประเมินผลและพัฒนาวิชาชีพสำหรับชุมชนที่มีความหลากหลายใน New Zealand

website สถาบัน NEW ZEALAND Institute of Technical Training

หลักสูตรการเรียน

   National Diploma in Business Administration    

ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาบริหารธุรกิจ Level 5

Aim จุดมุ่งหมาย เมื่อผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการและมีทักษะทางเทคนิคที่เหมาะสมกับโลกธุรกิจของนิวซีแลนด์สามารถเข้าใจและบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจได้

PATHWAY DIPLOMA UNIVERSITY DEGREE 
ผู้เรียนที่สำเร็จประกาศนียบัตร จาก NITT Diploma courses สามารถเข้าศึกษาต่อที่ New Zealand Universitiesและในกรณีที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ โปรดแจ้งให้ NITT ให้ทราบด้วย

CONTENT
เรามุ่งเน้นให้บริการการจัดและประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร : การบริหาร การจัดการประชุม การจัดการและกระบวนการทางธุรกิจ การทำการตลาดในธุรกิจขนาดเล็ก  ทักษะการเขียนเกี่ยวกับธุรกิจ และการนำเสนอในธุรกิจ; การทำธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ ทักษะการทำงานกลุ่มและภาวะผู้นำ ธุรกิจและกลยุทธ์  

OUTCOME 
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพนี้ จะมีความรู้และความสามารถ ในการประเมินกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ จัดเตรียมการประชุมทางธุรกิจ จัดเตรียมและผลิตเอกสาร และเก็บบันทึกกิจกรรม แยกแยะข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ และสามารถแนะนำ เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลภายใน เข้าถึงหลักการตลาดของธุรกิจขนาดเล็ก รู้หลักการเขียนเกี่ยวกับ การเป็นผู้บริโภคที่ถูกกฎหมายและเขียนขบวนการของงานมีความรู้เกี่ยวกับการสาธิตกลุ่ม การมีภาวะผู้นำในองค์กร การทำงานแบบมืออาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการทำงานใน New Zealand

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ีหรือฝึกอบรม Bachelor of Commerce or Diploma ที่ระดับ L6 หรือสูงกว่านั้น  ผู้สำเร็จการศึกษามารถเข้าทำงานในตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการประจำสำนักงาน เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ENTRY REQUIREMENTS คุณสมบัติผู้เรียน 
มีคะแนน IELTS ทั้งหมด  5.5 bands และต้องไม่มีband ที่คะแนนน้อยกว่า  5 
หรือมีคะแนน TOEFL Paper-based test (pBT) คะแนน550 (essay score of 5 TWE) or TOEFL Internet-based test (iBT) score of 46 (Writing score of 20) or Pearson Test of English PToE (Academic) score of 42 or NZCEL Level-4 with the academic endorsement

ผู้เรียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป.

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาในระดับไฮสคูลหรือวิทยาลัยอย่างน้อย 4 ปี และต้องมีผลการเรียนรับรองจากสถาบันการศึกษา

Course Components

 • การบริหารจัดการ
 • กระบวนการและการจัดการข้อมูลธุรกิจ
 • การตลาดธุรกิจสื่อสาร
 • ทักษะทางการเงิน
 • การประกอบการธุรกิจ
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

    National Diploma in Business – Level 6    

ผู้เรียนที่สำเร็จประกาศนียบัตร จาก NITT Diploma courses สามารถเข้าเรียนต่อที่ New  Zealand Universities ในกรณีที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ โปรดแจ้งให้ NITT ให้ทราบด้วย

AIM จุดมุ่งหมาย

คือให้นักเรียนต่างชาติมีความรู้ที่กว้างเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการองค์กร กลยุทธ์การบริหาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร ผู้เรียนจะได้เข้าฝึกประสบการณ์การตลาด HR และธุรกิจแบบแฟรนไชส์ใน  New Zealand

CONTENT 
กลยุทธ์การจัดการ; การตลาดธุรกิจขนาดเล็ก; องค์การและการจัดการ; กลยุทธ์การจัดการ 201; การจัดการทรัพยากรมนุษย์; การจัดการ;การตลาด; การจัดการเปลี่ยนแปลง; แฟรนไชส์;กลยุทธ์การจัดการ301

OUTCOME 
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะและเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ทำการตลาดธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจขนาดเล็ก และHRM การตัดสินใจการตลาด การประเมินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ ทิศทางและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กร

ENTRY REQUIREMENTS คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • คะแนนIELTS ทั้งหมด 6.0 bands ไม่มี band ที่คะแนนต่ำกว่า 5.5
 • หรือคะแนน TOEFL Paper-based test (pBT) score of 550 (essay score of 5 TWE) 
 • หรือTOEFL Internet-based test (iBT) score of 60 (Writing score of 20)
 • หรือPearson Test of English PToE (Academic) score of 50
 • หรือ ผลการรับรองผลการเรียนNZCEL Level-4 แต่เงื่อนไขนี้ได้รับการยกเว้นในกรณีผู้เรียนสำเร็จประกาศนียบัตรจาก  New Zealand Institute of Technical Training ND ในสาขา Business L5

Schedule and Delivery of the Program 
Course Components

 • การจัดการข้อมูลธุรกิจการผลิต
 • การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
 • การวางแผน การจัด และบันทึกประชุมทางธุรกิจ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจ
 • การเข้าถึงการตลาดในธุรกิจขนาดเล็ก
 • การดำเนินด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์องค์กร
 • ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปัจจัยและกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินการ
 • การตรวจสอบปัจจัยที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในเชิงธุรกิจ
 • การดำเนินการแบ่งส่วนตลาด
 • การกำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจ

    Diploma in Business (Advanced) (Sustainability) Level 7    

AIM จุดมุ่งหมาย 

หลักสูตรเป็นการวางแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นการรวบรวมสิ่งแวดล้อม จริยธรรม ค่านิยมทางสังคมและความรับผิดชอบทักษะในการประกอบธุรกิจ และการเตรียมผู้เรียนจากพื้นฐานที่หลากหลายให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการประกอบธุรกิจ ผู้เรียนต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับธรรมชาติของพวกเขาในการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของพวกเขา การเพิ่มศักยภาพในการผลิต, การริเริ่มใช้ Lean Six Sigma เพื่อใช้ในการสนับสนุนเส้นทางการผลิตในธุรกิจ การประเมินธุรกิจแบบยั่งยืน และการแข่งขันในการผลิตในปัจจุบัน  เป้าหมายของหลักสูตรเหล่านี้ ผู้เรียนในชาติและต่างชาติที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยคือประสบการณ์ทางธุรกิจ ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจทฤษฏีที่ยั่งยืนหรือการผลิต ฝึกทำวิจัย

Diploma in Business (Advanced) (Productivity) Level 7

CONTENT หลักสูตรนี้จะรวบรวมการวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจที่ยั่งยืนโครงสร้างและเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืน การบริการและการผลิตที่ยั่งยืน การตลาดที่ยั่งยืน การบริหารการเงินแบบยั่งยืน  การบริหารทรัพยากรณ์ทางธุรกิจแบบยั่งยืน,การบริหารการผลิต,ใช้ Lean Six Sigma สำหรับการผลิต, การแข่งขันทางธุรกิจ, กรณีศึกษาธุรกิจการผลิต โครงการและการผลิตแบบยั่งยืน

OUTCOME

 

 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถวางแผนและมีกลยุทธ์ในธุรกิจแบบยั่งยืน 
 • ระบุสาเหตุทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขาได้
 • มีโครงสร้างรูปแบบขบวนการตัดสินใจเพื่อเป็นกรอบแนวทางนำมาร่วมตัดสินใจในธุรกิจ
 • ระบุการฝึกประสบการณ์ธุรกิจแบบยั่งยืนใน  New Zealand
 • วิเคราะห์และรู้ข้อดีของการพึ่งพาระหว่างธุรกิจและธรรมชาติของธุรกิจและสังคมแวดล้อมaประยุกต์ใช้หลักการ Lean Six Sigma กับธุรกิจ
 • ส่งเสริมการผลิตในธุรกิจ
 • ทดสอบความยั่งยืนและความท้าทายในธุรกิจการผลิต;
 • ทำการตรวจสอบแบบองค์รวมแบบยั่งยืนและการประเมินผลธุรกิจการผลิต

 

DEVELOPING GROUND-BREAKING BUSINESS LEADERS

คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนธุรกิจเพื่อเติมเต็มศักยภาพเศรษฐกิจชาติและนานาชาติ,สังคม , วัฒนธรรมและชุมชน โดยการจัดให้มีลักษณะเฉพาะและนำมาซึ่งความยั่งยืนทางธุรกิจหรือสามารถคิดริเริ่มธุรกิจของตนเองหรือแบบอื่นๆได้ .คุณสมบัติของทุกสถาบันที่ต้องการคือการรวมกันระหว่างการทำวิจัยและการฝึกประสบการณ์จริงซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้จะได้รับเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาคธุรกิจใน.  New Zealand และที่อื่นๆซึ่งสามารถนำผลการประเมินมาใช้ได้

WHAT YOU CAN EXPECT

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จะได้รับความรู้ด้านการวิจัยในปัจจุบัน ทักษะต่างๆ เจตคติและการฝึกประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพ ในรูปแบบการคิดแบบยั่งยืน หรือการสนับสนุนแนวคิดในธุรกิจการผลิต การวิเคราะห์หรือผู้ให้คำปรึกษา

    National Diploma in Business (Marketing) Level 5    

AIM จุดมุ่งหมาย

เมื่อผู้เรียนต่างชาติสำเร็จการศึกษา จะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการและทักษะทางเทคนิคที่เหมาะสมกับโลกธุรกิจนิวซีแลนด์เป็นอย่างดีตลอดจนเข้าใจการทำงานและการฝึกงานภาคธุรกิจ

CONTENT

 • มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของบัญชี และจัดทำงบการเงิน การจัดประชุม บริหารการจัดการ การจัดการและขบวนการข้อมูลธุรกิจ ;
 • การประยุกต์ใช้หลักการตลาด;
 • การตรวจสอบจริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของการตลาดและการพัฒนาบุคลากร

OUTCOME

 • ผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่สามารถจัดเตรียมงบการเงินที่ได้
 • จัดเตรียมการประชุมทางธุรกิจได้
 • เตรียมและผลิตเอกสารและบันทึกผล สื่อสารในแวดวงธุรกิจได้
 • ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาโอกาสทางทางตลาดแบบสากล
 • สร้างภาวะผู้นำในทีมและส่งเสริมกลยุทธ์ที่มีผลต่อธุรกิจ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร  The National Diploma Business L5Marketing. 
  ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นที่ต้องการอย่างมากใน New Zealand และ The National Diploma in Business (Marketing) [Ref: 1498] :ซึ่งเกี่ยวข้อกับธุรกิจที่หลากหลาย
 • ผู้สำเร็จในระดับนี้สามารถเข้าศึกษาต่อหรือมีโอกาสเข้ารับการอบรม Diploma at L6 หรือ ระดับปริญญาตรี
 • ผู้สำเร็จการศึกษานี้สามารถทำงานด้านการตลาดและบริการลูกค้า  ผู้ประสานงานการตลาด, ผู้ช่วยการตลาด,ฝ่ายขายและการตลาด,ผู้ช่วยนักวิจัย  ฝ่ายบริหารการตลาด ผู้ช่วยบริการการตลาด, ผู้ช่วยฝ่ายขายและ IPR, ผู้ช่วยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ENTRY REQUIREMENTS

 • มีผลคะแนน IELTS ทั้งหมด 5.5 bands ไม่มี band ที่คะแนนต่ำกว่า 5 
 • หรือคะแนน TOEFL Paper-based test (pBT) score of 550 (essay score of 5 TWE)
 • or TOEFL Internet-based test (iBT) score of 46 (Writing score of 20)
 • or Pearson Test of English PToE (Academic) score of 42 or NZCEL Level-4 ซึ่งเป็นผลการเรียนที่ได้รับการรับรอง
 • ผู้เรียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสำเร็จระดับ ไฮสคูลหรือวิทยาลัยและต้องมีเอกสารรับรองผลการเรียน

Course Components

 • การบัญชี 
 • การจัดการและขบวนการข้อมูลทางธุรกิจ 
 • ธุรกิจการตลาดและสิ่งแวดล้อม 
 • การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ

    National Diploma in Business (Accounting)   

AIM จุดมุ่งหมาย

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถ มีความรู้ในการบริหาร การตรวจสอบและรายงานธุรกรรมทางการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ New Zealand ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะและความรู้ที่สนับสนุนระบบข้อมูลทางธุรกิจ  ลกระทบทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการในองค์กร  The National Diploma in Business L5 is an intermediate level qualification สามารถใช้สมัครงานได้หลายตำแหน่งทางธุรกิจหรือการบัญชี หรือสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสายอาชีพอื่นๆ 
National Diploma in Business (Accounting) Level 5 การบัญชี

CONTENT

เข้าใจระบบบัญชี MYOB ความรู้ธรรมชาติของระบบบัญชี การจัดทำงบการเงิน การบริหารจัดการการประชุม การจัดการและกระบวนการทางข้อมูลธุรกิจการตลาดธุรกิจขนาดเล็ก การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณ หลักการจัดการบัญชี การวิเคราะห์การเงิน  ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม รูปแบบผู้นำ

OUTCOME

 • ผู้เรียนสามารถมีทักษะความรู้ที่สามารถ
 • ระบบบัญชี การตรวจสอบและรายงานธุรกรรมการเงิน
 • จัดรูปแบบการประชุมทางธุรกิจเตรียมและผลิตเอกสารและบันทึกผล 
 • จัดเตรียมการประชุมทางธุรกิจได้ เตรียมและผลิตเอกสารและบันทึกผล สื่อสารในแวดวงธุรกิจได้
 • ประยุกต์ใช้การตลาดในธุรกิจขนาดเล็กได้ งบประมาณ การจัดการบัญชี 
 • การวิเคราะห์ทางการเงินดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาโอกาสทางทางตลาดแบบสากล
 • สร้างภาวะผู้นำในทีมและส่งเสริมกลยุทธ์ที่มีผลต่อธุรกิจ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร  The National Diploma Business L5 Marketing
 • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการค้า หรือทำงานในสำนักงานบัญชี นักบัญชี ผู้บริหารงานบัญชี บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้

ENTRY REQUIREMENTS

 • มีผลคะแนน IELTS ทั้งหมด 5.5 bands ไม่มี band ที่คะแนนต่ำกว่า 5 
 • หรือคะแนน TOEFL Paper-based test (pBT) score of 550 (essay score of 5 TWE)
 • or TOEFL Internet-based test (iBT) score of 46 (Writing score of 20)
 • or Pearson Test of English PToE (Academic) score of 42 or NZCEL Level-4 ซึ่งเป็นผลการเรียนที่ได้รับการรับรอง
 • ผู้เรียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสำเร็จระดับ ไฮสคูลหรือวิทยาลัยและต้องมีเอกสารรับรองผลการเรียน

Course Components

 • การบัญชี 
 • การจัดการและขบวนการข้อมูลทางธุรกิจ 
 • ธุรกิจการตลาดและสิ่งแวดล้อม 
 • การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ