loogo

North Sydney English College

North Sydney English College (NSEC) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสูง และหลักสูตร IELTS Preparation นอกจากนี้ ที่ NSEC เรามีความภูมิใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสร้างความสุข ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเราใส่ใจกับความต้องการของนักเรียนทุกคน รวมถึงดูแลด้านสวัสดิการให้กับนักเรียนไปพร้อมๆ กัน สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้น NSEC จัดหาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและให้ความสนับสนุนนักเรียนในการบริการด้านต่างๆ อย่างเต็มที่

website สถาบัน North Sydney English College

ภาพรวม

Why North Sydney English College?

 • NSEC เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะเรามีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สอนโดยอาจารย์ที่เก่งและมีประสบการณ์
 • NSEC เป็นสภาบันใน Sydney ที่ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษราคาไม่แพง
 • ตารางเรียนช่วงเช้า และช่วงเย็น สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้
 • มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งในช่วงเช้า และช่วงเย็น
 • มีสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งติดเครื่องปรับอากาศ
 • มี Computer Language Centre
 • มี Study Library
 • มีบริเวณที่นั่งเล่นรวมสำหรับนักเรียน
 • มีระบบในการอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนตั้งแต่เดินทางมาถึงสนามบินที่ Sydney
 • NSEC จัดกิจกรรมนอกสถาบันเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีกิจกรรมพบปะและทำความรู้จักกัน เช่น กีฬา
 • กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มดูภาพยนตร์ และกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีเวลาที่สนุกสนานใน Sydney
 • มีห้องสมุดขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ๆ สถาบัน ซึ่งมีหนังสือหลายประเภท มีสื่อในการฟังและ DVDs ต่างๆ

หลักสูตร

    General English Course    

หลักสูตร General English Course มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ใช้จริงในสังคมของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็นทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูดและการออกเสียง การอ่าน และการเขียนตามหลักไวยกรณ์

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ในระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

หลักสูตรนี้มีการจัดชั้นเรียนทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยนักเรียนจะได้เรียนหลักไวยกรณ์ การเขียน การออกเสียง และทักษะพื้นฐานด้านอื่นๆ ซึ่งบทเรียนต่างๆ จะสัมพันธ์กับวิชา Conversation โดยนักเรียนจะได้นำทักษะที่เรียนมาใช้จริงในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น ซึ่งจะมีความหลากหลายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้คำศัพท์ต่างๆ ที่มีประโยชน์

ระยะเวลาเรียน: 4 – 48 สัปดาห์ ( 20 ชม. ต่อสัปดาห์ )
ระดับ :

 • Beginner English
 • Elementary English
 • Pre-Intermediate English
 • Intermediate English
 • Upper Intermediate English
 • Advanced English

     IELTS Preparation Course     

หลักสูตร IELTS Preparation Program ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตรย่อย (module) คือ General Module กับ Academic Module เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อสอบข้อสอบ IELTS นักเรียนที่ต้องการจะสมัครเรียนหลักสูตรนี้จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ Intermediate

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ :
• เพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับข้อสอบ IELTS ในแต่ละด้าน
• เพื่อสอนกลยุทธ์ในการทำข้อสอบให้นักเรียนได้คะแนนสูงขึ้นในแต่ละด้าน
• เพื่อช่วยให้นักเรียนสอบได้คะแนนตามที่ต้องการ

ระยะเวลาเรียน: 10 สัปดาห์ ( 20 ชม. ต่อสัปดาห์ )
ข้อกำหนด : ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate

    The English for Academic Purposes course (EAP)    

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนเชิงทฤษฎี หลักสูตร EAP เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการเรียนจะประกอบไปด้วย การฟังและการจดบันทึก ทักษะด้านseminar presentation และ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอ่านเร็ว (Speed Reading) การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) การใช้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต คำศัพท์ระดับมหาวิทยาลัย การเตรียมพร้อมสำหรับข้อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ Academic Culture ของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย เทคนิคการค้นคว้าข้อมูล การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการเขียน Essay

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์
ข้อกำหนด : ภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate หรือ Advanced