loogo

NOVA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Nova Institute of Technology ตั้งอยู่ที่ Melbourne Central Business District ที่ ชั้น 10 , เลขที่ 140 Queen Street, Melbourne, Victoria 3000 

สถาบัน NIT นี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Flinders Street Railway Station ซึ่งเดินทางได้สะดวกสบาย พร้อมมีรถ tram และรถเมล์ที่จะออกจาก Queen Street อย่างมากมาย เป็นสถาบันเอกชนที่มีห้องเรียนเพียง 9 ห้องเรียน และเป็นห้องเรียนที่เป็นการเรียนขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นน้องจะสามารถเข้าถึงครุผู้สอนได้ง่าย เพื่อซักถามข้อสงสัยในบทเรียน นอกจากนี้ยังมีห้องคอมพิวเตอร์และห้องพักผ่อนหรือห้องครัวของนักเรียน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากมายและเพียงพอ

website สถาบัน NOVA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ภาพรวม

ระบบการเรียนการสอนในออสเตรเลียต้องการให้น้องๆมีการแสดงความคิดเห็น การถกเถียง และการทำวิจัยค้นคว้า น้องๆต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนให้ได้ และต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตัวเอง การเรียนที่ NIT น้องๆต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเมื่ออยู่ในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้น้องเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ในวิชา English Courses น้องๆต้องเข้าเรียนทุกๆครั้ง ห้ามโดดเรียน
ถ้ามีการขาดเข้าห้องเรียน ต่ำกว่า 85% น้องๆจำเป็นต้องพดคุยกับ Director of Studies and Provide โดยต้องอธิบายถึงเหตุผลของการขาดเรียน ถ้าการเข้าเรียนของน้องยังไม่ดีขึ้น (คือยังขาดเรียน) น้องๆจะถุกรายงาน ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงวีซ่า และอาจจะถึงขั้นให้ออกจากโรงเรียน ซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น น้องจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน

อย่างไรก็ตามน้องๆสามารถะทำเรื่องชอหยุดหรือขอลาพักการเรียนได้ในบางสถานการณ์ดังนี้ เช่น ป่วย หรือไม่สบายมาก ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าห้องเรียนได้ หรือเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเสียชีวิต และหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆกับทางบ้าน หรือครอบครัว

ถ้าหากน้องๆเข้าเรียนอย่างต่ำ 70% และมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ และเกิดเหตุความจำเป็นที่ต้องให้หยุดเรียนหรือลาพักการเรียนตามที่แจ้งไปข้างต้น น้องก็จะได้รับการพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ 
หริอในบางครั้งที่น้องจำเป็นต้องขอลาเพื่อไปสอบ หรือไปสัมภาษณ์ในการเข้าเรียนในที่ต่างๆ น้องก็สามารถทำเรื่องแจ้งเข้าไปยังสถาบันได้

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

   Business Management    

เรียนจบจะได้รับ Certificate IV in Business น้องที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ต้อง ได้คะแนน IELTS 5.0 – 5.5 หรือเทียบเท่า หรือไม่ก็ต้องจบ Year 12 ของการเรียนระดับชั้นมัธยมในออสเตรเลีย โดยต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
สิ่งที่จะได้เรียนคือ การจัดการการประชุม การจัดการเรื่องการโฆษณาสินค้า การวิเคราะห์การค้าขายและการนำเสนอในที่ประชุม การทำงานแบบเดี่ยว และการทำงานเป็นทีม การจัดทำ Network การเขียนข้อความทางด้านธุรกิจแบบยาก รวมไปถึงการเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมืออาชีพ น้องๆที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนแล้ว จะเป็นการดีมาก จะได้เปรียบในการได้เข้าเรียน
ค่าเล่าเรียนทั้งหมด คือ 4,500 เหรียญออสเตรเลีย (135,000 บาท )

   DIPLOMA OF MANAGEMENT    

น้องๆที่สนใจเข้าเรียนต้องได้คะแนน IELTS 5.0 – 5.5 น้องจะได้เรียนเรื่องการจ้ดการด้านการเงิน การจัดการบุคลากร การบริหารการจัดการเรื่องการปฏิบัติงานขององค์กร การทำโครงงานต่างๆ การเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ การเลือกคน การว่าจ้างคนและการลดกำลังคน การพัฒนาหรือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในที่ทำงาน และการรักษาขบวนการการทำงานให้เป็นไปตามระบบระเบียบ
ค่าเล่าเรียนทั้งหมด คือ 4,500 เหรียญออสเตรเลีย (135,000 บาท)

   ENGLISH COURSES   

ก่อนจะเข้าเรียน น้องจะได้รับการวัดระดับการเรียนว่าจะได้เรียบระดับไหนก่อน 

– GENERAL ENGLISH 

หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองเท่านั้น คือไม่ได้จะนำไปเรียนต่อที่ไหน แต่อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น น้องจะได้เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ การพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน และเรียนแล้วสามารถนำภาษาอังกฤษ๋ไปใช้ได้จริง น้องๆจะได้รับการทดสอบวัดความสามารถอย่างสม่ำเสมอในแต่ละสัปดาห์ ฒหลักสูตรนี้มี 4 ระดับคือ Elementary, Pre-intermediate, Intermediate และ Upper-intermediate

– ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเข้าเรียนในสถาบันวิชาชีพ (Vocational school ) หรือเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งน้องจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องและในสาขาที่จะไปเรียนต่อ โดยเรียนพร้อมกับเพื่อนๆชาวออสเตรเลีย น้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะการติดต่อพูดคุยและเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่น้องตั้งใจจะไปทำ หลักสูตรนี้สอนอยู่ 2 ระดับคือ Upper-Intermediate และ Pre-Advanced และแต่ละระดับเรียน 20 ชั่วโมงในระยะเวลา 12 สัปดาห์ (รวมเป็น 240 ขั่วโมง) 

– IELTS PREPARATION

 หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับน้องที่ต้องการไปสอบ IELTs ให้ผ่านและได้คะแนนดี น้องจะได้มีการพัฒนาการพูดให้คล่องแคล่วขึ้น มีความสามารถในการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษที่แบบซับซ้อนได้เข้าใจมากขึ้น มีความสามารถในการฟังเนื้อเรื่องและรู้จักการจับใจความสำคัญของเรื่องได้เป็นและเข้าใจ รู้จักการฟังรายละเอียดของเนื้อเรื่องและการเขียนเรียงความในหัวข้อเฉพาะเจาะจง น้องจะเข้าใจคำถาม ตีความของความหมายของคำถามได้เป็นและจะได้ตอบได้ถูกต้อง และยังมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันในห้องเรียนด้วยหลักสูตรนี้มี 2 ระดับคือ Upper-Intermediate และ Pre-Advanced และแต่ละระดับเรียน 12 สัปดาห์

– ENGLISH FOR HIGH SCHOOL PREPARATION

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้องๆมั่นใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมในออสเตรเลีย ซึ่งจะฝึกทั้งพูดและเขียนในหลายๆแบบ โดยต้องใช้ตำราที่กำหนดให้ที่จะมีคำศัพท์ต่างๆให้เรียนรู้มากมายรวมทั้งไวยากรณ์ และเนื้อหาให้อ่านมากมายหลากหลาย ซึ่งตำรานี้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับโดย National Curriculum ของ Australian Secondary Schools System 

เนื้อหาที่เรียนมีดังนี้

English for Secondary National Skills หนังสือที่ใช้คือ National English Skills 7 & 8หนังสือเล่มนี้จะมีแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษให้ทำมากมาย จะทำเป็นการบ้าน และทำในโรงเรียนก็ได้ น้องๆจะได้รฝึกอ่าน และเข้าใจเนื้อหาของเนื้อเรื่องมากขึ้น รวมทั้งมีแบบฝึกหัดการเขียนทั้งทางด้าน narrative , informative และ argumentative essays.

English for Science : หนังสือที่ใช้คือ Science Dimensions 1 and 2 Essential Standardsหนังสือเล่มนี้สอนคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ให้ทำมากมาย

English for Humanities : หนังสือที่ใช้คือ History 1 for Victorian Essential Learning Standardsหนังสือเล่มนี้ช่วยน้องๆในการรู้จักประยุกต์ปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลให้นำไปใช้ประโยขน์ได้ในชีวิตจริง ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมเรื่องหลักๆคือ Communication (การติดต่อสื่อสาร) , ICT (information and communication technology)(ข้อมูลและการติดต่อด้วยเทคนิค) , Thinking and Design (ความคิดและการออกแบบ), Creativity and Technology (ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี)

English for Maths : หนังสือที่ใช้คือ Prentice Hall Mathematics Course 1 and 2   หลักสูตรนี้ให้ความรู้ด้านศัพท์ที่ใช้ในการเรียนวิชาเลข

    ELECTRONICS     

เมื่อจบหลักสูตรจะได้ Certificate III in Electronics and Communication.น้องที่สนใจเรียนวิชานี้ ต้องได้คะแนน IELTS 5.0 – 5.5 ฟรือไม่ก็จบการศึกษาระดับ Year 12 จากระบบการศึกษาของออสเตรเลียในหลักสูตรนี้ น้องจะได้เรียนรู้การเลือกซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องเสียง การติดตั้ง การทดสอบไฟ และทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า และระบบเครื่องเสียงทั้งหมด และเรียนรู้การซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบต่างๆของไฟฟ้าทั้งหมด และรวมทั้งระบบหรือเครื่องมือของเครื่องเสียงต่างๆ และการเก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องเสียง 
ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรนี้ คือ 10,000 เหรียญออสเตรเลีย (300,000 บาท)

   GRAPHICS AND MULTIMEDIA    

เมื่อเรียนจบจะได้รับ Certificate III in Printing and Graphic Arts (Graphic Pre-Pass)น้องที่สนใจเรียนวิชานี้ ต้องทำคะแนน IELTS ให้ได้ 5.0 – 5.5 หรือจบ Year 12 ของสถาบันในออสเตรเลียหลักสูตรนี้น้องจะได้รับการพัฒนาทักษะของการออกแบบทางด้าน typography การทำ layout การเตรียมตัวเพื่อพิมพ์งาน หรือสแกนภาพ การทำภาพออกมาให้สวยงาม รู้จักวิธีการจัดตำแหน่งของภาพ และการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ให้ประยุกต์เข้ากับงานด้านออกแบบนี้นอกจากนี้ยังเรียนรู้เรื่องการทำภาพลง PDF การ capture และ edit ภาพdigital อีกด้วย
ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรนี้ คือ 9,000 เหรียญ ( 270,000 บาท)

    Diploma of Interactive of Digital Media    

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับน้องที่ต้องการทำงานทางด้านออกแบบผ่านสื่อต่างๆ ผ่านงานศิลปะหรืองานบันเทิงหลายๆรูปแบบ น้องจะได้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะของ graphic arts, web page development, 2D และ 3D animation รวมทั้งการทำ screen design, multimedia authoring, scripting languages and advanced HTML.น้องที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ต้องทำคะแนน IELTS ให้ได้ 5.0 – 5.5 และจบ Year 12 ตามหลักสูตรของออสเตรเลีย
ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรนี้คือ 9,000 เหรียญออสเตรเลีย (270,000 บาท)

หมายเหตุ : ราคาค่าเล่าเรียน คิดจากค่าเงินบาท ณ วันที่ 15 กันยายน 2556 (1 เหรียญออสเตรเลีย = 30 บาท)