OIC

Orange International College (OIC)

เป้าหมายของสถาบันคือ เป็นผู้ให้บริการ ด้านการศึกษาที่ประกอบด้วย แรงบันดาลใจ นั่นคือ การเรียนการสอนของสถาบัน มุ่งเพื่อกระตุ้น, โน้มน้าว และสนับสนุน ผู้เรียน ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษา อย่างสูงสุด โดยให้การศึกษาที่ นำผู้เรียนไปสู่ความเข้าใจในตัวของตัวเอง และไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้โดยสำเร็จครบถ้วน ในขณะเดียวกัน ทางสถาบันก็ได้ทำหน้าที่ในการสร้าง บุคคลากร ที่มีคุณภาพ นำสู่ภาคการทำงาน ในอุตสาหกรรมต่างๆ

website สถาบัน Orange International College (OIC)

ภาพรวม

สถาบัน OIC เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ให้บริการด้านการศึกษา ทั้งสายวิชาชีพ และหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ทางสถาบัน มีหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ ที่หลากหลาย ที่ตรงตามมาตรฐานของกรอบการศึกษาวิชาชีพ ในประเทศออสเตรเลีย

ที่ OIC, ทางสถาบันจะอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ ผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตัวเอง ทั้งทางด้านตัวตน และทางด้านการศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ น่าตื่นเต้น มีชีวิตชีวา และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สถาบันพร้อมช่วยเหลือนักเรียน ไม่ว่าเป้าหมายในการศึกษาของนักเรียนจะเป็น การได้งานที่ดีขึ้นตามทางเลือกของนักเรียนเอง หรือการเริ่มต้นการทำงานใหม่ ทางสถาบันจะเป็นผู้ผลักดัน ให้นักเรียน ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายตามที่หวัง โดยสถาบัน จะให้การฝึกอบรม และการเรียนการสอนที่ดีเลิศ ตลอดจนงานสนับสนุนที่เป็นมิตรจากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ ใจดี และอยู่เคียงข้างตัวนักเรียนเสมอ

ที่ตั้งสถาบัน

สถาบันOIC ตั้งอยู่ที่กลางเมืองเมลเบิร์นที่เลเวล6, 416-420 ถนนCollins ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อนักเรียนในการเดินทางมาเรียนด้วยบริการขนส่งสาธารณะโดยอาคารของสถาบันอยู่ใกล้ในระยะเดินได้ถึงจากสถานนีรถไฟโดยมีสถานีรถไฟใกล้ๆถึง2 สถานีและมีรถเมล์ผ่านถึงหน้าแคมปัสเช่นสายเลขที่109, 48, 12 และ11

หลักสูตรและค่าเรียน

  Certificate III in EAL (Access)   

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากภาษาแรกที่ นักเรียนรู้แล้ว เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้พร้อม ก้าวไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น ที่เปิดกว้างสำหรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นที่ OIC เองหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ การสอนจะทำโดยมาตรฐาน ELICOS (English Language Intensive Course for Overseas Students) ซึ่งเหมาะกับนักเรียนต่างชาติ ในการช่วยพัฒนา ทักษะทางภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถ มีปฏิสัมพันธ์ด้วยภาษาอังกฤษ ในภาวะแวดล้อมต่างๆ และเพื่อให้สามารถ อ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ

ค่าเล่าเรียนทั้งหมด     $5,345.00

    Certificate IV in EAL (Further Study)   

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากภาษาแรกที่ นักเรียนรู้แล้ว เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้พร้อม ก้าวไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น ที่เปิดกว้างสำหรับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นที่ OIC เองหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ การสอนจะทำโดยมาตรฐาน ELICOS (English Language Intensive Course for Overseas Students) ซึ่งเหมาะกับนักเรียนต่างชาติ ในการช่วยพัฒนา ทักษะทางภาษา เพื่อให้นักเรียนสามารถ มีปฏิสัมพันธ์ด้วยภาษาอังกฤษ ในภาวะแวดล้อมต่างๆ และเพื่อให้สามารถ อ่านออกเขียนได้ เพื่อให้ผู้เรียน ได้ศึกษาทางเลือกไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางอาชีพ หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ค่าเล่าเรียนทั้งหมด     $5,345.00

    Diploma of Leadership and Management    

หลักสูตรนี้ สะท้อนถึงบทบาทของบุคคล ผู้ซึ่งใช้ความรู้ความสามารถ, ทักษะที่ทำได้จริง และประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานและการบริหารจัดการ จากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ บุคคลผู้ศึกษาในระดับนี้ สามารถแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ ดุลยพินิจที่มี เพื่อการวางแผน, จัดการ, ลงมือปฏิบัติ และตรวจสอบผลงานของตนเอง ตลอดจนงานของผู้อื่นในหน่อยงานเดียวกัน ผู้จบการศึกษาระดับนี้ สามารถใช้ทักษะทางการสื่อสาร ในการช่วยเหลืองานในองค์กร ให้ก้าวหน้า ไปถึงจุดที่องค์กรต้องการ อีกทั้งยังสามารถวางแผน, ออกแบบ, ใช้และประเมินทางออกของปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ทำความเข้าใจ ข้อมูลธุรกิจ จากแหล่งต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง

ค่าเล่าเรียนทั้งหมด     $ 10,900.00

   Advanced Diploma of Leadership and Management   

ผู้จบการศึกษาระดับนี้ สามารถใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ร่วมกับประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและบริหารจากเนื้องานที่กว้างขวาง ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจ ในการ วางแผนการทำงาน ในฐานะหัวหน้า ในหน่อยธุรกิจต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและทีมงาน ในภาวะเงื่อนไขต่างๆ อีกทั้งยังสามารถใช้ ความคิดและความสามารถในการสื่อสาร เพื่อระบุ, วิเคราะห์ และรวมรวมข้อมูล จากที่ต่างๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ของตน ให้ผู้อื่น และสามารถ แสดงความคิดใหม่ๆ และทักษะที่เหมาะสมในเพื่อนำเสนอความคิดของตนเอง หรือมุมมองที่เป็นประโยชน์ ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ค่าเล่าเรียนทั้งหมด     $ 16,250.00

   หลักสูตรระยะสั้น    

นอกจากหลักสูตรข้างต้น สถาบัน OIC ยังมีหลักสูตร ระยะสั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตนเอง ดังนี้คือ

   PTE ACADEMIC PREPARATION COURSE   

  • Regular Preparation Course

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ คาบเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง 
ค่าเล่าเรียน $180 ต่อสัปดาห์ หรือ $720 ต่อ 4 สัปดาห์ และได้เรียนฟรีอีก 1 สัปดาห์

  • Intensive Preparation Course

หลักสูตรเตรียนความพร้อมทางภาษาอังกฤษเข้มข้น 
เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คาบเรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง 
ค่าเล่าเรียน $160 ต่อสัปดาห์ หรือ $640 ต่อ 4 สัปดาห์ และได้เรียนฟรีอีก 1 สัปดาห์