loogo

Pax institute of education

      เมลเบิร์นเมืองหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย, เมลเบิร์นมีมรดกทางวัฒนธรรม ทางสังคมและศาสนาในฐานะที่เป็นเมืองที่เป็นมิตรและมีความหลากหลายของคน ภาษา อาหาร เมลเบิร์นจึงเป็นศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์และยังเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายรวมถึงการจัดนิทรรศการและงานเทศกาลภาพยนตร์ตลอดทั้งปี  เมลเบิร์นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  มีมาตรฐานการศึกษาสูง คณาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษต่อหน้าที่และวิชาที่สอน หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะเชื่อมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ค่าธรรมเนียมการศึกษาจะถูกรับรองคุณภาพโดยรัฐบาล

website สถาบัน Pax institute of education

ภาพรวม

สถาบัน Pax institute of education

มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเราโดยการพัฒนาความรู้ทัศนคติและ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลและเอาใจใส่ สถาบันมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนต่อการเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้นำความรู้และทักษะไปดำเนินการต่อยอดการศึกษาของพวกเขาและกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งเรายังพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพสูงสุด มุ่งมั่นที่จะแสวงหาความเป็นเลิศในการสอนและส่งเสริมให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชุมชนอุตสาหกรรมและธุรกิจ สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองเมลเบิร์นบนถนนควีน เพียงแค่เดินเท้า 9 นาทีจากสถาบันก็ถึงใจกลางเมืองแล้ว เมืองเมลเบริ์นเป็นเมืองสำหรับธุรกิจทั้งเล็กและจึงทำให้เข้าถึงขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถราง รถไฟและรถโดยสาร มีร้านอาหารมากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์และการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึง แหล่งช้อปปิ้งจำนวนมากในเมลเบิร์น Pax institute of education มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องพิมพ์ / สแกนเนอร์ / เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องโถงสำหรับการพบปะสังสรรค์ ห้องครัว ห้องสมุดและพื้นที่การศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

   EAL (ENGLISH)   

    22250VIC  CERTIFICATE I IN EAL (ACCESS)    

Cricos Course Code:  091534E

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาขั้นพื้นฐานและทักษะความรู้ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมในสังคมออสเตรเลียอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่เข้าเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 10
 • ผู้เรียนที่เริ่มต้นมาจากวีซ่านักเรียน ระดับ 1 และ 2 โดยไม่ได้ใช้ผลคะแนนสอบ IELTS นั้น สามารถสอบ English Proficiency Test ของสถาบัน PAX ได้

ระยะเวลาเรียน

 • 30 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

    22251VIC CERTIFICATE II IN EAL (ACCESS)    

Cricos Course Code:  091535D

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาขั้นพื้นฐานและทักษะความรู้ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมในสังคมออสเตรเลียอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ในวันที่เข้าเรียน
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 10
 • ผู้เรียนที่เริ่มต้นมาจากวีซ่านักเรียน ระดับ 1 และ 2 โดยไม่ได้ใช้ผลคะแนนสอบ IELTS นั้น สามารถสอบ English Proficiency Test ของสถาบัน PAX ได้

ระยะเวลาเรียน

 • 30 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

    22255VIC CERTIFICATE III IN EAL (Further Study)    

Cricos Course Code   :  082750E

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารในเนื้อหาของสังคมและชุมชน และเพื่ออ่านและเขียนเนื้อหาที่ต้องการได้

ผลลัพธ์ของ CERTIFICATE III จะมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานของทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ในเนื้อหาการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย  ผลลัพธ์จะรวมถึงทักษะความรู้ความเข้าใจซึ่งจะรวมทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และทักษะความรู้เชิงวัฒนธรรมและเชิงวิจารณ์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ ซึ่งอาจจะเป็นด้านหลักสูตรเชิงวิชาการ  ด้านอาชีพ ด้านภาษา ก็ได้

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • คะแนน IELTS 4.0 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 27 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

    22258VIC  CERTIFICATE IV IN EAL (Further Study)   

Cricos Course Code  :    082751D

ผลลัพธ์ของหลักสูตร Certificate IV (Further Study) นั้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความจำเป็นในการใช้การผสมผสานของภาษาอังกฤษขึ้นสูง ทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการเข้าใจทั้งทางด้าน ดิจิทัลและการเรียนก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะรวมถึงผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงในบางส่วน หรือผู้ที่ต้องการมีคุณสมบัติด้านภาษาที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารและการทำวิจัย รวมถึงความรู้ในระดับที่มีความซับซ้อนและความรู้ในระบบการศึกษาของออสเตรเลีย ผลลัพธ์การเรียนของหลักสูตรนี้คือเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น ล่าม หรือ ผู้ที่ทำงานสองภาษา

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • คะแนน IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 26 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

   BUSINESS   

    BSB50215  BUSINESS    

Cricos Course Code  :  087250G

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์และผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะของตนให้กว้างมากขึ้นในเรื่องธุรกิจ หลักสูตรนี้ยังเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่มีทักษะความรู้ด้านธุรกิจเชิงทฤษฎีเป็นอย่างดีและต้องการพัฒนาตนเองเพื่อโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงาน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5 หรือเทียบเท่า หรือเรียนจบ Cert III หรือ IV in ESL ที่ PAX
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า

ระยะเวลาเรียน

 • 38 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

   LEADERSHIP AND MANAGEMENT   

   BSB42015 CERTIFICATE IV In Leadership And Management   

Cricos Course Code  :  090783G

Certificate IV in Leadership and Management สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งผู้นำหรือผู้จัดการซึ่งเป็นผู้พัฒนาหรือสร้างสรรค์เนื้อหาในธุรกิจ บุคคลที่ทำงานในระดับนี้จะต้องมีความเป็นผู้นำ ชี้แนวทาง และสนับสนุนผู้อื่น รวมถึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดการและเฝ้าติดตามผลงานของทีมงานของตน และเป็นเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาทั้งที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ และสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 •  อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ  5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46  หรือ คะแนน TOEFL PBT  หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

ระยะเวลาเรียน

 • 36 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

   BSB51915   Diploma Of Leadership And Management    

Cricos Course Code :  090784F

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่จะต้องนำความรู้ ทักษะเชิงปฏิบัติและประสบการณ์ เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการจัดการไปใช้ในธุรกิจ บุคคลในระดับนี้จะแสดงให้เห็นถึงความริเริ่มและการตัดสินใจในการวางแผน การจัดการ การนำไปปฏิบัติจริง และตรวจสอบงานของตนเองและของผู้อื่น นอกจากนี้ยังใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการสนับสนุนผู้ร่วมงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องการ บุคคลเหล่านี้วางแผน ออกแบบ ประยุกต์และประเมิน วิธีการแก้ไขปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ และระบุ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42 หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

ระยะเวลาเรียน

 •  52 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

  BSB61015  Advanced Diploma Of Leadership And Management  

Cricos Course Code  : 090785E

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่จะนำความรู้และทักษะเฉพาะทาง รวมถึงประสบการณ์การเป็นผู้นำและการวางแผนมาใช้ในธุรกิจ บุคคลในระดับนี้จะใช้ความคิดริเริ่มและการตัดสินใจในการวางแผนและนำลักษณะความเป็นผู้นำและการบริการจัดการมาใช้ พวกเขาจะใช้ทักษะในกระบวนการคิดและการติดต่อสื่อสารมาใช้ในการระบุ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และส่งผ่านความรู้ที่มีให้กับผู้อื่น และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะด้านความคิดในการแสดงออกถึงความมุมมองความคิด หรือรตอบสนองกับปัญหาที่มีความซับซ้อน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42 หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

   COOKING AND HOSPITALITY   

   SIT30816  Certificate III In Commercial Cookery   

Cricos Course Code  : 091530J

Certificate III in Commercial Cookery เหมาะสำหรับเชฟที่มีทักษะการทำอาหารในหลายด้าน และจะต้องใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจ รวมถึงความรู้ในการปฏิบัติการในห้องครัวเป็นอย่างดี เชฟจะต้องทำงานอย่างเป็นอิสระภายใต้การควบคุมดูแลบางส่วน และอาจจะต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำและการสนับสนุนทีมงานของตน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42 หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

  SIT40516   Certificate IV In Commercial Cookery  

Cricos Course Code  : 091531G

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเชฟที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือเป็นหัวหน้าทีม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระหรืออาจจะได้รับแนวทางบางส่วนจากผู้อื่น และต้องใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42 หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

ระยะเวลาเรียน

 • 72 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

  SIT50416  Diploma in Hospitality Management  

Cricos Course Code  : 091532G

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบทบาทของบุคคลที่มีความรู้ในการปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม ทักษะการจัดการแบบกว้างในการประสานงานกับการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับงานบริการ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระได้ และมีความรับผิดในการปฏิบัติงานของผู้อื่น รวมถึงตัดสินใจทางด้านธุรกิจ

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42  หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

ระยะเวลาเรียน

 • 72 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

  SIT60316  Advanced Diploma in Hospitality Management  

Cricos Course Code  : 091533F

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีบทบาทในการปฏิบัติการในระดับอาวุโส ซึ่งต้องใช้ความรู้ในด้านธุรกิจอย่างมาก รวมถึงทักษะในการจัดการเฉพาะด้าน ในขอบเขตที่กว้าง โดยจะทำงานอย่างอิสระไม่ขึ้นกับใครและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้อื่น รวมถึงต้องตัดสินใจในด้านธุรกิจเชิงปฏิบัติการ

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42 หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

ระยะเวลาเรียน

 • 104 สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

  ACCOUNTING  

  FNS50215  Diploma of Accounting  

Cricos Course Code  : 092273B

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทงานด้านการบัญชีที่เป็นมืออาชีพในบริการด้านการเงินและธุรกิจอื่นๆ บุคคลที่อยู่ในบทบาทนี้จะต้องแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนบ่อยครั้ง และวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย จะต้องริเริ่มในการวางแผน ประสานงานและประเมินงานของตนรวมถึงชี้แนวทางให้ผู้อื่นด้วย หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับ Tax Practitioner Board (TPB) ในกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีและเกี่ยวกับการโฆษณาของประเทศออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42  หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

และจะผ่านการเรียนวิชาดังต่อไปนี้แล้ว

 • FNSACC504 Prepare financial reports for corporate entities
 • BSBFIA401 Prepare financial reports
 • FNSACC301 Process financial transactions and extract interim reports

ระยะเวลาเรียน

 •  52  สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

  FNS60215  Advanced Diploma of Accounting  

Cricos Course Code  : 092274A

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นถึงบุคคลที่มีบทบาทการทำงานในงานบัญชีและต้องการมีความเป็นมืออาชีพ บุคคลในระดับนี้จะต้องใช้ทักษะทั้งทางทฤษฎีและทางเทคนิคในสถานการณ์ต่างๆ และคิดริเริ่มและวางแผนกิจกรรมต่างๆ บุคคลเหล่านี้จะปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนได้โดยตนเองและจะรับผิดชอบในการวางแผน ประสานงาน และประเมินผลงานของผู้อื่นตามปัจจัยที่กำหนด และหลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยว Tax Practitioner Board (TPB) ในกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีและเกี่ยวกับการโฆษณาของประเทศออสเตรเลีย

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • คะแนน IELTS อย่างต่ำ 5.5 หรือ คะแนน TOEFL iBt 46 หรือ คะแนน TOEFL PBT 527, PTE 42 หรือเรียนจบ Cert III in EAL หรือ Cert IV in EAL ที่ PAX

และจะผ่านการเรียนวิชาดังต่อไปนี้แล้ว

 • FNSACC606    Conduct internal audit FNSACC506 Implement and maintain internal control procedures
 • FNSACC613    Prepare and analyse management accounting information
 • FNSACC507    Provide management accounting information
 • FNSACC603    Implement tax plans and evaluate tax obligation
 • FNSACC502    Prepare tax documentation for individuals

ระยะเวลาเรียน

 • 64  สัปดาห์ รวมวันหยุดเทศกาล

Accomodation

ที่พัก

Homestay

สำหรับนักเรียนหลายคนที่พึ่งออกจากบ้านมาอยู่ต่างแดนเป็นครั้งแรก โฮมสเตย์ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของประเทศออสเตรเลียในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ AUD $ 110 -270 ต่อสัปดาห์รวมอาหารทุกมื้อ

Rent

นักเรียนสามารถเช่าที่พัก ไม่ว่าจะเป็นพักคนเดียวหรือแชร์รวมกับเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย คุณสามารถเช่าได้ทั้งบ้าน อพาร์ทเมน ที่รวมเฟอร์นิเจอร์หรือยังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ AUD $ 100 – 400 ต่อสัปดาห์

Price List