Primus English

Primus English เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองการสอน English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Primus English มีความเชี่ยวชาญในการจัดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และตั้งอยู่ในเมือง Melbourne ซึ่งเดินทางสะดวก มีขนส่งสาธารณะ และใกล้กับแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และแหล่งกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เรามุ่งเน้นที่จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านอาชีพเพื่อให้ประสบความสำเร็จและได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ด้วยการเพิ่มทักษะที่เป็นที่ต้องการในระดับนานาชาติ หลักสูตรต่างๆ ของเรามุ่งเน้นตามความต้องการของอุตสาหกรรม และเชื่อมรอยต่อช่องว่างระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษากับอุดมศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ที่มั่นคงให้กับนักเรียนของเราเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

เรามุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาคุณภาพเลิศให้กับนักเรียน ในขณะที่นักเรียนได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียไปพร้อมๆ กัน 

website สถาบัน Primus English

ภาพรวม

ข้อดีของ Primus English

  • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne
  • นักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
  • อาจารย์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
  • สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • มีตารางเรียนทั้งเวลาเช้าและเวลาค่ำ
  • กิจกรรมนอกหลักสูตรที่สนุกสนาน
  • สโมสรด้านสังคมและการศึกษา
  • มีชั้นเรียนเรื่องการออกเสียงและการสนทนาทุกสัปดาห์
  • บริการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

หลักสูตร

  The General English  

หลักสูตร General English เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในภาพรวม ทั้งด้านการพูดและการเขียน หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับการเตรียมตัวของนักเรียนในการเรียนหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป เช่น หลักสูตร IELTS Preparation หรือ หลักสูตร English for Academic Purposes หรือ การเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย โดยจะมีวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งการฝึกการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดและการเขียน อีกทั้งยังได้พัฒนาไวยกรณ์และคำศัพท์ต่างๆ อีกด้วย

หลักสูตร General English course จัดระดับความสามารถในการใช้ภาษอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ คือ Elementary   Pre-Intermediate   Intermediate   Upper Intermediate   และ  Advanced

ระยะเวลาเรียน : 5 ถึง 50 สัปดาห์
ตารางเวลาเรียน: ตารางเรียนภาคเช้า และ ตาราเรียนภาคค่ำ
วันที่รับนักเรียนใหม่เข้าเรียน: ทุกวันจันทร์
CRICOS Code: 073626F

  The English for Academic Purposes (EAP)  

English for Academic Purposes (EAP) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางการพูดและการเขียน ในการศึกษาต่อในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นักเรียนจะได้ศึกษาบทความที่จะช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาในการศึกษาในระดับวิชาชีพและอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาทักษะและแนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์  ผ่านการบรรยายในห้องเรียน บทความ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน การนำเสนอ และการเขียน essay เป็นต้น

ระยะเวลาเรียน : 5 ถึง 30 สัปดาห์
ตารางเวลาเรียน: ตารางเรียนภาคเช้า  
วันที่รับนักเรียนใหม่เข้าเรียน: ทุกวันจันทร์
ระดับที่สามารถสมัครเรียน Intermediate หรือสูงกว่า
CRICOS Code: 069591B

  Business English  

Business English  เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในธุรกิจ เนื้อหาการเรียนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงในเกิดขึ้นในวงการธุรกิจ เช่น การประชุม การนำเสนอข้อมูล ทักษะการติดต่อประสานทางโทรศัพท์ การอ่านและเขียนอีเมล์ รวมถึงการเรียนรู้คำศัพท์ทางด้านธุรกิจและการเงิน

ระยะเวลาเรียน : 5 ถึง 20 สัปดาห์
ตารางเวลาเรียน: ตารางเรียนภาคเช้า  
วันที่รับนักเรียนใหม่เข้าเรียน: ทุกวันจันทร์
ระดับที่สามารถสมัครเรียน : Upper Intermediate หรือสูงกว่า
CRICOS Code: 080600B

  IELTS Preparation  

IELTS Preparation เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะสอบข้อสอบ IELTS ภายในระยะเวลา 15 ถึง 20 สัปดาห์ หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ นักเรียนมีความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ ทั้ง 4 ส่วน คือ การอ่าน   การฟัง การเขียน และการพูด นักเรียนจะได้ฝึกทักษะเหล่านั้นอย่างเต็มที่ รวมถึงได้พัฒนาหลักไวยกรณ์ คำศัพท์ การสะกด เครื่องหมายวรรคตอน และการออกเสียง

ระยะเวลาเรียน : 5 ถึง 30 สัปดาห์
ตารางเวลาเรียน : ตารางเรียนภาคเช้า และตารางเรียนภาคค่ำ 
วันที่รับนักเรียนใหม่เข้าเรียน : ทุกวันจันทร์ 
ระดับที่สามารถสมัครเรียน : Intermediate หรือสูงกว่า
CRICOS Code: 069592A

  OET Preparation  

OET Preparation เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น พยาบาล และแพทย์ ที่วางแผนจะสอบการทดสอบ Occupational English Test หรือต้องการจะทำงานหรือศึกษาต่อทางการพยาบาล วิทยาการทางการแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในข้อสอบทั้ง 4 ส่วน คือ การอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด  โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนสอบได้ในระดับ B หรือสูงกว่า ในทุกด้าน ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยพัฒนาหลักไวย์กรณ์ทั่วไป คำศัพท์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน และการออกเสียงด้วย

ระยะเวลาเรียน : 10 ถึง 20 สัปดาห์
ตารางเวลาเรียน : ตารางเรียนภาคค่ำ 
วันที่รับนักเรียนใหม่เข้าเรียน : ทุกวันแรกของการทำงานของทุกเดือน 
ระดับที่สามารถสมัครเรียน : IELTS 6  หรือเทียบเท่า พร้อมประสบการณ์ในวิชาชีพทาง