loogo

Royal Gurkhas Institute of Technology Australia (RGIT Australia)

Royal Gurkhas Institute of Technology Australia (RGIT Australia) ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจของเมือง Melbourne โดยตั้งอยู่ที่เลขที่ 28-32 Elizabeth Street, VIC 3000 ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ห่างจากสถานี Flinders Street train station และ Elizabeth Street Tram Terminal เพียง 100 เมตร

 

RGIT Australia ตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ 8 ชั้น ที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและมีอุปกรณ์ครบครันสำหรับการฝึกงานวิชาชีพต่างๆตามที่น้องเลือก เช่น มีห้องครัว (state-of-the-art training kitchen) อยู่ที่ชั้น 1, ห้องฝึกงานด้านเครื่องดื่มกาแฟ (Barista-dedicated training), นอกจากนี้ ยังมีห้องเรียนที่ทันสมัยตั้งอยู่ที่ชั้น 4 และ 5 ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองที่สวยงาม มีห้องสมุดขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้น 8 มีห้องคอมพิวเตอร์อยู่ชั้น 5 และห้องนั่งดื่มกาแฟอยู่ชั้น1 และห้องอื่นๆอีกมากมาย

website สถาบัน RGIT Australia

ภาพรวม

RGIT Australia เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านสายอาชีพ และเป็นหนึ่งในผู้นำสถาบันในเมือง Melbourne ที่ฝึกน้องๆที่เรียนทางด้านงานโรงแรม หรือธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้น้องได้มีโอกาสทำงานที่ดีและประสบความสำเร็จที่ตั้งใจไว้

RGIT มีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้ความรู้และพัฒนาทักษะงานวิชาชีพต่างๆให้น้องๆ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่จูงใจหรือเป็นแรงบันดาลใจให้น้องได้ฝึกหัดวิชาชีพต่างๆอย่างเต็มที่ รวมไปถึงบุคลากรในสถาบันมีความยินดีที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลอย่างเป็นกันเองกับน้องๆทุกคน ทุกเพศทุกวัยแบบไม่จำกัด

RGIT Australia ได้รับความเชื่อถือและรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย และยังเป็นที่รู้จักและนิยมในประเทศออสเตรเลียและในนานาประเทศอีกด้วย RGIT Australia นำเสนอหลักสูตรด้าน Hospitality (Hotel) Management, Business, Accounting, Information Technology และ English Language

ก่อนจะเข้าเรียนที่ RGIT นักเรียนจะได้รับการ orientation ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของการเรียน โดยนักเรียนจะได้รับคำแนะนำถึงตัวสถาบัน และแนะนำการใช้ชีวิตในเมือง Melbourne การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พักต่างๆในเมือง Melbourne ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับระบบของสถาบัน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและกล้าที่พูดคุยสอบถามในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นกันเอง

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

หลักสูตรที่สอน และ ค่าเล่าเรียน

  • ELICOS – English Language Courses
  • Information Technology
  • Hospitality
  • Accounting
  • Business and Management

    ELICOS – English Language Courses    


(คิดจาก rate 29 บาท ต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย ณ วันที่ 15 พ.ย. 2014)

*$180 per week (5,220 BHT) เมื่อลงเรียน EAP1 & EAP2, or EAP & VET course.

  • ทั้ง 3 วิชา มีค่าลงทะเบียนเรียน $150 (4,350 Baht)
  • General English Program มีค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน $75/level (2,175 Baht)
  • English for Academic Purpose ทั้ง EAP1และ EAP2 มีค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน $150 (4,350 Baht)

   General English Program   

เนื้อหาของวิชานี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, และ Upper-intermediate ซึ่งในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นเรียนแบบตัวต่อตัวในห้องเรียน 20 ชั่วโมง (รวม 240 ชั่วโมง) และ อีก 5 ชั่วโมงสำหรับให้น้องเรียนด้วยตัวเองในเวลาที่น้องจัดสรรเอง และน้องยังมีโอกาสสามารถเข้าถึงหรือสอบถามอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้น้องได้เพิ่มโอกาสในการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม มีความมุ่งมั่นที่จะให้น้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งอาจารย์จะมีการทดสอบผลของการเรียนในแต่ละสัปดาห์เพื่อดูการพัฒนาการของน้องๆและดูว่ายังขาดหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

น้องที่จะเรียนวิชานี้ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษ หากแต่ว่าน้องควรมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษมาบ้างจากประเทศของตัวเอง น้องจะได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าชั้นเรียน โดยการทดสอบนั้นจะครอบคลุมเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน และน้องจะถูกจัดให้เรียนในระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับความสามารถมากที่สุดซึ่งดูจากผลของการทดสอบนั้น

ผลที่ได้จากการเรียนวิชานี้น้องจะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบถ้วนทั้ง 4 ด้านคือการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน น้องจะได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของคนอังกฤษมากขึ้น และมีความสามารถในการปรับตัวหรือการติดต่อสื่อสาร พูดคุยกับเพื่อนๆนานาชาติมากขึ้น

   English for Academic Purpose 1 (EAP1)   

เนื้อหาของวิชานี้ จะเป็นการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่น้องสามารถนำไปใช้ได้ในระดับมหาวิทยาลัย น้องจะได้รับการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ตรงกับสาขาวิขาที่น้องจะไปเรียนต่อ และจะทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ การติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยจะสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งจะมีระยะเวลาการเรียน 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ แบบตัวต่อตัว โดยน้องที่จะเข้าเรียนได้ต้องมีระดับคะแนนของ IELTS 4.5 หรือมีผลคะแนนของบททดสอบอื่นๆที่จัดทำขึ้นเพื่อวิชานี้โดยเฉพาะในระดับที่ดี เมื่อจบวิชานี้ น้องจะได้รับการทดสอบให้เขียนโครงงาน หรือรายงาน รวมทั้งการนำเสนอหน้าห้องเรียน และทำข้อทดสอบต่างๆ รวมทั้งน้องจะได้รับการวัดผลจากการการสังเกตการณ์พฤติกรรม หรือการแสดงออกของนักเรียนตลอดการเรียนที่ RGIT มาเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบด้วย

    English for Academic Purpose 2 (EAP 2)    

วิชานี้เรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และเนื้อหาจะเหมือน EAP 1 แต่เข้มข้นกว่า และน้องต้องมีคะแนน IELTS ที่ 5.0 หรือผ่านการทดสอบต่างๆจากทางสถาบัน

เมื่อน้องเรียนจบวิชานี้ น้องจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในสาขาวิชาที่น้องจะไปเรียนต่อ และจะมีการพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน น้องจะมีความมั่นใจ มากขึ้นในการพูดคุย ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยจะมีกิจกรรม หรืองานต่างให้น้องได้ฝึกหัดทำอย่างมากมายและหลากหลาย และน้องจะได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านการสังเกตการณ์ การทำรายงานหรือโครงงานต่างๆ และทำข้อสอบมากมาย เพื่อให้น้องได้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิหลักสูตร English Language Pathway

    Information Technology    

ประกอบด้วย 3 วิชาคือ

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ )

คุณสมบัติของน้องที่จะเข้าเรียนทั้ง 3 วิชานี้ได้คือต้องจบ Year 12 หรือเทียบเท่า ซึ่งควรมีคะแนนภาษาอังกฤษหรือเลขคณิตในระดับที่ดี และมีคะแนน IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

เนื้อหาของวิชานี้เป็นการเรียนวิชาพื้นฐานด้าน Information and Communication Technologies (ICT) ด้วยการเน้นการทำงานในสภาพแวดล้อมของ IT อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ น้องจะได้รับการฝึกทักษะการเขียน word processing การจัดการ spreadsheet และการใช้ database โดยเฉพาะ Microsoft Office Program และยังได้เรียนรู้ทักษะการพัฒนาขบวนการการทำงานกับคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน โดยจะสอนพื้นฐานการใช้ multimedia application รวมทั้งความรู้ด้าน hardware ต่างๆ

โอกาสในการประกอบวิชาชีพเมื่อจบวิชานี้ น้องสามารถทำงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้าน information technology ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหน โดยสามารถทำในตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้ช่วยสำนักงานในการดูแลแผนก IT ทั้งหมดของบริษัท

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure). เรียน 7 วิชาหลัก และ 7 วิชาเลือก

     Diploma of Software Development     

เนื้อหาของวิชานี้จะเน้นสอนทักษะและให้ความรู้อย่างเต็มที่ด้าน programming และ software development โดยครอบคลุมในทุกๆด้านที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการทำอาชีพด้าน programming หรือ graphical user interfaces, object oriented programming , database programming และ database design รวมทั้ง systems analysis

เมื่อเรียนจบวิชานี้น้องสามารถทำงานด้าน Software Design Engineer, Software Developer, Software Programmer, Applications Specialist, and Software Development Engineer และยังสามารถนำไปเป็นพื้นฐานที่จะก้าวไปเรียนระดับสูงในด้าน Information Technology ต่อไปได้อีกด้วย

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 10 วิชาหลัก 6 วิชาเลือก

    Diploma of Information Technology Networking    

เนื้อหาของวิชานี้เน้นให้ความรู้ขั้นสูงด้าน networking , System Administration, System Analysis, Design and Project Management

เมื่อจบวิชานี้น้องสามารถเข้าทำงานเป็น network technician, systems administrator, junior network engineer และ junior system engineer และยังสามารถต่อยอดความรู้ด้าน Information Technology ที่ระดับสูงกว่า อีกด้วย

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 5 วิชาหลัก 11 วิชาเลือก

     Hospitality     

หลักสูตร การจัดการการโรงแรม ( Hospitality Management) ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้ ต้องมีผลการสอบ IELTS 5.5 หรือมากกว่า หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ELICOS program ต้องจบระดับ Year 12 หรือเทียบเท่า หรือต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เพียงพอและเกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเรียน

ส่วนนักเรียนต่างชาติต้องได้รับ Australian VISA และยังไม่หมดอายุ การเรียนการสอนหลักสูตรทั้งหมดนี้ จะสอนในห้องเรียน ในห้องฝึกงานครัว และจากที่ทำงานจริง ซึ่งจะทำการเรียนทั้งหมดขั้นต่ำ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลามากกว่า 3 วัน

หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับและเป็นไปตามพื้นฐานที่กำหนดของกฎเกณฑ์ หลักการ แนวทาง และมาตรฐานที่ตั้งขึ้นโดย Australian Quality Training Framework (AQTF) รวมทั้งระดับนานาชาติด้วย

สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรด้านการโรงแรม (Certificate III & IV in Hospitality and Commercial Cookery) ต้องได้รับการทดสอบการทำงานเพื่อเป็นการวัดความสามารถของนักเรียนเมื่อจบหลักสูตรนี้ที่ RGIT การทดสอบนี้ประกอบด้วยนักเรียนต้องทำงานกับบริษัทเอกชนเพื่อแสดงความสามารถและทักษะด้านงานโรงแรมที่ได้เรียนมา โดยทาง RGIT จะทำการนัดหมายการทำงานในสถานที่ทำงานนั้นๆให้กับนักเรียน ชั่วโมงในการทำงานจะถูกกำหนดจากความต้องการของหลักสูตรที่เรียน ช่วงของการฝึกงานหรือทำงานนักเรียนจะได้รับคำแนะนำ หรือช่วยเหลือจากพนักงานของที่ทำงานนั้นๆและจากเจ้าหน้าที่ของ RGIT นักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน $5 ต่อวัน และยังได้รับการคุ้มครองจาก WorkCover Insurance ในระหว่างทดสอบการทำงานครั้งนี้อีกด้วย ในระหว่างการฝึกงาน หรือทำงานครั้งนี้ นักเรียนต้องมีสมุด (log book) ที่บันทึกการทำงาน ประสบการณ์ และการเข้าทำงานทั้งที่สถานที่ทำงานนั้น และที่ RGIT ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ และเป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ในกรณีที่สมุดบันทึกนั้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดการฝึกงานหรือทำงานในส่วนที่ทางหลักสูตรนั้นๆต้องการ นักเรียนต้องทำงานหรือทำการทดสอบใดๆเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ

ก่อนเข้าทำการฝึกงานหรือทำงานในที่ทำงานนั้นๆ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำจากทั้ง RGIT และจากสถานที่ทำงานนั้นๆ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเรียนที่ RGIT ผู้ฝึกสอนจะแนะนำด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพระหว่างฝึกงานในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และมีทักษะต่างๆก่อนเข้าไปฝึกงาน และจะได้คุ้นเคยหรือรู้จักสถานที่ทำงาน ขบวนการขั้นตอนและพนักงานของที่ทำงานนั้นๆก่อนเข้าไปทำงาน

     Certificate III in Hospitality     

เนื้อหาของวิชานี้ เน้นให้ความรู้และทักษะที่ควรต้องรู้ในการทำงานด้านการโรงแรม ร้านอาหาร คลับ ร้านกาแฟ หรือการจัดการงานเลี้ยงทั่วๆไป นักเรียนจะได้รับการฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะทำคนเดียว หรือทำงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

เมื่อเรียนจบวิชานี้ น้องสามารถเข้าทำงานในครัวเป็นผู้ช่วย หรือเป็นหัวหน้า หรือทำงานเป็นผู้ช่วย bar attendant เป็นผู้ช่วยพนักงานเสริฟอาหาร หรือเสริฟเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับ หรือช่วยเหลือในงานเลี้ยงต่างๆ (catering)

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 15 หน่วยกิต แยกเป็น 7 วิชาหลัก 8 วิชาเลือก

     Certificate IV in Hospitality    

เนื้อหาของวิชานี้ เพิ่มขึ้นมาจาก Certificate III ซึ่งน้องจะได้รับความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น ในการจัดการ การเป็นหัวหน้าในงานด้านโรงแรม ด้านงานร้านอาหาร club หรือร้านกาแฟ รวมทั้งในงานเลี้ยงต่างๆ เมื่อสำเร็จวิชานี้ น้องสามารถเข้าทำงานเป็นหัวหน้าในห้องครัวแผนกอาหาร แผนกเครื่องดื่ม แผนกบาร์ หรือในงานเลี้ยงต่างๆ หรือแม้แต่ในโรงแรม และยังสามารถเรียนต่อระดับสูงขึ้นไปเพื่อไปถึงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 21 หน่วยกิต แยกเป็น 9 วิชาหลัก 12 วิชาเลือก

    Certificate III in Hospitality (Commercial Cookery)    

เนื้อหาของวิชานี้เน้นในเรื่องของการฝึกทักษะให้เกิดการพัฒนาการ การจัดการในห้องครัว การจัดการกับอุปกรณ์ทำครัวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้น้องเป็นพ่อครัวแม่ครัวอย่างมีคุณภาพ น้องจะได้เรียนรู้ทักษะการทำอาหารอย่างกว้างขวางและสามารถทำงานในห้องครัวของภัตตาคาร หรือของโรงแรม ของคลับ ของร้านกาแฟ หรือในงานเลี้ยงทั่วไปได้อย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนี้น้องจะเกิดความเข้าใจในธุรกิจงานโรงแรม การทำงานเป็นทีม การพูดจาติดต่อสื่อสาร การทำการตลาดและการขาย การจัดการค่าใช้จ่ายของเมนูอาหาร และการว่าจ้างพนักงาน

เมื่อเรียนจบวิชานี้น้องสามารถทำงานเป็นหัวหน้าแผนกทำอาหาร ( chef) หรือเป็นระดับหัวหน้าแผนกห้องครัวทั้งในภัตตาคาร ร้านอาหารทั่วไป ในโรงแรม ในสถานที่พักต่างๆ และในงานเลี้ยงต่างๆ หรือน้องสามารถจะเรียนต่อไปในระดับสูงได้

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 33 หน่วยกิต แยกเป็น 27 วิชาหลัก 6 วิชาเลือก

     Diploma of Hospitality    

เนื้อหาของวิชานี้จะช่วยให้น้องได้เรียนรู้การทำงานในระดับหัวหน้าของธุรกิจโรงแรม น้องจะได้เรียนรู้ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน การจัดการบุคลากร การจ้างงาน การให้บริการลูกค้า การดูแลพนักงาน น้องสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ในธุรกิจการโรงแรม ซึ่งยังรวมทั้งการเป็นผู้จัดการ Bar การเป็นผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายครัว ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้จัดการฝ่ายงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 28 วิชาหลัก และวิชาเลือกดังต่อไปนี้

    Advanced Diploma of Hospitality    

เนื้อหาของวิชานี้น้องจะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นหัวหน้าในงานด้านการโรงแรมอย่างเต็มที่ น้องจะได้รับผลประโยชน์จากการฝึกอย่างเข้มข้นในโรงแรมจริง และสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในการทำงาน หรือแม้แต่ไปประกอบธุรกิจงานการโรงแรมของตัวเอง

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 16 วิชาหลัก 11 วิชาเลือก

      Accounting     

ประกอบด้วย

น้องที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้อง อายุอย่างต่ำ 18 ปี ได้คะแนน IELTS 5.5 หรือมากกว่า หรือต้องสำเร็จหลักสูตร ELICOS program และต้องแสดงว่าอายุของวีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ และหากน้องไม่มั่นใจว่าภาษาอังกฤษหรือคะแนน IELTS เป็นระดับไหน น้องก็สามารถสอบวัดระดับผลจนกว่าคะแนนจะได้ตามที่กำหนด

การเรียนของหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งในห้องเรียนและในสถานที่ที่ทำงานจริง โดยมีระยะเวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจจะมีทั้งภาคเย็นและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

     Certificate III in Accounts Administration     

เนื้อหาของวิชานี้ออกแบบเพื่อให้น้องได้เรียนรู้ระดับเบื้องต้นของการทำงานด้านบัญชี เช่นการทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ การทำบัญชีเงินเดือน การทำบัญชีค้าขาย การเตรียมทำงบทดลอง การทำบัญชีค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการทำรายงานบัญชี

เมื่อจบวิชานี้น้องสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยนักบัญชี พนักงานเก็บเงิน หรือพนักงานจดบัญชีรายรับรายจ่าย

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 7 วิชาหลัก 4 วิชาเลือก

    Certificate IV in Accounting    

เนื้อหาของวิชานี้น้องจะได้เรียนรู้การทำงานในหน้าที่ของงานบัญชีเช่น Business Activity Systems (BAS) หรืองานภาษีอื่นๆ การทำรายงาน การจัดการบัญชี การเตรียมทำงบประมาณ การทำรายงานการจัดการแบบเบื้องต้น การทำรายงานต้นทุน การทำรายงานของบัญชีรายรับรายจ่าย การทำรายงานสินค้าคงคลัง การจัดการที่ทำงานขนาดเล็ก และการตัดสินใจในเรื่องข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ

เมื่อจบวิชานี้ น้องสามารถทำงานเป็นพนักงานบัญชี เป็นพนักงานเก็บเงิน หรือพนักงานจดบันทึกบัญชีให้กับบริษัท

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 9 วิชาหลัก 4 วิชาเลือก

    Diploma of Accounting    

เนื้อหาของวิชานี้จะคล้ายกับวิชา Certificate IV in Accounting แต่ชั่วโมงเรียนน้อยกว่า น้องจะได้เรียนรู้พื้นฐานงานบัญชี การทำภาษี การจัดการทำรายงานค่าใช้จ่าย การทำงบดุล หรืองบประมาณ การทำรายงานบัญชีรายรับรายจ่าย การทำรายงานสินค้าคงคลังและการจัดการในที่ทำงานขนาดเล็ก รวมทั้งการตัดสินใจด้านกฎหมายในบางเรื่อง เมื่อจบวิชานี้น้องสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยนักบัญชีและพนักงานเก็บข้อมูลบัญชีในบริษัทต่างๆได้

โครงสร้างของวิชานี้ (Course structure) เรียน 6 วิชาหลัก 3 วิชาเลือก

      Business and Management     

ประกอบไปด้วยวิชาต่อไปนี้

(วิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่านักเรียนต่างชาติ)

ค่าหนังสือของทุกวิชาเท่ากันคือ A$200 = 5,800 BHT

น้องที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องจบการศึกษาระดับ 10 (หลักสูตรของประเทศ Australia) หรือสูงกว่า ต้องมีอายุขั้นต่ำ 20 ปีและมีประสบการณ์การทำงานโดยต้องแสดงทักษะและความรู้ด้านนี้ ผ่านการสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือตัวต่อตัว

วิธีการสอนหลักสูตรนี้ จะสอนทั้งในห้องเรียนและการเข้าฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง ซึ่งจะสอนทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอาจจะมีช่วงเวลาสอนภาคเย็น หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย

    Certificate III in Business    

เนื้อหาของวิชานี้น้องจะได้เรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของการทำธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะมีกรณีศึกษาให้ได้เรียนรู้ และมีการพูดจาถกเถียงและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้น้องได้รู้สภาพแวดล้อมที่แท้จริงของการทำงาน และมีความรับผิดชอบในบทบาทและงานของตัวเอง เมื่อจบวิชานี้ น้องสามารทำงานได้หลากหลายแผนก อาจจะเป็นแผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกฐานข้อมูล แผนกบัญชี แผนกบุคคล แผนกดูแลฐานข้อมูล เพราะน้องมีความรู้รอบด้านของธุรกิจ

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 12 วิชาหลัก และมีวิชาเลือกต่างๆดังนี้

     Certificate IV in Business     

เนื้อหาของวิชานี้ น้องจะได้มีความพัฒนาหรือใช้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจอย่างกว้างขวาง สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลายได้ น้องจะเกิดความเข้าใจในธุรกิจประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีและจะเกิดความรับผิดชอบและเกิดภาวะความเป็นผู้นำในธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เมื่อสำเร็จวิชานี้ น้องสามารถทำงานได้ในธุรกิจประเภทต่างๆและในหลากหลายแผนกเช่นแผนกบัญชี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนก E-business หรือแผนกธุรการ แผนกดูแลนักเรียน รวมทั้งแผนก IT แผนกกฎหมาย

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียน 10 วิชาหลัก และมีวิชาเลือกต่างๆดังนี้

    Diploma of Business    

เนื้อหาของวิชานี้จะทำให้น้องได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจในหน้าที่ต่างๆมากขึ้น เหมาะกับน้องที่ไม่มีประสบการณ์การทำธุรกิจ หรือมีน้อย แต่มีทฤษฎีมากมายและอยากจะพัฒนาตัวเองให้ได้งานทำที่ดีกว่าหรือสามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

เมื่อสำเร็จวิชานี้ น้องสามารถเข้าทำงานฝ่ายเจ้าหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้ประสานงานโครงงานต่างๆและฝ่ายธุรการ

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) ต้องเรียนทั้งหมด 8 units ดังต่อไปนี้

    Diploma of Management    

เนื้อหาของวิชานี้ จะทำให้น้องได้เรียนรู้การจัดการกับผู้อื่น การจัดการองค์กร ซึ่งจะได้ทำงานและได้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหรือในสาขาวิชาชีพที่สนใจ น้องจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องของการจัดการ การประเมินผลการทำงานทั้งของตัวเองและของเพื่อนร่วมงานและของทั้งบริษัท

เมื่อเรียนสำเร็จวิชานี้ น้องสามารถทำงานเป็นผู้จัดการ เป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้จัดการของทีม หรือผู้ดูแลและจัดการธุรกิจทั่วไป

โครงสร้างของวิชานี้ (Course structure) เรียนทั้งหมด 8 units ดังต่อไปนี้

    Advanced Diploma of Business     

เนื้อหาของวิชานี้ให้ความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจขั้นสูงซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และหากน้องต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ก็จะทำให้ได้โอกาสทำงานมากขึ้น เมื่อเรียนจบวิชานี้ก็จะทำให้สามารถทำงานเป็นผู้จัดการ เป็นหัวหน้าทั้งในระดับขั้นรองและขั้นสูง

โครงสร้างของวิชานี้ (Course Structure) เรียนวิชาหลัก 1 และวิชาเลือก 8 วิชา

      SHORT COURSES (หลักสูตรระยะสั้น)      

Responsible Service of Alcohol (RSA) (การบริการเครื่องดื่ม)

Course code : SITHFAB201 ระยะเวลาเรียน 4 ชั่วโมง
ราคา: $49 (ราคาพิเศษ 1,421 BHT) $79 (ราคาปกติ 2,291 BHT)
Days : ทุกวันพฤหัส บ่าย 3 – 1 ทุ่ม และวันเสาร์ 10 โมงเช้า – บ่าย 2

เนื้อหาของวิชานี้ครอบคลุมด้านการบริการเครื่องดื่มและความรู้ด้านกฎหมายหรือข้อห้ามของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ การรู้จักบริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ รู้จักปฏิเสธลูกค้าหากต้องการดื่มมากเกินขนาด หรือให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้ดื่มอย่างมีสติ

น้องที่เรียนวิชานี้ต้องได้รับการฝึกฝนแบบตัวต่อตัว หลังจากเรียนสำเร็จน้องจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่เซ็นโดย Director of Liquor Licensing Victoria

Food Handler Certificate (Food Safety Level 1) (ประกาศนียบัตรด้านอาหาร ระดับ 1)

Course code : SITXFSA101 ระยะเวลาเรียน 4 ชั่วโมง
ราคา: $49 (ราคาพิเศษ 1,421 BHT) $79 (ราคาปกติ 2,291 BHT)
Days : ทุกวันเสาร์ 9:00 am – 1:00 pm

เนื้อหาของวิชานี้ จะทำให้น้องได้เรียนรู้การเตรียมอาหารและหลักการสุขอนามัยพื้นฐานแบบง่ายๆของการทำอาหาร เพื่อให้หลีกเลี่ยงการทำอาหารที่มีพิษ หรือเสีย และน้องจะได้รู้สิ่งที่ต้องการในกฎข้อบังคับของ Victoria’s Food Safety Laws

หลังจากจบวิชานี้น้องจะได้รับ Food Handlers Certificate and a Statement of Attainment for the unit SITXFSA101 Use Hygienic Practices for Food Safety

Food Safety Supervisor (Food Safety Level 2)

Course code : SITXFSA201 ระยะเวลาเรียน 4 ชั่วโมง
ราคา: $49 (ราคาพิเศษ 1,421 BHT) $79 (ราคาปกติ 2,291 BHT)
Days : ทุกวันเสาร์ 

เนื้อหาของวิชานี้เหมาะกับน้องที่ทำงานในโรงแรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหาร การจัดสรรหาอาหารมาปรุงแต่ง โดยอาจจะทำงานในหน้าที่ระดับ supervisor ซึ่งน้องจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ 1 หรือมีความรู้ด้านสุขอนามัยของการทำอาหาร

เนื้อหายังสอนครอบคลุมถึงวิธีการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ถูกต้อง การทำความสะอาดในที่ที่ทำอาหาร การจัดส่งอาหารให้ลูกค้า การรักษาสุขอนามัยให้กับพนักงานทั่วไป หรือการเรียนรู้การกำจัดศัตรูวัชพืช การกำจัดขยะ

หลังจากสำเร็จวิชานี้แล้ว น้องจะได้รับ Food Handlers Certificate and a Statement of Attainment SITXFSA201

Barista Coffee Course

ระยะเวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ราคา: $ 59 ( 1,711 BHT)
Days : ทุกวันพฤหัส 2pm – 5pm 

เนื้อหาของวิชานี้ น้องจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นหรือต้องใช้ในการทำ ลาเต้ แบบมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่สำคัญ น้องจะได้เรียนรู้ how to “free pour” love hearts, tulips, rosettas and swans, as well as the fine art of etching to create flowers, teddy bears, windmills, peacocks, elephants and many more creative patterns

เนื้อหายังครอบคลุมถึงขบวนการการทำลาเต้ให้สมบูรณ์ และสอนถึงสุขอนามัยของเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตลาเต้ที่ถูกต้อง ทำให้น้องทำลาเต้ออกมาได้ด้วยความมั่นใจ หลังจากจบวิชานี้น้องจะได้ รับประกาศนียบัตร Statement of Attainment ด้าน Coffee Art

Barista (Coffee Making) Course

ระยะเวลาเรียน 4 ชั่วโมง
ราคา: $ 69 ( 2,001 BHT)

เนื้อหาของวิชานี้เหมาะกับน้องที่จะทำงานในโรงแรม ที่ต้องการฝึกพื้นฐานของงานบริการด้านเครื่องดื่มกาแฟ โดยที่เนื้อหาจะสอนการเตรียมตัวทำ espresso และ cappuccino, café latte หรือ macchiato รวมทั้งการนำเสนอเรื่อของกาแฟ ส่วนผสมของนม การบริการทั่วๆไป และการเก็บรักษาเครื่องมือทำกาแฟ

Bartending Course

ระยะเวลาเรียน 5 วัน
ราคา: $ 500 ( 14,900 BHT)
Days : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

เนื้อหาของวิชานี้สอนความรู้พื้นฐานด้านการทำงาน bar ในโรงแรม หรือการทำงาน cocktails ทั้งเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอลล์ น้องสามารถทำงานได้ทั้งในโรงแรม คลับ บาร์ หรือร้านอาหารทั่วๆไป เนื้อหาของวิชานี้อยู่บนพื้นฐานตรงตามกฎของ Responsible Service of Alcohol and Liquor Licensing Laws of Victoria

First Aid Course

Course code : HLTAID003 ระยะเวลาเรียน1 วัน เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
สอนแบบตัวต่อตัว

เนื้อหาของวิชานี้ จะสอนทักษะและความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทุกสถานการณ์และในทุกพื้นที่ โดยน้องไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อน คือทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ น้องจะได้รับการทดสอบในเรื่องต่างๆทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่นสาธิตการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทำข้อสอบ multiple choice

น้องจะได้เรียนรู้เรื่อง :

  • How to respond in an emergency situation ( วิธีการตอบในสถานการณ์ฉุกเฉิน)
  • How to communicate details of the incident with emergency response services and your supervisor or manager. (การสื่อสารบอกรายละเอียดของเหตุการณ์กับเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือและบอกกับหัวหน้างาน)
  • Unconscious non-breathing person (CPR) (การทำ CPR)
  • Applications of an Automated External Defibrillator (AED) (อุปกรณ์ที่ต้องใช้ (AED)
  • How to apply first aid procedures for range of scenarios such as allergic reactions, asthma, burns, and many other similar situations. (การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่แพ้ในด้านต่างๆเช่น โรคหอบหืด หรืออื่นๆ)

ค่าเล่าเรียน