loogo

Vocational Training Institute

สถาบัน โวเคชั่นแนล เทรนนิ่ง อินส์ทิทิวท์

สถาบัน โวเคชั่นแนล เทรนนิ่ง อินส์ทิทิวท์ (Vocational Training Institute, VTI) ถูกก่อตั้งมาด้วยเป้าหมายคือการ เพาะปลูกหรือสร้างบุคคลสำคัญที่ มั่นใจในตัวเองและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สถาบัน VTI ส่งเสริมให้ปัญญาชนของสถาบันเป็นพลเมืองที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและเป็นกำลังในการพัฒนาสังคม โดยการให้การศึกษาที่ดีเลิศ

สถาบัน VTI มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีเกินกว่าใครจะคาดคิด ให้เป็นสถานที่ซึ่งนักเรียนของสถาบันสามารถตักตวงความรู้ที่ลึกซึ้ง ผ่านทางหลักสูตรที่ แสดงความเป็นเหตุและผลอีกทั้งทันต่อเหตุการณ์ และทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง

สถาบัน โวเคชั่นแนล เทรนนิ่ง อินส์ทิทิวท์  (Vocational Training Institute) ตั้งอยู่ที่
Level 3, 190 Queen Street, Melbourne VIC 3000
เลเวล 3 เลขที่ 190 ถนนควีนสตรีท เมืองเมลเบิร์น รัฐวิตตอเรีย 3000
โทรศัพท์: 03 9017 7817
โทรศัพท์: 1300 655 105
อีเมล์: info@vocationalinstitute.com.au

website สถาบัน Vocational Training Institute

 

ภาพรวม

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบัน โวเคชั่นแนล เทรนนิ่ง อินส์ทิทิวท์ (Vocational Training Institute) มีความเป็นเลิศเหนือคู่แข่งในการให้ประสบการณ์ทางการศึกษาทั้ง โดยความรู้พื้นฐานและความรู้สมัยใหม่ โดยเน้นไปที่ การพัฒนาความเป็นผู้นำ ผ่านการปลูกผัง ความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ ความน่าเคารพ ความยุติธรรม การอุทิศตน และความรักใครปรารถนาดี ทั้งหมดนี้ รวมกันโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ การผลิตบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการบริการสังคมส่วนรวม
สถาบัน VTI ได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาหรือหลักสูตรที่ มีความทันสมัย และใช้อาชีพในอนาคตเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ สถานที่และอุปกรณ์การศึกษาที่ดีเยี่ยม เกินความคาดหมาย และเน้นทำการสอนด้วย เทคนิกวิธีการสอนใหม่ล่าสุด ภายในขอบเขตของการเรียนรู้ด้าน การพัฒนาและการบริหารธุรกิจ

สถาบัน VTI รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการ ให้การฝึกอบรมที่ส่งกำลังและผลกระทบอย่างสูงไปสู่ตัวผู้เรียน ดังนั้น เมื่อเรียนสำเร็จ นักเรียนจะสามารถได้รับความสำเร็จในทางอาชีพ, มีความสงบใจในทางการเงินคือไม่ลำบากเรื่องการใช้จ่าย, เติบโตไปเป็นพนักงานที่ทักษะการทำงานที่ดี, และเป็นสมาชิกของสังคมที่ทรงอิทธิพลต่อผู้อื่นและมีความดีงามที่รับรู้ได้

เป้าหมายของสถาบัน

เป้าหมายของสถาบันคือ ให้การศึกษาที่ดีเลิศ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือนักศึกษาให้ ค้นพบตัวเองและสิ่งต่างๆ, พัฒนาเพื่อก้าวหน้า, ระดมสมองเพื่อค้นหาทางออกในเรื่องต่างๆ, และสร้างความรู้ความเข้าใจภายใต้ขอบเขตต่างๆ ในทางวิชาการและทางอาชีพ ในทุกสาขาวิชาและวิชาชีพ ดังนั้น สถาบันมุ่งเพาะปลูกหรือสร้างบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเอง, เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในสายอาชีพที่หลากหลาย พร้อมกันนั้น ก็เป็นบุคคลผู้เป็นแรงงานสำคัญและประสบผลสำเร็จในชีวิต ในฐานะของพลเมืองที่มีค่าของสังคม

วิสัยทรรศน์

วิสัสทรรศน์ของสถาบันคือ นำเสนอหลักสูตรที่ เป็นนวัตกรรม, มีเหตุผล และทันสมัย ซึ่งสถาบันทำให้เกิดขึ้นได้โดย การมีพื้นฐานคือ สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีกว่าสถาบันอื่น เพื่อทำให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์การศึกษาที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมโดยการลงมือปฏิบัติและใช้สมองคิด ซึ่งสถาบันกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดย ความชำนาญในด้านการศึกษาของสถาบัน ดังนั้น การเรียนการสอนโดยสถาบันจะอำนวยให้นักเรียน พัฒนาตัวเองโดยภาวะบังคับ คู่ขนานไปกับ การเรียนรู้จริยธรรมในทางอาชีพ ในขณะเดียวกัน นักเรียนจะมี ความรับผิดชอบอย่างสูง, มีความเชื่อถือได้, น่านับถือ, มีความยุติธรรม, มีการอุทิศตัวให้กับงานและสังคม, และสุดท้าย มีความรักในงานที่ตัวทำ

หลักสูตร

หลักสูตรของสถาบัน

 1. Certificate I in EAL (Access) – 22250VIC:26 สัปดาห์ 
  เซอร์ติฟิเคต 1 ในวิชา อีเอแอล (English as an Additional Language)
 2. Certificate II in EAL – 22251VIC :26 สัปดาห์
  เซอร์ติฟิเคต 2 ในวิชา อีเอแอล
 3. Certificate III in EAL (Further Study)-22255VIC:26 สัปดาห์
  เซอร์ติฟิเคต 3 ในวิชา อีเอแอล (เพื่อเรียนต่อ)
 4. Certificate IV in EAL (Further Study)-22258VIC:26 สัปดาห์
  เซอร์ติฟิเคต 4 ในวิชา อีเอแอล (เพื่อเรียนต่อ)
 5. Certificate III in EAL (Employment) -22254VIC:26 สัปดาห์
  เซอร์ติฟิเคต 3 ในวิชา อีเอแอล (พื่อการทำงาน)
 6. Certificate IV in EAL (Employment/Professional)-22257VIC:26 สัปดาห์
  เซอร์ติฟิเคต 4 ในวิชา อีเอแอล (เพื่อการทำงาน)
 7. BSB50215 Diploma of Business:52 สัปดาห์
  ดีโพลม่า ออฟ บิสิเนส
 8. BSB60215 – Advanced Diploma of Business:52 สัปดาห์
  แอดวานซ์ ดีโพลม่า ออฟ บิสิเนส
 9. Diploma of Leadership and Management – BSB51915:52 สัปดาห์
  ดีโพลม่า ออฟ ลีดเดอร์ชีป แอนด์ แมเนจเมนท์
 10. Advanced Diploma of Leadership and Management:52 สัปดาห์
  แอดวานซ์ ดีโพลม่า ออฟ ลีดเดอร์ชีป แอนด์ แมเนจเมนท์
 11. Certificate III in Business Administration -BSB30415
  เซอร์ติฟิเคต 3 ใน การบริหารธุรกิจ
 12. Diploma of Marketing -BSB51215
  ดีโพลม่า ออฟ มาร์เก็ตติ้ง