loogo

Warwick Institute of Australia

Warwick Institute of Australia (WIA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เป็นวิทยาลัยด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เราเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศในสาขา Software Development (IT), การจัดการด้านการตลาด (Marketing Management) การจัดการโครงการ (Project Management) ธุรกิจ และการอบรมการเป็นผู้นำ

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรสถาบันจะได้รับการพิจารณาโดยสม่ำเสมอจากบอร์ดวิชาการและผู้ให้คำปรึกษาในขอบเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรของสถาบันก้าวทันความต้องการที่พัฒนาอย่างรวดเร็วได้ทัน คุณภาพการอบรมของ WIA นั้นจะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ท่านเรียน

website สถาบัน Warwick Institute of Australia

ภาพรวม

ทำไมถึงควรจะเลือกเรียนที่ WIA

 • การอบรมและการประเมินผลที่มีคุณภาพ
 • การอบรมและการทำworkshop ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ตารางเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
 • ค่าเรียนและเวลาเรียนที่เหมาะสม
 • สถานที่ตั้งที่สะดวกสบายในการเดินทางในเมืองซิดนีย์
 • การให้การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่โดยสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนของนักเรียน

หลักสูตร

Certificate IV in Business | CRICOS Course Code: 089902D

 • บุคคลที่ต้องการทำอาชีพที่ต้องใช้การติดต่อประสานและการควบคุมดูแล
 • บุคคลที่ต้องการจะพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจในเรื่องของการทำงานเป็นทีม การจัดการกับตนเอง การวางแผนและจัดระเบียบ
 • ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาทักษะการจัดการธุรกิจเพื่อที่จะเป็นผู้ให้การควบคุมดูแลหรือหัวหน้าทีม

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 11

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 26 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

BSB50215 Diploma of Business | CRICOS Course Code: 087200F

 • บุคคลที่ต้องการจะสร้างอาชีพที่จ้องใช้ความสามารถทางธุรกิจ
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะทางธุรกิจที่สำคัญในการประสานงาน จัดระเบียบ และจัดสรรทรัพยากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการจัดการธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

BSB51415 Diploma of Project Management | CRICOS Course Code: 088277K

 • บุคคลที่ต้องการอาชีพที่จำเป็นต้องใช้การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ภารกิจ การวัดผลอย่ามีคุณภาพ และการตัดสินใจในโครงการ
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะทางการจัดการโครงการ เพื่อที่จะเป็นตำแหน่งผู้นำโครงการ
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการจัดการโครงการด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับการจัดการโครงการในปัจจุบัน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

BSB60215 Advanced Diploma of Business | CRICOS Course Code: 087482B

 • บุคคลที่ต้องการสร้างอาชีพในบทบาทของผู้บริหารระดับอาวุโส
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะที่สำคัญในการวางแผนและจัดการขั้นตอนทางธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

BSB61215 Advanced Diploma of Program Management | CRICOS Course Code: 088278J

 • บุคคลที่ต้องการทำอาชีพที่จำเป็นต้องใช้การสั่งการ วางแผน และการนำโครงการหรือโปรแกรมต่างๆ
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะการจัดการโครงการเพื่อเป็นตำแหน่งผู้นำโครงการ
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการการจัดการโครงการด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับการจัดการโครงการในปัจจุบัน
 • ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ซึ่งจัดการหรือสั่งการชุดโปรแกรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้องอายุ 18 ปีหรือมากกว่า และมีคุณสมบัติหนึ่งในข้อต่อไปนี้

 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12
 • มี Diploma of Project Management หรือ ประการณ์การทำงานเต็มเวลาในระดับที่สำคัญในด้านโครงการหรือโปรแกรมเป็นเวลา 2 ปี

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management | CRICOS Course Code: 088279G

 • บุคคลที่ต้องการสร้างอาชีพในบทบาทระดับอาวุโสหรือด้านการจัดการ
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะการจัดการที่สำคัญ ด้านการติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การตัดสินใจในเรื่องยุทธศาสตร์ของธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการจัดการด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

IT Courses

ICT50715 Diploma of Software Development | CRICOS Course Code: 086697F

 • บุคคลที่ต้องการสร้างอาชีพด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่สำคัญในขั้นตอนการพัฒนา ประยุกต์ใช้ และการจัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ในปัจจุบัน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 104 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

ICT50815 Diploma of Systems Analysis and Design | CRICOS Course Code: 086708G

 • บุคคลที่ต้องการทำอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดตำแหน่งธุรกิจในการติดต่อประสาน จัดการ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 104 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

ICT60215 Advanced Diploma of Network Security | CRICOS Course Code: 086741G

 • บุคคลที่ต้องการทำอาชีพที่จำเป็นต้องใช้การออกแบบและการนำการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไปใช้
 • บุคคลที่ต้องการจะต้องการมีความรู้อย่างละเอียดในทักษะด้านความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อเป็นผู้จัดการเครือข่าย
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้ทันกับการออกแบบ จัดการ และนำไปใช้ในปัจจุบัน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

 

Marketing Courses

BSB42415 Certificate IV in Marketing and Communication | CRICOS Course Code: 094480A

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่สามารถใช้ทักษะด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีฐานความรู้โดยกว้างๆ ของเนื้อหา บุคคลที่อยู่ในบทบาทเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ อีกทั้งยังมีความเป็นผู้นำและสามารถแนะแนวทางให้กับผู้อื่นได้โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบต่อผลงานของผู้อื่น โดยที่ยังต้องรายงานผลให้กับผู้ที่มีอาวุโสกว่า 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 11

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 52 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

BSB52415 Diploma of Marketing and Communication | CRICOS Course Code: 094479E

หลักสูตรนี้ประยุกต์ใช้กับบุคคลที่มีฐานความรู้เชิงทฤษฎีในระดับดีในเรื่องการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ซึ่งแสดงทักษะด้านการจัดการเพื่อทำให้มั่นใจว่าการทำงานงานขั้นตอนต่างๆ มีประสิทธิภาพในองค์กร โดยมีต้องรับผิดชอบในงานของกลุ่ม 
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
การเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่เรียนสำเร็จวิชาหลัก ของหลักสูตร  Certificate IV in Marketing and Communication
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 78 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)

BSB61315 Advanced Diploma of Marketing and Communication | CRICOS Course Code: 094481M

หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบุคคลที่แสดงความเป็นผู้นำและการนำทางยุทธศาสตร์ ในกิจกรรมการตลาดและการติดต่อสื่อสารขององค์กร โดยจะวิเคราะห์ ออกแบบ และตัดสินใจ โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างกว้างในด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ การวางกรอบแนวคิด และการจัดการ
ข้อกำหนดการเข้าเรียน 
การเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่เรียนสำเร็จวิชาหลัก ของหลักสูตร  BSB52415 Diploma of Marketing and Communication 
นักเรียนทุกคนจะต้อง

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12

นักเรียนต่างชาติต้อง

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate หรือมีคะแนน IELTS ระดับ 5.5 หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน

 • 78 สัปดาห์   โดยเรียน 20 ชม.ต่อหนึ่งสัปดาห์ (เข้าเรียนในห้องเรียน 15 ชม. และ 5 ชม on-line learning)