loogo

ALTEC COLLEGE

ที่อยู่แคมปัสที่เมือง Melbourne

HEAD OFFICE (Melbourne Campus)
Level 5, 601 Bourke Street
Melbourne VIC 3000, Australia

North Melbourne (Training Kitchen)
47-51 Boundary Road
North Melbourne VIC 3051

Email: reception@altec.vic.edu.au

Web: http://www.altec.vic.edu.au

ที่อยู่แคมปัสที่เมือง Hobart

Level 1, 242 Liverpool Street, Hobart TAS 7000, Australia

Phone: +61 (03) 9529 1783

Fax: +61 (03) 9530 2675

Email: reception@altec.vic.edu.au

ภาพรวม

วิทยาลัย ALTEC ตั้งอยู่ที่เมลเบิร์นและเป็นองค์กรสำหรับฝึกอบรมบุคคลที่จดทะเบียนแล้ว วิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี 2008, ALTEC ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วอุตสาหกรรมการเรียนการสอนด้านอาชีวะศึกษา (VET) โดยการนำเสนอหลักสูตรที่เป็นการฝึกทักษะทางอาชีพให้แก่ทั้งนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาท้องถิ่น วิทยาลัยถูกก่อตั้งโดยทีมของผู้ที่ชำนาญในทางอาชีพและผู้ที่มีความกระตือรือล้นซึ่งเคยผ่านงานมาแล้วในสาขาอาชีพต่างๆ นับตั้งแต่มัลติมีเดียและการสื่อสาร จนถึงการบริการลูกค้า ALTEC มุ่งเน้นที่วิชาภาษาอังกฤษ, การธุรกิจ, การบัญชี, การครัวและการโรงแรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างให้เป็นความชำนาญโดยเฉพาะของตัวสถาบัน

ALTEC มีส่วนร่วมอยู่เสมอในการพัฒนาหลักสูตรที่ใหม่และเป็นการฝึกฝนทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนของวิทยาลัยและยังเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าทางธุรกิจ, กิจการในอุตสาหกรรมต่างๆ และมหาวิทลัยหลายแห่ง ALTEC มีภาพในใจที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและโครงการอบรมของบริษัทต่างๆในอนาคตใกล้ๆนี้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำแผนกลยุทธ์สำหรับก้าวต่อไปของสถาบัน ALTEC ถูกบริหารโดยทีมของผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญและผู้ประสานงานซึ่งทุกคนมีประสบการณ์ทางอาชีพในสาขาต่างๆตามความถนัดของแต่ละท่าน

ผู้บริหารระดับสูงสุดของ ALTEC ประกอบด้วยผู้จัดการอาวุโสผู้ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างสูงและสามารถแสดงออกถึงพื้นหลังทางการศึกษาที่แน่นหนาในด้านการฝึกอบรมและการศึกษา

เป้าหมายของสถาบัน

ALTEC มีพันธกิจที่จะสร้างความรู้สร้างทักษะอาชีพและส่งเสริมการวิจัยในชุมชนในฐานะที่เป็นความรับผิดชอบของสถาบันและยังเป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาผ่านทางหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม, การมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม, กลยุทธ์การเป็นพันธมิตร และการดำเนินการสอนและการฝึกอบรมที่เป็นเลิศ

หลักสูตร

ด้านบริการทางการเงิน

  Advanced Diploma of Accounting  

หลักสูตร Advanced Diploma of Accounting จะให้ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน และการอบรมด้านการบริหารซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักบัญชีที่ทำงานในระดับบริหาร อีกทั้งหลักสูตรนี้จะฝึกฝนทักษะอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วย หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมเส้นทางสำหรับเรียนต่อในปริญญาตรีด้านการบัญชี ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารด้านบัญชีที่มุ่งหวังความก้าวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ตาม หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้คุณด้วยการอบรมด้านบัญชีที่คุณต้องการใช้ในการพัฒนาความฉลาดด้านการเงินของตัวเองและพัฒนาอนาคตที่ดีในทางอาชีพของคุณด้วยเช่นกัน

  Diploma of Accounting  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในขอบเขตของงานด้านการบัญชี ตัวอย่างเช่น การจัดทำงบการเงิน การประมวลผลและจัดการข้อมูลทางการบัญชี การบันทึกข้อมูลทางการเงิน การจัดทำข้อมูลภาษี และการบริหารระบบงานบัญชี ร่วมทั้งความสามารถในการทำหน้าที่อื่นๆในสาขาวิชาชีพการบัญชีและการเงิน

  Certificate IV in Accounting  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้มีบทบาททางอาชีพในด้านการบัญชีและบริการทางการเงิน อีกทั้งบุคคลนั้นยังสามารถทำงานในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการบุคคลากรที่ช่วยสนับสนุนในด้านงานบัญชีต่างๆ

  Certificate IV in Bookkeeping  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่มีบทบาททางอาชีพในการเป็นผู้บันทึกบัญชี และพนักงานผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกรายการบัญชีให้กับองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ

  Certificate III in Financial Services  

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่มีบทบาททางอาชีพเป็นพนักงานแรกเข้าซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและต้องรับหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงานธุรการเอกสาร งานธุรการด้านการบริการลูกค้าในธนาคาร งานบริหารสินเชื่องานด้านประกันชีวิตประกันภัย และงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลุกค้ารายย่อย บุคคลที่ทำงานในระดับนี้จะใช้ความรู้และทักษะทางอาชีพเพื่อการแสดงผลงานและการตัดสินใจที่เป็นัตวของตัวเองและสามารถรับผิดชอบงานได้ในในปริมาณที่จำกัดในสถานการณ์ที่คุ้นเคยภายใต้การควบคุมโดยหัวหน้างาน

  Diploma of Financial Planning  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

  Diploma of Financial Services  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

หลักสูตรด้านธุรกิจ

  Advanced Diploma of Business  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความชำนาญอย่างสูงในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะหรือในพื้นที่การทำงานที่กว้างขวางซึ่งต้องใช้ทักษะอาชีพและความรู้ และยังเป็นบุคคลผู้ที่กำลังมองหาการพัฒนาความชำนาญให้มากขึ้นในบทบาทงานด้านธุรกิจต่างๆ หลักสูตรนี้ถูกดัดแปลงให้พอดีกับความต้องการของบุคคลผู้ที่มีทักษะทางอาชีพตรงตามทฤษฎีธุรกิจและบุคคลยังต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างโอกาสทางกาสศึกษาและโอกาสทางการจ้างงานให้ปรากฏแก่ตนเอง

  Diploma of Business  

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานสูงในขอบเขตการทำงานกว้างขวางและบุคคลนั้นยังมองหาการพัฒนาทักษะทางอาชีพของตัวเองต่อไปอีกเพื่อให้ชำนาญในลักษณะงานที่หลากหลายในทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้ถูกดัดแปลงให้พอดีกับความต้องการของบุคคลผู้มีประสบการณ์การทำงานน้อยหรือไม่มีเลย แต่บุคคลนั้นมีทักษะและความรู้ในทางอาชีพและทฤษฎีธุรกิจและบุคคลนั้นยังต้องการพัฒนาตัวเองต่อเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาหรือโอกาสทางการจ้างงานให้ปรากฏแก่ตัวเอง

  Certificate IV in Business  

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทการทำงานของบุคคลผู้ที่ต้องใช้ทักษะทางทำงานที่พัฒนาดีแล้วร่วมกับความรู้ที่กว้างขวางในหลากหลายเนื้องาน บุคคลเหล่านี้จะหาทางออกให้กับปัญหาที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ในขอบเขตหนึ่งๆ และพวกเขายังสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลายๆแหล่งได้อย่างเชี่ยวชาญ พวกเขาสามารถแสดงความเป็นผู้นำและให้แนวทางในการทำงานแก่พนักงานคนอื่นโดยที่เขาจะมีความรับผิดชอบที่จำกัดปริมาณหนึ่งต่อผลสำเร็จในงานของเพื่อนร่วมทีมหรือลูกน้อง

  Certificate IV in Business Administration  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

  Certificate III in Business Administration  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

หลักสูตรด้านการเป็นผู้นำและการบริหาร

  Advanced Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคลผู้ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะด้านร่วมกับประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้นำและนักบริหารที่ทำงานในขอบเขตของเนื้องานที่หลากหลายภายในบริษัทหรืออุตสาหกรรมต่างๆ

  Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคลผู้ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะอาชีพจากการลงมือปฏิบัติ และประสบการณ์จากการทำงานในฐานะผู้นำและนักบริหารเพื่อทำงานภายในขอบเขตของเนื้องานที่หลากหลายภายในบริษัทหรืออุตสาหกรรมต่างๆ

หลักสูตรด้านการตลาด

  Advanced Diploma of Marketing and Communication  

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ BSB60515 – Advanced Diploma of Marketing

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของบุคคลผู้ที่ต้องแสดงความเป็นผู้นำและให้ทิศทางทางกลยุทธ์ในกิจกรรมด้านการตลาดและการสื่อสารขององค์กร พวกเขาจะวิเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจ โดยใช้ความสามารถในการทำงานที่กว้างขวาง หลากหลาย สร้างสรรค์ เป็นนามธรรม และใช้บริหารงานได้จริง

  Diploma of Marketing and Communication  

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ BSB51215 – Diploma of Marketing

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับบุคคลผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีในทางทฤษฎีด้านการตลาดและการสื่อสาร และเป็นบุคคลผู้ที่ต้องแสดงทักษะในการบริหารงานที่หลากหลายเพื่อทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรหรือพื้นที่ทางธุรกิจหนึ่งๆ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการทำงานของพนักงานอื่นหรือนำทีมในการทำกิจการต่างๆ

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Advanced Diploma of Network Security  

หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลเพื่อใช้ในการวางแผน ออกแบบ บริหาร และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารของบริษัทหนึ่งๆ (ICT) ในฐานะของผู้ชำนาญการอิสระด้าน ICT หรือในฐานะส่วนหนึ่งของทีมที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ICT network security systems)

  Diploma of IT – Networking  

หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในฐานะของผู้ชำนาญการอิสระด้าน ICT หรือในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงานผู้ซึ่งทำการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆรวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ต ความปลอดภัยและการใช้งานระบบธุรกิจทางอีเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรนี้จัดเตรียมทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างและจัดการระบบเน็ตเวิร์กภายในสะภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยมีความมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่ใช้งานได้จริงอาศัยวิธีการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง

  Certificate IV in IT – Networking  

หลักสูตรนี้จัดเตรียมทักษะและความรู้ให้กับบุคคลเพื่อใช้ติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นในฐานะช่างสนับสนุนทางด้านเน็ตเวิร์กอิสระหรือ เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการทำงาน

  Certificate III in Information, Digital Media and Technology  

หลักสูตรนี้จัดเตรียมทักษะและความรู้ให้กับบุคคลเพื่อที่เขาจะได้มีความสามารถในการทำงานในขอบเขตที่กว้างขวางทางด้านข้อมูลสารสนเทศโดยทั่วๆไปและกลไกการทำงานทางเทคนิกของเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) และยังเพื่อได้รับวุฒิการศึกษาเพื่อใช้ในการที่จะเป็นช่างเทคนิกที่เลี้ยงดูตัวเองได้ในฐานะของผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง

  Certificate II in Information, Digital Media and Technology  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  Certificate IV in EAL (Further Study)  

นักเรียน EAL คือผู้ที่มีภาษาแรกเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการพัฒนาความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มุ่งไปที่ผู้เรียนที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง, พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเดิมของเขา, รวมถึงพัฒนาทักษะภาษาที่จำเป็น และยังพัฒนาทักษะในการเรียนรู้อันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือได้รับการจ้างงานในออสเตรเลีย

  Certificate III in EAL (Further Study)  

นักเรียน EAL คือผู้ที่มีภาษาแรกเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการพัฒนาความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มุ่งไปที่ผู้เรียนที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง, พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเดิมของเขา, รวมถึงพัฒนาทักษะภาษาที่จำเป็น และยังพัฒนาทักษะในการเรียนรู้อันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือได้รับการจ้างงานในออสเตรเลีย

  Certificate II in EAL (Access)  

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) หลักสูตร Certificate II จะเตรียมผู้เรียนที่มาจากพื้นหลังที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมสำหรับ:

  • การมีงานทำและการมีทักษะในการดำรงชีวิต
  • การมีความรู้ในเรื่องสังคมออสเตรเลีย
  • การมีทักษะในการเรียนรู้
  • การมีทักษะในการคำณวน
  • การมีกลยุทธ์เพื่อใช้ให้ประสบความสำเร็จในการย้ายมาทำงานหรือเรียนต่อในออสเตรเลีย

  Certificate I in EAL (Access)  

หลักสูตรนี้ 22250VIC Certificate I in EAL (Access) มีผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาของทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยตรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้องการในปัจจุบันด้านส่วนตัวและด้านสังคมของผู้เรียน โดยมีวิชาเลือกที่ลงเรียนตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาความอ่านออกเขียนได้ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านสังคม การลงหลักปักฐาน การใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล และยังพัฒนาทักษะและความรู้ทางตัวเลขอีกด้วย เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรนี้คือการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นหรือเรียนต่อในระดับอาชีวะศึกษาซึ่งอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนหรือการทำงาน

หลักสูตรด้านการออกแบบ

  Certificate III in Printing and Graphic Arts (Graphic Design Production)  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

  Certificate II in Printing and Graphic Arts (General)  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

หลักสูตรด้านการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

  Certificate IV in Engineering  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

  Certificate III in Engineering – Fabrication Trade  

หลักสูตรนี้มีให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นชาวออสเตรเลียเท่านั้น

หลักสูตรด้านการครัวและธุรกิจการโรงแรม

  Diploma of Hospitality Management  

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งและเทียบเท่ากับ SIT50313 – Diploma of Hospitality

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของผู้ปฏิบัติงานอาวุโสที่มีทักษะทางอาชีพสูง ผู้ซึ่งใช้ความรู้ที่กว้างขวางในด้านการโรงแรมร่วมกับทักษะในการบริหารและมีความรู้อย่างแน่นหนาเกี่ยวกับงานในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะประสานงานและทำให้งานในธุรกิจการโรงแรมดำเนินไป พวกเขาทำงานได้อย่างอิสระ มีความรับผิดชอบต่องานของผู้อื่น และเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้านการโรงแรมที่มีขอบเขตกว้างขวาง

  Certificate IV in Commercial Cookery  

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SIT40413 – Certificate IV in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของผู้ที่เป็นเชฟเพื่อการพาณิชย์ ผู้ซึ่งควบคุมและเป็นผู้นำทีมงานที่ทำงานภายในห้องครัว พวกเขาจะทำงานได้โดยอิสระเป็นตัวของตัวเองหรือทำงานโดยมีนำแนะนำเพื่อจำกัดการทำงานจากหัวหน้างาน และเขายังต้องใช้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้อีกด้วย

  Certificate III in Commercial Cookery  

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SIT30813 – Certificate III in Commercial Cookery

หลักสูตรนี้สะท้อนถึงบทบาทของเชฟเพื่อการพาณิชย์ ผู้ซึ่งใช้ทักษะการครัวที่กว้างขวางและพัฒนาดีแล้วร่วมกับความรู้และทักษะด้านการครัวที่แน่นหนาทำงานในห้องครัวเพื่อจัดเตรียมอาหารและสร้างรายการอาหารบนเมนู โดยใช้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระและดุลยพินิจ พวกเขาสามารถทำงานได้ค่อนข้างอิสระและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอาศัยการวางแผนงาน, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำทางให้พวกเขาทำกิจกรรมทางอาชีพต่างๆได้อย่างดี