loogo

GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA)

ขอต้อนรับสู่ GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA) เป็นสถาบันที่ปลอดภัย และ ใส่ใจในเรื่องการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทั้งแบบเชิงวิชาการ และ ประสบการณ์ชีวิต นักศึกษาที่จบจาก GCA   ไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาที่มุ่งหวัง แต่ยังได้ทักษะในด้านการทำงานร่วมกับคนอื่น และที่สถาบันยังให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นสำคัญ ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามที่นักศึกษาสนใจ

WEB สถาบัน : https://www.globalcollege.edu.au/

ภาพรวม

GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA) ตั้งอยู่ในเมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 4 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม น่าอยู่ ทำให้นักศึกษานานาชาติมาเรียนที่นี่ จึงรับรองว่านักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะได้รับความสะดวก สบาย และ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่น่าเบื่อแน่นอน

สถานที่ตั้ง : 176 Wellington Street, East Perth Western Australia, Australia.

ทำไมต้องเรียนที่ GLOBAL COLLEGE AUSTRALASIA (GCA)?

 1. GCA มีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์และความรู้ใจดี
 2. ชั้นเรียนมีนักศึกษาไม่เยอะ เพื่อที่ครูผู้สอนจะได้ใส่ใจนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
 3. มีบริการด้านความช่วยเหลือให้นักศึกษา ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
 4. มีห้องเรียน และ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 5. ฝึกงานที่สถานที่ทำงานแบบสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน (Qualification Courses)

มีทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้

  1. GENERAL ENGLISH (หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป)  

หลักสูตรนี้จะช่วยปรับปรุงและพ้ฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปของผู้เรียนให้เหมือนกับเป็นภาษาที่ 2 ซึ่งผู้เรียนจะสามารถได้เรียนภาษาอังกฤษสไลต์ออสเตรเลีย ผสมผสานกับการเรียนนอกชั้นเรียนอีกด้วย หลักสูตรนี้ มี 4 ระดับ ได้แก่

 ระยะเวลาในการศึกษาทั้ง 4 ระดับ: 52 สัปดาห์ (40 สัปดาห์ที่เรียน + 12 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

  Beginner English (ระดับเบื้องต้น)  

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้น ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพื่อใช้ในการสื่อสารง่ายๆ ในการช็อปปิ้ง หรือ

ท่องเที่ยวได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 9ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.3)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 0-1 

Elementary English (ระดับเริ่มเรียน)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพื่อใช้ในการสื่อสาร โต้ตอบประโยคที่ยาวขึ้น เช่น

ชอบ หรือ ไม่ชอบอะไร และ สามารถสั่งอาหารในร้านอาหารได้ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 10ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.4)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 1-2

  Pre-Intermediate English (ระดับกลางตอนต้น)  

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ และเขียนได้อย่างถูกต้อง

ตามไวยากรณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 10ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.4)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 2-3

  Intermediate English (ระดับกลาง)  

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น  

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 10ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.4)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 2-3

 2. HOSPITALITY (การบริการ)  

เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

  SIT40516 – Certificate IV in Commercial Cookery  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำอาหารเป็นอาชีพ เช่น ทำครัวในโรงแรม ในร้านอาหาร ในร้านกาแฟ ในผับ หรือ แม้แต่จะทำธุรกิจขนาดเล็ก

ระยะเวลาในการศึกษา: 73 สัปดาห์ (14 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  SIT50416 Diploma of Hospitality Management  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำอาหารเป็นอาชีพ ในระดับที่สูงขึ้น เช่น เป็นผู้จัดการทำครัวในโรงแรม ในร้านอาหาร ในร้านกาแฟ ฯลฯ เพราะหลักสูตรนี้ จะได้ทั้งทักษะด้านการบริการ และ การจัดการ

ระยะเวลาในการศึกษา: 47 สัปดาห์ (40 สัปดาห์ที่เรียน+7 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  3. MANAGEMENT (การจัดการ)  

เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

  BSB51915 Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ การฝึกทักษะต่างๆ และได้เปิดประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ โดย

จะได้เรียนรู้ทั้งทักษะทางด้านการสื่อสารที่จะใช้เพื่อสนับสนุนทั้งงานและคนในทีม อีกทั้งจะได้เรียนรู้การวางแผน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

ระยะเวลาในการศึกษา: 50 สัปดาห์ (40 สัปดาห์ที่เรียน+10 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 12ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.6)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

  BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทักษะความรู้ที่เฉพาะมากขึ้น ร่วมกับประสบการณ์ในด้านการจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผน คิด วิเคราะห์ ข้อมูล และสามารถแก้ไขปัญหาที่มันซับซ้อนมากขึ้นได้

ระยะเวลาในการศึกษา: 52 สัปดาห์ (40 สัปดาห์ที่เรียน+12 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับDiploma
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ:ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5  หรือ เทียบเท่า

 

  4. AGED CARE (การดูแลผู้สูงอายุ)  

เปิดสอน 1 หลักสูตร ดังนี้

  CHC33015 Certificate III in Individual Support  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และ/หรือ สถานที่อยู่อาศัยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านของคน เนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น และความพิการ หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ทางด้านเทคนิค และกระบวนการความรู้ในการดูแลบุคคลดังกล่าว

ระยะเวลาในการศึกษา: 47 สัปดาห์ (40 สัปดาห์ที่เรียน+7 สัปดาห์ที่เป็นวันหยุด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • นักศึกษาต้องมีอายุอย่างน้อย18 ปี
 • นักศึกษาต้องจบระดับมัธยมศึกษา ที่เกรด 9ของออสเตรเลีย (เทียบกับไทย ม.3)
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ต้องมีผลสอบ IELTSได้คะแนนโดยรวม 5หรือ เทียบเท่า
 • ต้องได้รับหนังสือรับรองความประพฤติ(NPC) จากประเทศออสเตรเลียก่อนการเริ่มฝึกงาน
 • แบบฟอร์มใบอนุญาตให้เดินทางจากแพทย์(MEDA) อาจต้องใช้ในวันที่ไปฝึกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูแหม่ม   Line ID:  krumam10