HIBT

Hamro Institute of Business Technology Pty. Ltd. (HIBT)

Hamro Institute of Business Technology Pty. Ltd. (HIBT) หรือ Hamro College เป็น องค์กรจดทะเบียนการฝึกอบรม (RTO) ที่เปิดหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับนักเรียนในประเทศ และยังเป็นลงทะเบียน Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) ในการเปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติในเมืองซิดนีย์  หลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรจาก Hamro College นั้นเป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลียและเป็นไปตามมาตรฐาน National VET Regulator (NVR) และ VET Quality Framework (VQF) ทั้งสำหรับนักเรียนสัญชาติออสเตรเลียและนักเรียนต่างชาติ และตาม Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 และ The National Code 2007 สำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

วิสัยทัศน์ของเราคือ ให้เป็นที่รู้จักในฐานะของสถานศึกษาหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ความสำเร็จของวิสัยทัศน์และเป้าหมายของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้จากค่านิยมหลักของเราซึ่งได้แก่ ความเป็นเลิศในการสอนและการเรียนรู้ ความเอาใจใส่ในนักเรียนและเจ้าหน้าที่ และการรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของเราจะเป็นจริงได้ก็ด้วยกลยุทธ์ดังนี้ การผลิตผู้จบการศึกษาที่พร้อมทำงานซึ่งเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การคงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันที่ยังยืนและมั่นคงด้านการเงิน และ การมอบอำนาจให้เจ้าที่ นักเรียน และผู้ถือหุ้น ได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนและการสอน

ที่ตั้ง

Hamro College ตั้งอยู่ใจกลางทางด้านทิศตะวันออกของเมืองซิดนีย์  ที่อยู่คือ Level 2, 133-135 Oxford Street, Bondi Junction, NSW 2022 โดยห่างจาก สถานีรถไฟ Bondi Junction ประมาณ 50 เมตร

ภาพรวม

ทำไมถึงควรเลือกเรียนที่ Hamro College

ขนาดชั้นเรียนที่เล็กกว่า และการสอนแบบตัวต่อตัว

ขนาดชั้นเรียนของเราเล็กกว่าสถาบันอื่นๆ ซึ่งขนาดชั้นเรียนที่เล็กลงจะทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยให้การเรียนพัฒนายิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

การเปิดรับสมัครหลายครั้ง

Hamro College มีทั้งสิ้น 4 ภาคเรียนต่อปี  แต่ละภาคเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งใน 2 ช่วงของภาคเรียนนั้น นักเรียนสามารถเรียนได้หลายครั้งใน 1 ปี ตามที่ต้องการและสะดวก

ราคาค่าเรียนที่สามารถรับได้

ราคาค่าเรียนของที่ Hamro College เป็นราคาที่ไม่แพง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีรายได้ไม่มากนัก ให้สามารถสมัครเรียนได้

การสนับสนุนและการให้คำปรึกษากับนักเรียนอย่างดีเลิศ

Hamro College ไม่เพียงสนใจด้านการศึกษาของนักเรียน แต่ยังสนใจถึงการเติบโตของนักเรียนด้วย เนื่องจากการมาเรียนในสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ นักเรียนก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ นั้นยากเกินจะรับมือ เจ้าที่ของเราจะคอย

ช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้นักเรียนทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่จัดหาไว้ให้ รวมถึงอินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi ฟรีด้วย

 

หลักสูตร

  Department of Business and Management  

   Certificate IV in Business   

หลักสูตรนี้จะสร้างบุคคลที่ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาแล้วและพื้นฐานความรู้อย่างกว้างในเนื้อหาต่างๆ ที่หลากหลาย โดยจะทำงานภายใต้การดูแลของผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับอาวุโส และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ รวมถึง อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในระดับต่างๆ ได้ด้วย

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า และสำหรับนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบเทียบเท่าYear 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate III หรือสูงกว่า หรือมีหลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

52 สัปดาห์ ( รวม 12 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

  Diploma of Business  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างบทบาทของบุคคลที่มีประสบการณ์เป็นอย่างมากในทุกสถานการณ์ และเป็นบุคคลที่แสวงหาในการที่จะพัฒนาทักษะของตนเองในธุรกิจต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพไม่มาก หรือไม่มีเลย แต่เป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ด้านธุรกิจในเชิงทฤษฎีเป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า และสำหรับนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบเทียบเท่าYear 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate III หรือสูงกว่า หรือมีหลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

52 สัปดาห์ ( รวม 12 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

  Advanced Diploma of Business  

หลักสูตรนี้จะสร้างบุคคลที่ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาแล้วและพื้นฐานความรู้อย่างกว้างในเนื้อหาต่างๆ ที่หลากหลาย โดยจะทำงานภายใต้การดูแลของผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับอาวุโส และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ รวมถึงมีความเป็นผู้นำและสามารถแนะแนวทางภายใต้การดูแลของผู้ที่ตำแหน่งสูงกว่าขึ้นไป

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า และสำหรับนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบเทียบเท่าYear 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate III หรือสูงกว่า หรือมีหลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

78 สัปดาห์ ( 6 ภาคเรียน รวม 18 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

   Department of Accounting and Finance   

Certificate IV in Accounting

          หลักสูตรนี้จะสะท้อนถึงบทบาทอาชีพทางด้านการเงินในระดับต้นในธุรกิจด้านการเงินหรือในธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากงานด้านบัญชี งานในเครือข่ายอาชีพนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า และสำหรับนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบเทียบเท่าYear 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate III หรือสูงกว่า หรือมีหลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

52 สัปดาห์ ( 4 ภาคเรียน รวม 12 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

   Diploma of Accounting   

          หลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่การงานด้านบัญชีระดับมืออาชีพชั้นกลางในธุรกิจการเงินและธุรกิจด้านอื่นๆ งานในเครือข่ายอาชีพนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า  สำหรับนักเรียนที่เรียนเป็น packaged course จะต้องจบหลักสูตรตามลำดับที่กำหนดไว้ก่อน  หรือสามารถใช้ หลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

52 สัปดาห์ (รวม 12 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

   Advanced Diploma of Accounting   

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ทำงานบัญชีและมองหาตำแหน่งงานด้านบัญชีในระดับอาวุโส งานในเครือข่ายอาชีพนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า  สำหรับนักเรียนที่เรียนเป็น packaged course จะต้องจบหลักสูตรตามลำดับที่กำหนดไว้ก่อน  หรือสามารถใช้ หลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

78 สัปดาห์ (รวม 18 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

   Department of Information Technology   

Certificate IV in Information Technology

          หลักสูตรนี้จะมอบทักษะและความรู้ให้กับบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ระดับต้น ทั้งแบบคนเดียวและแบบกลุ่ม ในเรื่องการติดตั้งเครือข่าย ซึ่งรวมถึง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยและระบบต่างๆ  ตำแหน่งงานในระดับต้นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้คือ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล IT ผู้ดูแลการปฏิบัติการด้าน IT ผู้ดูแลการบริการเครือข่าย เจ้าหน้าที่ประสานงานการสนับสนุนด้านเครือข่าย และนักพัฒนา/นักออกแบบเว็บไซต์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนต่างชาติจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า และสำหรับนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบเทียบเท่าYear 11 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate III หรือสูงกว่า หรือมีหลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

52 สัปดาห์ ( 4 ภาคเรียน รวม 12 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

   Diploma of Information Technology   

หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับบุคคลในการบริหารจัดการบริษัทขนาดเล็กในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ที่อาจจะทำงานคนเดียวบ้าง หรือ ทำงานร่วมกับกลุ่มด้วย ในการสนับสนุนด้าน ICT ให้กับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใช้เทคโนโลยี ICT อย่างกว้าง ตำแหน่งงานในระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้คือ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล IT ผู้พัฒนาฐานข้อมูล  ผู้ดูแล/ผู้ประสานงานการบริการเครือข่ายและการสนับสนุน และนักพัฒนา/นักออกแบบเว็บไซต์

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า  สำหรับนักเรียนที่เรียนเป็น packaged course จะต้องจบหลักสูตรตามลำดับที่กำหนดไว้ก่อน  หรือสามารถใช้ หลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

78 สัปดาห์ ( 6 ภาคเรียน รวม 18 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

   Advanced Diploma of Information Technology   

หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาและธุรกิจเกี่ยวกับ ICT ระดับสูง ให้กับบุคคลทีสามารถจัดการได้และทำงานในตำแหน่งด้าน ICT ในระดับอาวุโสในองกร หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการความรู้ และการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการธุรกิจในภาพรวม อาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้คือ ผู้จัดการ ICT ระดับอาวุโส ผู้ดูแล ICT ระดับอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ และ นักพัฒนาระบบ

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Certificate IV หรือสูงกว่า  สำหรับนักเรียนที่เรียนเป็น packaged course จะต้องจบหลักสูตรตามลำดับที่กำหนดไว้ก่อน  หรือสามารถใช้ หลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL)

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

78 สัปดาห์ ( 6 ภาคเรียน รวม 18 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

  Department of Leadership and Management  

  Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้สะท้อนบทบาทของบุคคลที่มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและต้องการที่จะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการในรูปแบบงานที่มีขอบเขตกว้าง หลักสูตรนี้เหมาะกับความต้องการของบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีไม่มาก แต่มีทักษะความรู้ทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีเป็นอย่างดี และต้องการที่จะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

1.1 มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ

1.2 แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ

1.3 จะต้องจบหลักสูตรภาษาของ Hamro College และผ่านการสอบข้อสอบด้านการคำนวนของ Hamro College (สำหรับนักเรียนต่างชาติ (จากประเทศในระดับ 1 และ 2 เท่านั้น) ที่สมัครในประเทศ

 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Diploma หรือ สูงกว่า และสามารถใช้หลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL) ได้

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

52 สัปดาห์ ( 4 ภาคเรียน รวม 12 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)

  Advanced Diploma of Leadership and Management  

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้สะท้อนบทบาทของบุคคลที่ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและต้องการที่จะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการในรูปแบบงานที่มีขอบเขตกว้าง หลักสูตรนี้เหมาะกับความต้องการของบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีไม่มาก แต่มีทักษะความรู้ทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีเป็นอย่างดี และต้องการที่จะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการในระดับสูงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการจทำงาน

ข้อกำหนดการเข้าเรียน :

 1. ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียน และการคำนวณ

นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศจะต้อง

 • มีคะแนนสอบ IELTS อยู่ในระดับไม่น้องกว่า 5.5 หรือ คะแนน TOEFL 65 คะแนน หรือเทียบเท่า   ไม่รับผลคะแนนที่มีอายุเกิน 2 ปี   หรือ
 • แสดงหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ อังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  หรือ
 • จะต้องจบหลักสูตรภาษาของ Hamro College และผ่านการสอบข้อสอบด้านการคำนวนของ Hamro College (สำหรับนักเรียนต่างชาติ (จากประเทศในระดับ 1 และ 2 เท่านั้น) ที่สมัครในประเทศ
 1. ข้อกำหนดด้านวิชาการ

ในการเรียนหลักสูตรนี้ ทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียจะต้องเรียนจบ เทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ Diploma หรือ สูงกว่า และสามารถใช้หลักฐานประกาศนียบัตรที่ได้จากประสบการณ์การทำงาน (RPL) ได้

 1. ข้อกำหนดด้านอายุ

นักเรียนต่างชาติต้องมี 18 ปี บริบูรณ์ หรือสูงกว่า ในวันที่เริ่มเรียน  สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีหลักฐานข้อมูลเรื่องการสนับสนุนที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับวีซ่านักเรียนจนกระทั่งอายุครบ 18 ปี

ระยะเวลาเรียน

78 สัปดาห์ ( 6 ภาคเรียน รวม 18 สัปดาห์ ที่หยุดปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลต่างๆ)