loogo

SOUTHERN CROSS EDUCATION INSTITUTE  [ SCEI ]

ที่อยู่ของสถาบัน SCEI

ในออสเตรเลียสถาบันมี 2 แคมปัส คือที่เมืองเมลเบิร์นและแอดิเลด

ในเมืองเมลเบิร์นมี 3 ที่อยู่คือ

155 – 161 Boundary Road, North Melbourne, VIC 3051

41 Boundary Road, North Melbourne, VIC 3051

52-58 Chetwynd St, West Melbourne, VIC 3003

ในเมืองแอดิเลดมี 1 ที่อยู่คือ

Lvl 2, 14-16 Grote Street, Adelaide, SA 5000

เว็ปไซต์โรงเรียน :  https://scei.edu.au/ 

ภาพรวม

วิสัยทัศน์ของสถาบัน

สถาบันมุ่งที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาและการฝึกอบรมระดับชาติที่น่านับถือ, มีศีลธรรมดีงาม, มีนวัตกรรมใหม่ๆ, มีความยั่งยืน, และมีคุณภาพ

เป้าหมายของสถาบัน

สถาบันมุ่งที่จะส่งต่อการศึกษาโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อที่จะเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้พร้อมไปด้วยความรู้และทักษะที่ใช้งานได้จริงซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาเป็นสมาชิกของชุมชนที่กว้างกว่าเดิมและยังจะอาจจะได้เป็นผู้นำในอนาคตในสาขาอาชีพที่แต่ละคนเลือกอีกด้วย

WEB SITE สถาบัน

 

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบัน

  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

หลักสูตร Certificates I ถึง IV ทางภาษาอังกฤษในฐานะภาษาส่วนเพิ่ม (EAL) ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองด้าน การอ่าน, การเขียน, การฟัง, และทักษะทางภาษาที่จะช่วยนักเรียนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนของชาวออสเตรเลียได้โดยไม่มีความติดขัดด้านภาษาเพื่อสื่อสาร

สถาบัน SCEI แนะนำว่านักเรียนที่มีความชำนาญทางภาษาอังกฤษต่ำควรจะลงเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งหมดในหมวดของหลักสูตร EAL ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนหลักสูตร VET (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) หรือหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนจบหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่าในหมวดหลักสูตร EAL จะเป็นการเตรียมตัวนักเรียนเพื่อเข้าไปสู่และจะได้รับความสำเร็จในการเรียนจนจบในหลักสูตรทางด้าน VET หรือ หลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตามที่นักเรียนเลือกเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งย่อยเป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้

 • 22250VIC – Certificate I in EAL (Access) ประกาศนียบัตรระดับ 1 ด้าน EAL
 • 22251VIC – Certificate II in EAL (Access) ประกาศนียบัตรระดับ 2 ด้าน EAL
 • 22255VIC – Certificate III in EAL (Further Study) ประกาศนียบัตรระดับ 3 ด้าน EAL
 • 22258VIC – Certificate IV in EAL (Further Study) ประกาศนียบัตรระดับ 4 ด้าน EAL
 • General English Beginner, Cricos: 087717K หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประดับเริ่มต้น
 • General English Elementary, Cricos: 086131M หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประดับพื้นฐาน
 • General English Pre-Intermediate, Cricos: 086132K หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประดับก่อนถึงระดับกลาง
 • General English Intermediate, Cricos: 086133J หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประดับกลาง
 • General English Upper Intermediate, Cricos: 086134G หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประดับกลางขั้นบน
 • IELTS Preparation (Advanced), Cricos: 087715A หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS ระดับสูง
 • IELTS Preparation (Upper Intermediate) หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS ระดับกลางขั้นบน

  หลักสูตรบริการชุมชน  

ภาคอุตสาหกรรมบริการชุมชน (community services) มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในการเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของออสเตรเลียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้จ้างงาน, อาชีพเช่น ครูสอนเด็กเล็ก, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ, และผู้ช่วยเหลือคนพิการ ได้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และการเติบโตนี้ถูกคาดหวังว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมงานบริการชุมชน และความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการนำส่งบริการภายในภาคอุตสาหกรรมนี้, หลักสูตร Certificate III จนถึง หลักสูตร Diploma ในสาขาอาชีพนี้ มีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่จัดหาตำแหน่งงาน เพื่อทำให้แน่ใจว่านักเรียนที่เรียนจบไปนั้นมีทักษะ, ความรู้, และความชำนาญในการทำงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการในเวลาปัจจุบันของตลาดแรงงาน และ/หรือ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

หลักสูตรบริการชุมชนแบ่งย่อยเป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้

 • CHC30113 – Certificate III in Early Childhood Education and Care ประกาศนียบัตรระดับ 3 ด้านการสอนและดูแลเด็กเล็ก
 • CHC33015 – Certificate III in Individual Support ประกาศนียบัตรระดับ 3 ด้านการช่วยเหลือบุคคล
 • CHC43015 – Certificate IV in Ageing Support ประกาศนียบัตรระดับ 4 ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
 • CHC43115 – Certificate IV in Disability ประกาศนียบัตรระดับ 4 ด้านการดูแลผู้พิการ
 • CHC50113 – Diploma of Early Childhood Education & Care ดีโพลม่าด้านการสอนและดูแลเด็กเล็ก
 • CHC52015 – Diploma of Community Services โพลม่าด้านการบริการชุมชน
 • CHC62015 – Advanced Diploma of Community Sector Management ดีโพลม่าขั้นสูงด้านการบริหารภาคชุมชน

  หลักสูตรบริการทางสุขภาพ  

ภาคอุตสาหกรรมด้านบริการทางสุขภาพมีความต่อเนื่องในการเป็นหนึ่งในกลุ่มนายจ้างที่มีการเติบโตมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด อาชีพเช่น ผู้ช่วยในบริการด้านสุขภาพ, นักนวดเพื่อบำบัด, เจ้าหน้าที่เจาะเลือดและเก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความคาดหวังของชุมชนและความจำเป็นของการนำส่งบริการ, หลักสูตร Certificate III จนถึงหลักสูตร Diploma จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมด้วย ความรู้, ทักษะ, ทัศนคติที่ดี ในเส้นทางอาชีพที่ตัวนักเรียนเลือก เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าสู่สถานที่ทำงานได้ทันที และเติมเต็มการทำงานโดยการเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรด้านสุขภาพของเราถูกออกแบบเพื่อทำให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะทางห้องแล็ป, คลินิกนวดบำบัดของ SCEI, และหน่วยงานจัดหางานภาคบังคับ เพื่อทำให้แน่ใจว่านักเรียนได้พัฒนาตัวเองและถูกประเมินผลใน ทักษะต่างๆและความรู้ที่มี เพราะว่านักเรียนจะต้องเรียนจบใช้ความรู้รวมทั้งทักษะทุกอย่างในสถานการณ์จริ

หลักสูตรบริการทางสุขภาพแบ่งย่อยเป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้

 • HLT37215 – Certificate III in Pathology Collection ประกาศนียบัตรระดับ 3 ด้านการเจาะเลือกและเก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระจากคนไข้
 • HLT42015 – Certificate IV in Massage Therapy ประกาศนียบัตรระดับ 3 ด้านการนวดเพื่อบำบัด
 • HLT52015 – Diploma of Remedial Massage ดีโพลม่าด้านการนวดเพื่อรักษา
 • HLT54115 Diploma of Nursing ดีโพลม่าด้านการพยาบาล
 • HLT64115 Advanced Diploma of Nursing ดีโพลม่าขั้นสูงด้านการพยาบาล

  หลักสูตรการธุรกิจ  

วุฒิทางด้านธุรกิจต่างๆมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมกันและกัน และความต้องการของตลาดแรงงานที่มีต่อพนักงานที่มีความรู้มากกว่าเดิมในภาคธุรกิจนี้กำลังเพิ่มขึ้น, ด้วยการได้รับประกาศนียบัตรหรือดีโพลม่าและดีโพลม่าขั้นสูง นักเรียนจะได้รับความได้เปรียบในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด

ผู้ฝึกสอนที่มีทักษะขั้นสูงของเรามีความเข้าใจในตลาดแรงงานและความกดดันที่บุคคลที่ทำงานในสาขาอาชีพนี้ได้รับและผู้ฝึกสอนของเรามีความชำนาญอย่างสูงไม่เพียงแต่การส่งมอบคุณวุฒิให้นักเรียนเท่านั้นแต่ผู้ฝึกสอนยังจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อโลกของธุรกิจและการเงิน

โดยการได้รับวุฒิการศึกษาด้านธุรกิจ นักเรียนจะมีความพร้อมที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่การมีงานทำและอาจจะเลือกที่จะใช้วุฒิที่ได้เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ได้

หลักสูตรการธุรกิจแบ่งย่อยเป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้

 • BSB40215 – Certificate IV in Business ประกาศนียบัตรระดับ 4 ในด้านธุรกิจ
 • BSB50215 – Diploma of Business ดีโพลม่าในด้านธุรกิจ
 • BSB51415 – Diploma of Project Management ดีโพลม่าในด้านการบริหารโครงการ
 • BSB60215 – Advanced Diploma of Business ดีโพลม่าขั้นสูงในด้านธุรกิจ
 • BSB61215 – Advanced Diploma of Program Management ดีโพลม่าขั้นสูงในด้านการบริหาร

  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรภาพยนต์และสื่อ  

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารในทุกวันนี้ไม่เป็นสองรองใครเพื่อพิจารณาถึงความต้องการที่มีอย่างล้นหลามของผู้บริโภค, พวกเรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน และในโลกทุกวันนี้ความสามารถที่ทำได้จริงร่วมกับความรู้ที่กว้างขวางและความชำนาญในด้านการคิดวิเคราะห์ กำลังเป็นที่ต้องการของสิ่งแวดล้อมของการทำงานในปัจจุบันไม่ว่าสถานที่ทำงานนั้นจะเล็กหรือใหญ่, จากดีโพลม่าจนถึงดีโพลม่าขั้นสูง นักเรียนจะได้รับทักษะและความรู้เพื่อใช้ในการจัดการและบริหารเทคโนโลยีของข้อมูลและการสื่อสาร การปรับปรุงขบวนการทำงานและทักษะทางธุรกิจ เพื่อที่จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพในบทบาทของพนักงาน ICT ระดับกลางไปจนถึงระดับอาวุโสในระดับใดๆก็ตามของงานธุรกิจ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรภาพยนต์และสื่อแบ่งย่อยเป็นหลักสูตรต่างๆดังนี้

 • CUA51015 – Diploma of Screen and Media ดีโพลม่าด้านภาพยนต์และสื่อ
 • ICT50115 – Diploma of Information Technology ดีโพลม่าด้านเทคโนโลยีข้อมูล
 • ICT60115 – Advanced Diploma of Information Technology ดีโพลม่าขั้นสูงด้านเทคโนโลยีข้อมูล