พวกเราคือหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำในออสเตรเลีย พวกเราผ่านเวลานับสิบปีโดยประสบความสำเร็จในการออกแบบและทำการสอนหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากรัฐบาลและยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับชาติในออสเตรเลีย เรามีหลักสูตรมากกว่า 60 คุณวุฒิ (ในระดับ ประกาศนียบัตร, ดีโพลม่า และ แอดแวนซ์ดีโพลม่า) ในขอบเขตที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ ในฐานะที่เป็นองค์กรเพื่อการศึกษาอบรมที่จดทะเบียน เรายึดมั่นในการทำเสนอการสอนที่เสริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษาตามข้อกำหนดของ VET Quality Framework (VQF)

CBD Campus

411 King street, West Melbourne VIC 3003

Phone: +61 3 9006 4592

Email: info@tmg.edu.au

Web: tmg.edu.au

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีทั้งหมด 42 หลักสูตร ดังนี้

   Advanced Diploma of Leadership and Management   

ลักษณะของหลักสูตร

คุณวุฒินี้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาผู้ที่ต้องทำงานในระดับผู้บริหารอาวุโส ผู้ที่จบการศึกษาอาจจะต้องบริหารและดูแลการทำงานของผู้อื่น หรือมิเช่นนั้นก็มีบทบาทหน้าที่ที่เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งไม่ได้บริหารการทำงานของลูกน้องแต่เป็นผู้ให้ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์แก่องค์กร

    Certificate III in Business    

ลักษณะของหลักสูตร

คุณวุฒินี้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่ออำนวยให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานที่กว้างขวางหลากหลายเพื่อปฏิบัติงานในเนื้องานหรือหน้าที่ต่างๆ โดยใช้ความสามารถในการประเมิน การตัดสินใจแก้ไขปัญหา และความรู้ที่เหมาะสมในทางทฤษฎีต่างๆ

   Certificate IV in Business Administration   

ลักษณะของหลักสูตร

คุณวุฒินี้จะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมต่อการทำงานโดยอาศัยทักษะทางการจัดการที่พัฒนาดีแล้ว ร่วมกับฐานความรู้ที่กว้างขวางในเนื้อหาของการจัดการงานที่มีลักษณะหลากหลาย

   Certificate IV in Leadership and Management   

ลักษณะของหลักสูตร

คุณวุฒินี้จะทำให้นักศึกษาสามารถจบไปและทำงานในฐานะผู้นำที่รุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาตัวตน และสามารถเป็นผู้จัดการในขอบเขตของกิจการและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

   Diploma of Business   

ลักษณะของหลักสูตร

คุณวุฒินี้เหมาะสมกับนักศึกษาผู้ที่ต้องทำงานโดยอาศัยประสบการณ์ที่มากมายในขอบเขตของภาวะการทำงานที่กว้าง และยังเป็นผู้ที่แสวงหาการพัฒนาความสามารถในการทำงานอยู่เสมอในทักษะการทำงานที่ครอบคลุมลักษณะงานทางธุรกิจที่กว้างขวาง

   Diploma of Business Administration   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่มีฐานความรู้ทางทฤษฎีที่แน่นหนา และใช้ความสามารถในการบริหารทางเทคนิกที่เฉพาะเจาะจงในการวางแผน ดำเนินการและประเมินผลการทำงานของตนเอง รวมถึงประเมินผลการทำงานของคนอื่นในทีมได้ด้วย

   Diploma of Leadership and Management   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ใช้ความรู้ ทักษะจากการลงมือทำ และประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้นำและการบริหาร ที่ครอบคลุมขอบเขตและลักษณะงานที่กว้างขวางของบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ

   Diploma of Project Management   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ต้องใช้ทักษะในการบริหารและความรู้ในการดำเนินงานในโครงการหนึ่งๆ ผู้สำเร็จการศึกษาอาจจะต้องบริหารโครงการ ในเนื้อหาที่หลากหลาย ครอบคลุมไปในหลายๆภาคส่วนของอุตสาหกรรม

   Diploma of Early Childhood Education and Care   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ครอบคลุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในด้าน การศึกษาของเด็กปฐมวัย ผู้ที่ทำงานด้านนี้จะต้องรับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินงาน และบริหารโปรแกรมการบริการเด็กปฐมวัย ซึ่งต้องเป็นไปตามใบอนุญาต การได้รับการรับรอง และหน้าที่ที่จำเป็นของการดูแลเด็ก

   Certificate III in Hairdressing   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ เหมาะกับนักศึกษาผู้ที่ต้องทำการขายที่พัฒนามาดีแล้ว มีการให้คำแนะนำและมีทักษะเทคนิกในการทำผม และมีความรู้ในสายงานเพื่อเสนอบริการทำผมที่หลากหลายให้กับลูกค้า หลักสูตรนี้จะฝึกนักศึกษาให้ใช้การตัดสินใจเพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า และรับผิดชอบต่อผลงานการทำผมของตนเอง

  Diploma of Salon Management  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ชำนาญในการบริหารงานโดยรวมของธุรกิจร้านทำผม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการการนำเสนอการขายในภาวะแวดล้อมของการบริการเป็นรายบุคคลรวมถึงการแต่งทรงผม การทำสปาความงาม ผู้บริหารร้านเสริมสวยในระดับนี้ จะต้องเน้นไปที่การสร้างธุรกิจ สร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริการ นำและพัฒนาทีมงาน ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รักษาคุณภาพการบริการตามการบังคับของกฏหมาย

   Certificate III in Health Services Assistance   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ครอบคลุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษาคนไข้ หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษากลายเป้นสมาชิกที่มีความสามารถภายในโรงพยาบาล หรือทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ นักศึกษาจะสามารถให้การสนับสนุนงานแก่พยาบาล และผู้ดูแลหวอดผู้ป่วยใน เช่นการทำความสะอาด การแจกจ่ายอาหาร และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  Diploma of Building and Construction (Building)  

ลักษณะของหลักสูตร

ผู้มีอาชีพก่อสร้างในออสเตรเลียต้องมีใบอนุญาตที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและจะต้องมีความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐในออสเตรเลีย หลักสุตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ทางอาชีพ ที่จำเป็นในการบริหารงาน ควบคุมลูกน้อง จัดการโครงการบ้านพักอาศับหรืออาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้เรียนองค์ประกอบของการก่อสร้างด้วยความเข้าใจหลายอย่างด้วยวิธีเรียนบนพื้นฐานของการทำโครงการนักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะทางเทคนิกและทักษะในการหาข้อมูลในสิ่งแวดล้อมที่อำนวยให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้าง

   Certificate III in Beauty Services   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในตำแหน่งงานหนึ่งที่อุตสาหกรรมเสริมความงามที่หลากหลาย ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถมีการพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้ ให้บริการเสริมความงามได้ เช่น การแต่งหน้า การแว็กซ์ถอนขน การทำเล็บมือและเท้า การตกแต่งหรือต่อขนตาและคิ้ว การพ่นสเปรย์ผิวสีแทน และการแสดงวิธีการใช้และการขายเครื่องสำอางค์

   Certificate IV in Beauty Therapy   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ รายละเอียดในเว็บสลับกับหลักสูตรการบัญชีครับ ***

   Diploma of Beauty Therapy   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ลงมือให้บริการทางด้านเสริมความงาม ร้านทำผม หรือผู้ที่เป็นผู้จัดการร้านสปาหรือเจ้าของร้านทำผม ในหลักสูตรนักศึกษาจะถูกพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะงานเช่น การนวด การตกแต่งหรือต่อขนตาและคิ้ว การนวดหน้าขั้นสูง การให้บริการเทคโนโลยีดูแลเล็บ การแต่งหน้า การบำบัดด้วยกลิ่นหอม การแว็กถอนขน การนวดตัว และการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามรายย่อยและการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์

   Certificate III in Individual Support   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะส่งเสริมคุณสมบัติการทำงานด้วยการฝึกสอนวิธีการดูแลผู้สูงอายุและดูแลชุมชน ด้วยคุณสมบัติที่ยอมรับระดับชาติในออสเตรเลียเพื่อนำส่งบริการที่เฉพาะทางเป็นพิเศษ หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลผู้ที่ต้องการจะทำงานในสถานรับดูแลผู่สูงอายุ หรือในบ้านของผู้สูงอายุเอง หรือในภาคส่วนของการดูแลผู้สูงวัยในชุมชน

   Certificate IV in Ageing Support   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ที่ทำงานเป็นผู้สนับสนุนด้วยการทำงานเฉพาะทางเป้นพิเศษในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นในที่พักอาศัย หรือในบ้านหรือในอาคารในสภาพแวดล้อมของชุมชน ผู้ทำงานด้านนี้จะรับผิดชอบต่อผลการทำงานของตนเอง ภายใต้กหลักเกณฑ์ขององค์กรและรักษาคุณภาพของบริการพัฒนา การอำนวยความสะดวก และการตรวจสอบบริการของตนเองตามแผนและการนำส่งบริการเป็นรายบุคคล

   Certificate IV in Disability   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลผู้ทำงานในบทบาทของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่การทำงานบริการชุมชน และที่บ้านพักของลูกค้าเอง นักศึกษาจะเป็นผู้ฝึกและให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้มีความพิการ เพื่อสร้างพลังให้แก่พวกเขาในการที่จะประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในสังคมและมีความเป็นอยู่ที่ดี

   Diploma of Community Services   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนนักศึกษาที่จะทำงานในสาขาอาชีพนักบริการสังคม นักบริหารกรณีปัญหาและจัดหาบ้านพักให้แก่บุคคลและชุมชน งานที่ทำจะเกี่ยวข้องกับการบริหาร การประสานงาน และการจัดเตรียมบริการทางสังคมที่เน้นบุคคลผู้ด้อยโอกาสเป็นศูนย์กลาง รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มบุคคลและชุมชนอีกด้วย

   Advanced Diploma of Accounting   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่งานด้านการบัญชีและกำลังแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์ทางอาชีพ ในความรู้ระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ทักษะทางทฤษฎีและเทคนิกในสถานการณ์ต่างๆและแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตัดสินใจในการวางแผนทำกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ

   Certificate IV in Accounting   

ลักษณะของหลักสูตร

This qualification reflects accounting job roles in financial services and other industries requiring accounting support functions.

   Diploma of Accounting   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นนักบัญชีอาชีพ เพื่อทำงานในด้านบริการทางการเงินและรวมถึงในอุตสาหกรรมอื่นๆ

   Advanced Diploma of Network Security   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ฝึกฝนนักศึกษาในก้านการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อให้สามารถวางแผน ออกแบบ บริหาร และตรวจสอบควบคุมเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่างเทคนิก เพื่อดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

   Certificate IV in Information Technology Networking   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ ฝึกฝนนักศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านการติดตั้งและบริหารระบบเครือข่ายขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิกเครือข่ายอิสระ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่างเครือข่าย

   Diploma of Information Technology Networking   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ฝึกผนนักศึกษาในด้านทักษะพัฒนา และเสริมสร้างความรู้ในด้านการเป็นช่างเทคนิกด้านเน็ตเวิร์ก

   Diploma of Hospitality Management  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะได้มีความชำนาญในการทำงานปฏิบัติการและนำทีมหรือบริหารลูกน้อง งานที่ทำได้จะเป็นงานโรงแรมหรือธุรกิจการต้อนรับลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ภัตตาคาร โรงแรม ห้องเช่า ร้านเหล้า ร้านกาแฟ ร้านนั่งเล่นทั่วไป

   Advanced Diploma of Conveyancing   

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่ทำงานด้านการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินระหว่างบุคคลหรือองค์กร เป็นสาขาวิชาชีพที่มีงานทำในออสเตรเลียแต่ในเมืองไทยน่าจะต้องใช้นักกฏหมายหรือทนายความครับ

  Diploma of Conveyancing  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลที่ทำงานด้านการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินระหว่างบุคคลหรือองค์กร เป็นสาขาวิชาชีพที่มีงานทำในออสเตรเลียแต่ในเมืองไทยน่าจะต้องใช้นักกฏหมายหรือทนายความครับ

  Certificate III in Barbering  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในการให้บริการตัดผมชาย

  Certificate III in EAL (Further Study)  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับกลาง ผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในการเข้าสังคมและในการทำงานด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อนักเรียนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษและกำลังพยายามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อในออสเตรเลีย

  Certificate IV in EAL (Further Study)  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรับรู้ แปลความหมาย คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานเขียนที่ซับซ้อน เพื่อใช้ในการเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในสังคม

  English for Academic Purposes (EAP) 1  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการใช้เรียนต่อเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนต่อสายอาชีพ (VET) ในกำหนดของ CRICOS หรือเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัย

  English for Academic Purposes (EAP) 2  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการใช้เรียนต่อเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนต่อสายอาชีพ (VET) ในกำหนดของ CRICOS หรือเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัย

  English for Academic Purposes (EAP) 3  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการใช้เรียนต่อเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนต่อสายอาชีพ (VET) ในกำหนดของ CRICOS หรือเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัย

  General English Elementary  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อเดินทางหรือใช้ในการสื่อสารในงานธุรกิจ

  General English Intermediate  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อเดินทางหรือใช้ในการสื่อสารในงานธุรกิจ

  General English Pre-Intermediate  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อเดินทางหรือใช้ในการสื่อสารในงานธุรกิจ

  General English Upper-Intermediate  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อเดินทางหรือใช้ในการสื่อสารในงานธุรกิจ

  General English Advanced  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อเดินทางหรือใช้ในการสื่อสารในงานธุรกิจ

  IELTS Preparation  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมต่อการสอบ IELTS ด้วยการฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จะถูกวัดผลในการสอบIELTS หลักสูตรออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่ต้องการคะแนน IELTS เพื่อเข้าเรียน TAFE (Technical and Further Education), หรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่ออพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในออสเตรเลีย

  IELTS Preparation Extension  

ลักษณะของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาให้พร้อมต่อการสอบ IELTS ด้วยการฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จะถูกวัดผลในการสอบIELTS หลักสูตรออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่ต้องการคะแนน IELTS เพื่อเข้าเรียน TAFE (Technical and Further Education), หรือการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่ออพยพย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในออสเตรเลีย