loogo

ขั้นตอนการยื่นใบสมัครและการขอวีซ่า

ประเทศออสเตรเลียมีระบบการขอวีซ่าที่เข้มงวด แต่เราสามารถช่วยแนะนำแนวทางให้คุณมีโอกาสในการยื่นวีซ่าได้อย่างประสบความสำเร็จและดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทุกกรณีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางเจ้าหน้าที่สถานทูต และประวัติของผู้สมัครด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนสำหรับการสมัครและขอวีซ่า

  1. ลงทะเบียนกับทาง DUE และพูดคุยกับครูแหม่มและพี่ๆทีมงานเพื่อแนะแนวการศึกษา
  2. สมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่เลือก ด้วยความช่วยเหลือของพี่ๆ DUE
  3. สอบ IELTS
  4. รับเอกสารใบตอบรับจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
  5. เตรียมเอกสารการขอวีซ่า
  6. ชำระค่าเรียนและรับเอกสาร COE จากสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment)
  7. ยื่นเอกสารขอวีซ่า และตรวจสุขภาพ พร้อมกับการทำสแกนนิ้วมือ (Biometrics Collection)
  8. เมื่อวีซ่าผ่าน รับเอกสารวีซ่า