loogo

BAY STATE

BAY STATE COLLEGE เป็นวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1946 ตลอด 60 กว่าปีที่ผ่านมา Bay State College ได้รักษาชื่อเสียงของตัวเองให้ตรงตามแนวทางที่กำหนดไว้คือ มีคุณภาพ (quality), มีความน่าเชื่อถือ (respect) และมีความช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนนักเรียน (support) เสมอมา และจะดำเนินการเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Bay State College มีชื่อเสียงทางด้านการให้ความรู้แบบใกล้ชิดเพราะห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้สามารถดูแลนักศึกษาได้ตัวต่อตัว ซึ่งสามารถให้ทั้งความรู้และคำแนะนำในการประกอบอาชีพต่างๆเป็นอย่างดี นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก Bay State College จะสามารถประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ website BAY STATE COLLEGE สถานที่ตั้ง มี 2 ที่ คือ Boston Campus และ Middleborough Campus Boston Campus ตั้งอยู่ที่ 122 Commonwealth AvenueBoston, MA 02116 ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองของบอสตัน ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก […]