Cambridge College International

Cambridge College International Cambridge College International เป็นสถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรทางธุรกิจ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในโลและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถาบันของเราก่อตั้งขึ้นเป็นเวลากว่า 80 ปี และช่วยให้นักเรียนพัฒนาและบรรลุผลทางด้านการศึกษาและด้านวิชาชีพตามที่ตั้งไว้   Cambridge College International เป็นสถาบัน Registered Training Organisation โดยได้รับการรับรองจาก Australian Skills Quality Authority (ASQA) และมุ่งมั่นในการจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ สำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนในประเทศ คุณวุฒิทุกคุณวุฒิได้รับการรับรองภายใต้นโยบายของ Australian Qualifications Framework (AQF) เจ้าหน้าที่ของ Cambridge College International มาจากหลากหลายเชื้อชาติและสามารถพูดได้หลายภาษา พวกเขามาทำงานที่ Cambridge College International เพราะความเป็นมืออาชีพ มิตรภาพในองค์กร และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เราสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับการศึกษา ได้เรียนรู้และเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร สนุกสนาน และมีคุณภาพ Location Cambridge College International […]