loogo

CAMBRIDGE WESTERN ACADEMY

CAMBRIDGE WESTERN ACADEMY CWA ตั้งอยู่ที่ 473 West Hastings Street, Vancouver, B.C. V6B 1L4, Canada Cambridge Western Academy (CWA) เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge International College (CIC) ในออสเตรเลีย และเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในแคนาดา ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของ Vancouver ซึ่งใช้เวลาไม่นานน้องๆก็สามารถเดินเที่ยวในตัวเมือง Vancouver ได้อย่างรวดเร็ว website สถาบัน CAMBRIDGE WESTERN ACADEMY น้องๆจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียนเพราะที่ Canada มีบริการรถสาธารณะหลายรูปแบบต่างๆกัน นอกจากนี้ใน CWA ยังมีห้องเรียนที่ทันสมัย มีห้องสมุด และที่พักผ่อนของน้องๆอยู่ทั่วไปในcampus รวมทั้งยังมีห้องครัว ห้องอาหาร และห้องคอมพิวเตอร์ ที่น้องสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยปกติ CWA ยังจัดการให้มีกิจกรรมนอกสถานที่ที่ทำให้น้องๆได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ และทำให้ได้เห็นความสวยงามของเมือง Vancouverไปในตัวด้วย. ทางด้านการเรียนการสอน เราขอให้น้องๆมีความมั่นใจว่า ครูผู้สอนและพนักงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจะสอนน้องๆอย่างเต็มที่ […]