loogo

KIMT

KIMT ก่อตั้งในปี 2010 ตั้งอยู่ในเมือง Brisbane แวดล้อมไปด้วยอ่าวและทิวทัศน์ที่สวยงาม สะดวกสบายในการเดินทาง และมีแหล่องท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมมากมาย โดยสถาบันให้ความสำคัญกับการให้คุณภาพทางการศึกษาเป็นอย่างมาก มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และ ที่สำคัญมีความก้าวหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีอนาคตที่สดใสได้ และมั่นใจได้ว่าการศึกษาจากที่ KIMT จะทำให้นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันได้ เพราะที่ KIMT สอนให้คุณได้เรียนรู้ มุ่งเน้นให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ