loogo

Pax

สถาบัน Pax institute of education

มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเราโดยการพัฒนาความรู้ทัศนคติและ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ภายใต้การดูแลและเอาใจใส่ สถาบันมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนต่อการเรียนได้เป็นอย่างดี