loogo

ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลทั่วไป สถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่  37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02 287 2680 โทรสาร: 02 287 2092 ออสเตรเลีย ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ำ มีอากาศดี มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และระบบการศึกษาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละรัฐซึ่งอาจแตกต่างกัน รัฐ และ เมืองสำคัญ ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล คือ มณฑลนครหลวง ( Australian Capital Territory ) เป็นมณฑลที่ตั้งของ แคนเบอร์ร่า ( Canberra ) เมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งขององค์กรระดับชาติ และ หน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานทูตไทย ค่าเงินของประเทศออสเตรเลีย โดยประมาณ […]