loogo

University of ST. THOMAS

  University of ST. THOMAS มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิก ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและให้บริการแก่ประชาชน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Minnesota มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสทำให้นักเรียนได้รู้จักและได้รับโอกาสในหลากหลาย สายอาชีพ,กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมอาสาสมัคร เราเป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมต่อกับชุมชนเพื่อตอบสนองความท้าทายของโลกปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ 10,500 คนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมสังคมและส่งเสริมจิตใจให้งอกงามเจริญรุ่งเรืองเสมอ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเนื้อที่ 78 เอเคอร์เป็นที่ๆเงียบสงบของ St Paul ใน Minnesota ทุกๆการเรียนการสอน สอนด้วยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คณาจาร์ยที่สอนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จบปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ห้องเรียนโดยเฉลี่ยแล้วมีนักเรียน 21 คนต่อห้องเท่านั้น website สถาบัน University of ST. THOMAS   หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรอื่นๆ   ELS school   นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด  ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยมีเงื่อนไขให้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้นกับทาง สถาบัน St. Paul ซึ่งเป็นสถาบันร่วมกับทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากนักเรียนเรียนได้ถึงระดับ 112 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.5 นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เซนท์ […]