loogo

Central Melbourne Institute

Central Melbourne Institute นำเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพสูงราคาไม่แพงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร วิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการการฝึกอบรม (RTO) และเป็นไปตามมาตรฐานการเห็นชอบจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลในประเทศออสเตรเลีย Malvern Institute ยังมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ระบุไว้ในบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) ปี 2000 และประมวลการปฏิบัติงานแห่งชาติของ ปี 2007 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาต่างชาติ

ที่ตั้ง : 1291 Malvern Rd Malvern, Victoria, Australia

website สถาบัน Malvern Institute

หลักสูตรการเรียนการสอน

    หลักสูตรภาษาอังกฤษ   

22258VIC Certificate IV in EAL (Further Study) 
CRICOS: 095981E

Course 22258VIC Certificate IV in EAL (Further Study) CRICOS Code 095981E Location Level 6, 460 Bourke Street, Melbourne 3000 Duration 26 Weeks Delivery Mode Face to Face Assessment Modes Combination of questions and answers, demonstrations and projects Fees Please contact CMI for course fees Intake Monthly

22255VIC Certificate III in EAL (Further Study)
CRICOS: 095980F

Course 22255VIC Certificate III in EAL (Further Study) CRICOS Code 095980F Location Level 6, 460 Bourke Street, Melbourne 3000 Duration 26 Weeks Delivery Mode Face to Face Assessment Modes Combination of questions and answers, demonstrations and projects Fees Please contact CMI for course fees Intake Monthly

22251VIC Certificate II in EAL (Access) 
CRICOS: 095979K

Course 22251VIC Certificate II in EAL (Access) CRICOS Code 095979K Location Level 6, 460 Bourke Street, Melbourne 3000 Duration 26 Weeks Delivery Mode Face to Face Assessment Modes Combination of questions and answers, demonstrations and projects Fees Please contact CMI for course fees Intake Monthly

22250VIC Certificate I in EAL (Access)
CRICOS: 095978M

Course 22250VIC Certificate I in EAL (Access) CRICOS Code 095978M Location Level 6, 460 Bourke Street, Melbourne 3000 Duration 26 Weeks Delivery Mode Face to Face Assessment Modes Combination of questions and answers, demonstrations and projects Fees Please contact CMI for course fees Intake Monthly

    Certificate IV in massage Therapy Practice    

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงคนที่ทำงานเกี่ยวกับพื้นฐานการนวดรักษา  สอนถึงการรักษาโดยการนวดผ่อนคลาย รวมไปถึง การรักษาและการประเมินสุขภาพ

หลักสูตร : Certificate IV in massage Therapy Practice

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 50 สัปดาห์ / 800 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 6,300

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัคร 
 • คะแนน IELTS 5.5 แต่ละกลุ่ม 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย

     Diploma of Remedial massage     

หลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถในการนวดรักษาซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพด้วยตัวเองหรือสามารถเข้าไปทำงานในสถานสุขภาพที่ใหญ่ขึ้น  หลักสูตรครอบคลุมไปถึงการนวดรักษาที่ต้องการเน้นเฉพาะจุดและสืบเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บของส่วนต่างๆ สามารถเข้าไปทำงานเป็นผู้จักการด้านการรักษาดูแลอาการบาดเจ็บ ,การดูแลรักษาแบบประคับประคอง ตามสถานพยาบาล ,สถานดูแลผู้สูงอายุ และ เด็ก เป็นต้น

หลักสูตร : Diploma of Remedial massage

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 62 สัปดาห์ / 1000 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 8,500

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • นักเรียนต้องเรียนจบหลักสูตร Certificate IV in massage Therapy Practice ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้

     Certificate III in Fitness     

หลักสูตรนี้ให้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำงานและกิจกรรมการออกกำลังกายสามารถให้คำแนะนำในการออกกำลังกายตามที่กำหนดได้ หลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถที่จะเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกายทางบกและทางน้ำให้กับลูกค้ารวมไปถึงการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายได้ด้วย

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 38 สัปดาห์ / 600 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 4,500

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัคร 
 • คะแนน IELTS 5.5 แต่ละกลุ่ม 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ
 • ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนดไว้อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้  โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

      Certificate IV in Fitness      

หลักสูตรนี้ให้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำงานและกิจกรรมการออกกำลังกายสามารถให้คำแนะนำในการออกกำลังกายตามที่กำหนดได้ หรืออาจรวมถึงงานอิสระในสถานออกกำลังกาย , โรงยิม , หรือสถานออกกำลังแบบเปิด หลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถที่จะเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกายให้กับลูกค้าแบบส่วนตัวและรวมไปถึงการออกกำลังกายในผู้สูงวัย และ เด็ก  รวมไปถึงสามารถทำการจัดการระบบทางธุรกิจ  การประกอบการและผลกำไรได้

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 38 สัปดาห์ / 600 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 4,500

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • นักเรียนต้องเรียนจบหลักสูตร Certificate III in Fitnessก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้

     Certificate IV in Frontline Management     

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการ และสอนเทคนิคการจัดการต่อวิชาชีพ  ครอบคลุมถึงความต้องการ การจัดการหลักที่จำเป็นโดยหัวหน้าทีมและผู้จัดการการดำเนินงาน

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์ / 400 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 3,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัคร 
 • คะแนน IELTS 5.5 แต่ละกลุ่ม 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ
 • ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนดไว้อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้  โดยมีประสบการ์ณการทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

     Diploma in Management     

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตของการจัดการในทางทฤษฎีเช่นเดียวกับในทางปฏิบัติ  ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาถูกจ้างงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางของบริษัท ในภาคเอกชนและภาครัฐ

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์ / 400 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 3,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัคร 
 • คะแนน IELTS 5.5 แต่ละกลุ่ม 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ
 • ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนดไว้อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้  โดยมีประสบการ์ณการทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

      Advance Diploma in Management     

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบสำหรับบุคคลที่มีความรับผิดชอบและบริหารจัดการในระดับสูง กลุ่มเหล่านี้จะเป็นคนตรวจสอบงานของผู้อื่น และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการจัดการและเป็นผู้นำทางด้านกลยุทธการจัดการ

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 50 สัปดาห์ / 800 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 6,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัคร 
 • คะแนน IELTS 5.5 แต่ละกลุ่ม 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ
 • ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนดไว้อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้  โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

     Certificate IV in Project  Management Practice     

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเรียนรู้การจัดการบริหารโครงการในหลากหลายบริบท ซึ่งอาจรวมถึง เจ้าหน้าที่จัดการสัญญา , ผู้บริหารโครงการ , ผู้ควบคุมคุณภาพ ,และผู้บริหารธุรกิจขนาดเล็ก

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 26 สัปดาห์ / 400 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 3,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัคร 
 • คะแนน IELTS 5.5 แต่ละกลุ่ม 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ
 • ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนดไว้อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้  โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร

     Diploma of Project  Management Practice     

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเรียนรู้การจัดการบริหารโครงการในหลากหลายบริบท หลายหลายภาคอุตสาหกรรม เป็นผู้นำการบริหารจัดการโครงการและมีหน้าที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยใช้ทฤษฏีและเทคนิค ความเชี่ยวชาญ การวางแผนการ ให้กับตัวเองและผู้ร่วมงาน

ที่ตั้ง : Level 6 , 460 Bourke street , Melbourne

ระยะเวลา : 50 สัปดาห์ / 800 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน : AUD$ 6,000

ข้อกำหนดการเข้าเรียน

 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่าในวันที่สมัคร 
 • คะแนน IELTS 5.5 แต่ละกลุ่ม 
 • จบการศึกษาหรือเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือ
 • ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการศึกษาขั้นต่ำที่กำหนดไว้อาจจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้  โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดงเพื่อพิจารณาในการเข้าเรียนหลักสูตร